اثر افزودنی خوراکی فایتوژنیک دایجستروم پی.ای.پی. بر عملکرد رشد و برخی صفات دستگاه گوارش گورامی بزرگ جثه (Osphronemus goramy)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

دایجسترم پی.ای.پی. یک مخلوط تجاری استانداردسازی شده‌ از ترکیبات فایتوژنیک (شامل کارواکرول، آنتول و لیمونن) و ترکیبات پری‌بیوتیکی (شامل فروکتوالیگوساکاریدها) بوده که عملکرد اصلی آن تثبیت فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش آبزیان می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف افزودنی خوراکی دایجستروم پی.ای.پی. بر برخی خصوصیات رشد مورفولوژی روده و فلور میکروبی روده ماهی گورامی بزرگ­ جثه انجام گردید. برای این تحقیق، سه تیمار آزمایشی با سه تکرار حاوی مقادیر 5، 10 و 15 میلی­ گرم دایجستروم پی.ای.پی. در کیلوگرم خوراک طراحی شدند و جیرة فاقد افزودنی، به­ عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شد. بچه­ ماهی ‌ها (میانگین وزن اولیه 0/2±3/1 گرم) طی یک ­دوره 60 روزه توسط جیره‌ های آزمایشی، مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره نیز برخی صفات دستگاه گوارش (شاخص امعاء و احشاء، جمعیت باکتری‌ های لاکتوباسیل روده، طول و عرض میکروپرزهای روده) سنجیده شد. نتایج نشان دادند که افزودن دایجستروم، سبب افزایش وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذا در بچه ‌ماهیان نسبت به تیمار شاهد گردید (0/05>P)، به ­طوری­ که که بیش ­ترین وزن نهایی بدن (22/67 گرم) مربوط به تیمار 15 درصد فایتوژنیک دایجستروم و کم ­ترین مقدار (10/13 گرم) مربوط به تیمار شاهد بود (0/05>P). مقایسه میانگین شاخص امعاء و احشا، بیانگر عدم وجود اختلاف معنی ­دار میان تیمارهای مختلف بود (0/05<P). هم­ چنین، بیش ­ترین تعداد باکتری ‌های لاکتوباسیل در تیمار 15 درصد و کم ­ترین مقدار در تیمار شاهد مشاهده گردید. بالاترین نتایج افزایش طول میکروپرزهای روده در تیمارهای 10 (963 میکرومتر) و 15 (962 میکرومتر) درصد مکمل دایجستروم به ­دست آمد (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن خوراکی دایجستروم پی.ای.پی. به ­مقدار 15 درصد در جیره غذایی تأثیر مثبت معنی ‌داری بر فاکتورهای رشد و فلور میکروبی دستگاه گوارش ماهی گورامی بزرگ­ جثه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary phytogenic Digestarom P.E.P on growth performance and some digestive traits of the giant Gourami (Osphronemus goramy)

نویسندگان [English]

 • Behnam Karimifar 1
 • Hossein Abdolhay 2
 • Flora Mohammadizadeh 3
 • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
 • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
3 Fisheries Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Digestarom P.E.P is a standardized commercial blend of phytogenic compounds (i.e. carvacrol, anthoole, and limonene) and perbiotic compounds (i.e. fructoliosaccharides) that have the main function of stabilizing the beneficial microbial flora of the gastrointestinal tract. The aim of this study was to investigate the effects of different levels of dietary Digestarom P.E.P. on some growth performance, intestine morphology, and intestine microbial flora of the giant Gourami. Therefore, four experimental treatments containing 0, 5, 10 and 15 mg of Digestarom powder inn kg of feed were designed with three replicates. The diet with no additive substances was considered as a control group. Fry fish (initial weight of 1.3 ± 0.2 g) were fed with the supplement for a period of 60 days. At the end of the trial, some gastrointestinal traits (visceral index, intestinal lactobacilli bacteria, intestinal villus length and width) were measured. The results showed that the addition of Digestarom P.E.P. positively affecting the final weight, specific growth rate, and reduced feed conversion ratio in fry compared to control group (P<0.05). Also, that the maximum body weight (22.62 g) was related to 15% Digestarom P.E.P. and the lowest value (10.13 g) was related to control treatment (P<0.05). Results of visceral index showed no significant difference between treatments (P<0.05). Also, the highest number of lactobacilli bacteria was observed in treatment with 15% Digestarom P.E.P. and lowest in control treatment. The highest length of the intestinal villus was observed in treatments of 10 (963 μm) and 15 (962 μm) mg/kg Digestarom P.E.P. (P<0.05). The results of this study showed that the addition of phytogenic Digestarom P.E.P. at 15% in the fish diet may have a significant positive effect on growth performance and microbial flora of the gastro-intestinal tract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Giant gourami
 • Growth
 • phytogenic
 • Digestarom P.E.P
 • Intestine morphology
 1. بیشه­ بان، م.ع.؛ زمینی، ع. و نصری ‌تجن، م.، 1394. تعیین شاخص ‌های رشد وایمنی بچه­ ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با مکمل غذایی دایجستروم. مجله بهره ‌برداری و پرورش آبزیان دانشگاه گرگان. دوره 4. شماره 2، صفحات 41 تا 51.
 2. بیشه ­بان، م.ع.؛ زمینی، ع. و نصری ‌تجن،م.، 1395. تعیین برخی شاخص‌ های خونی و ایمنی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی کارواکرول، آنتول و لیمونن. مجله زیست شناسی دریا واحد دانشگاه آزاد اهواز ایران. دوره 8، شماره 30، صفحات 15 تا 26.
 3. جانمحمدی، ح.؛ تقی­ زاده، ا. و مالکی ­مقدم، م.، 1388. تأثیر جایگزینی آرد ماهی با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر رشد و صفات لاشه در تغذیه ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان. مجله پژوهش ‌های علوم دامی. جلد 1، شماره 2، صفحات 125 تا 136.
 4. دفاعی، س.؛ فلاحتکار، ب. و عفت­ پناه، ا.، 1395. تأثیر دایجستروم P.E.P بر رشد و برخی شاخص ‌های خونی در بچه فیل ‌ماهی (Huso huso). علوم و فنون شیلات. دوره ۵، شماره 1، صفحات ۸۳ تا ۹۵.
 5. طاعتی، ر. و تعادلی، ح.، 1394. تعیین عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی کارواکرول، آنتول و لیمونن. مجله زیست شناسی دریا واحد دانشگاه آزاد اهواز ایران. دوره 6، شماره 25، صفحات 35 تا 44.
 6. علیشاهی، م.؛ مصباح، م.؛ نامجویان، ف.؛ سبزواری­ زاده، م. و راضی­ جلالی، م.، 1391. مقایسه اثر برخی محرک ‌های ایمنی شیمیایی و گیاهی در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus). مجله دامپزشکی ایران. دوره 8، شماره 2، صفحات 58 تا 68.
 7. علیشاهی، م.؛ سلطانی، م.؛ مصباح، م. و زرگر، ا.، 1391. تأثیر تحریک ایمنی و رشد عصاره‌ های گیاهی سرخارگل، کندر و آویشن در ماهی کپورمعمولی، مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 67، صفحات 127 تا 133.
 8. فریدپاک، ف.، 1365. تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان گرمابی. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران. 370 صفحه.
 9. Ashraf, M.A. and Goda, S., 2008. Effect of dietary ginseng herb (Ginsana-g115) supplementation on growth, feed utilization, and hematological indices of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), fingerlings. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 39, pp: 205-214.
 10. Akhter, N.; Wu, B.; Memon, A.M. and Mohsin, M., 2015. Probiotics and prebiotics associated with aquaculture: a review. Fish and shellfish immunology. Vol. 45, No. 2, pp: 733-741.
 11. Ayokanmi dada, A., 2012. Effects of herbal growth promoter feed additive in fish meal on the perfor-mance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). The Egyptian Academic Journal of Biological Sciences. Vol. 4, No.1, pp: 111-117.
 12. Bello, O.S.; Emikpe, B.O. and Olaifa, F.E., 2012. The body weight changes and gut morphometry of clariasgariepinus juveniles on feeds supple-mented with walnut (Tetracarpidium conophorum) leaf and onion (Allium cepa) bulb residues. International Journal of Morphology. Vol. 30, No. 4, pp: 253-257.
 13. Borgeson, T.L.; Racz, V.J.; Wilkie, D.C.; White, L.J. and Drew, M.D., 2006. Effect of replacing fishmeal and oil with simple or complex mixtures of vegetable ingredients in diets fed to Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Nutrition. Vol. 12, No. 2, pp: 141-149.
 14. Hernandez, F.; Madrid, J.; Garcia, V.; Orengo, J. and Megias, M.D., 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Science. Vol. 83, No. 2, pp: 169-174.
 15. Hevroy, E.M.; Espe, M.; Waagbø, R.; Sandnes, K.; Ruud, M. and Hemre, G.I., 2005. Nutrient utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed increased levels of fish protein hydrolysate during a period of fast growth. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, No.4, pp: 301-313.
 16. Hundal, H.S. and Taylor, P.M., 2009. Amino acid transceptors: gate keepers of nutrient exchange and regulators of nutrient signaling. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. Vol. 29, No.4, pp: 603-613.
 17. Kestemont, P.; Xueliang, X.; Hamza, N.; Maboudou, J. and Toko, I.I., 2007. Effect of weaning age and diet on pikeperch larviculture. Aquaculture. Vol. 264, No. 4, pp: 197-204.
 18. Kim, J.M.; Marshall, M.R.; Cornell, J.A. and Wei, C.I., 1995. Antibacterial activity of carvacrol, citral, and geraniol against Salmonella typhimurium in culture medium and on fish cubes. Journal of Food Science. Vol. 60, No. 6, pp: 1364-1368.
 19. Kroismayr, A.; Schedle, K.; Sehm, J.; Pfaffl, M.W.; Plitzner, C.; Foissy, H. and Windisch, W., 2008. Effects of antimicrobial feed additives on gut microbiology and blood parameters of weaned piglets. Bodenkultur. Vol. 59, No. 59, pp: 111-120.
 20. Ringø, E.; Zhou, Z.; He, S. and Olsen, R.E., 2014. Effect of stress on intestinal microbiota of Arctic charr, Atlantic salmon, rainbow trout and Atlantic cod: a review. African journal of Microbiology Research. Vol. 8, No. 7, pp: 609-618.
 21. Reisinger, N.; Steiner, T.; Nitsch, S.; Schatzmayr, G. and Applegate, T.J., 2011. Effects of a blend of essential oils on broiler performance and intestinal morphology during coccidial vaccine exposure. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 20, No. 3, pp: 272-283.
 22. Mountzouris, K.C.; Paraskevas, V.; Tsirtsikos, P.; Palamidi, I.; Steiner, T.; Schatzmayr, G. and Fegeros, K., 2011. Assessment of a phytogenic feed additive effect on broiler growth performance, nutrient digestibility and caecal microflora composition. Animal Feed Science and Technology. Vol. 168, No. 3, pp: 223-231.
 23. Ortiz, L.T.; Rebolé, A.; Velasco, S.; Rodríguez, M.L.; Treviño, J.; Tejedor, J.L. and Alzueta, C., 2013. Effects of inulin and fructooligosaccharides on growth performance, body chemical composition and intestinal microbiota of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition, Vol. 19, No. 4, pp: 475-482.
 24. Oulad, S.D.E.; Khodabandeh, S.R.; Abediyan, A.H. and Mahmoudi, N.T., 2012. Investigation on Salmo trutta caspius intestinal variations on different levels of dietary nucleotide. Journal of Marine Science and Technology. Vol. 10, No. 2, pp: 37-49.
 25. Papageorgiou, G.; Botsoglou, N.; Govaris, A.; Giannenas, I.; Iliadis, S. and Botsoglou, E., 2003. Effect of dietary oregano oil and α‐tocopheryl acetate supplementation on iron‐induced lipid oxidation of turkey breast, thigh, liver and heart tissues. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Vol. 87, No. 9‐10, pp: 324-335.
 26. Pattnaik, S.; Subramanyam, V.R.; Kole, C.R. and Sahoo, S., 1995. Antibacterial activity of essential oils from Cymbopogon: inter and intra specific differences. Microbiology. Vol. 84, No. 341, pp: 239-245.
 27. Peterson, B.C.; Bosworth, B.G.; Li, M.H.; Beltran, R. and Santos, G.A., 2014. Assessment of a phytogenic feed additive (Digestarom P.E.P) on growth performance, processing yield, fillet composition, and survival of channel catfish. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 45, No. 2, pp: 206-212.
 28. Qinghui, A.; Kangsen, M.; Chunxiao, Z.; Qingyuan, D.; Beiping, T. and Zhiguo, L., 2004. Effect of dietary vitamin C on growth immune response of Japanese Seabass (Lateolabrax japonicas). Aquaculture. Vol. 242, No. 1-4, pp: 489-500.
 29. Taghavi, F.; Tajan, M.N. and Zamini, A.A., 2015. Determination on Growth indices, Blood parameters, Immune responses and Intestine bacterial flora of Bester juvenile fish (Huso huso× Acipenser ruthenus) Fed by Biomin Nutritional supplements. Advances in Bioresearch. Vol. 6, No. 3, pp: 136-143.
 30. Tahmasebi-Kohyani, A.; Keyvanshokooh, S.; Nematollahi, A.; Mahmoudi, N. and Pasha-Zanoosi, H., 2008. Effects of dietary nucleotide on growth indices and intestinalmorphology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Marine Science and Technology. Vol. 1, No. 2, pp: 45-54.
 31. Wootan, R.J., 1990. Ecology of teleost fish. Chapman & Hall, London. 458 p.
 32. Zhao, Y.; Hu, Y.; Zhou, X.Q.; Zeng, X.Y.; Feng, L.; Liu, Y. and Wu, C.M., 2015. Effects of dietary glutamate supplementation on growth performance, digestive enzyme activities and antioxidant capacity in intestine of grass carp (Ctenopharyngodon idella). Aquaculture Nutrition. Vol. 21, No. 6, pp: 935-941.