بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی پارک ملی بمو از منظر تخریب و تجاوز

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به ارزش حفاظتی پارک ملی بمو، کاربری­ هایی در داخل و محدوده اطراف پارک وجود دارند که دارای اثرات و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر پارک است. این پارک یکی از زیستگاه­ های مهم حیات وحش در جنوب­ غرب ایران می ­باشد که مورد تهدید و تعارضات انسانی واقع شده است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی زیست محیطی پارک ملی بمو به ­ویژه از جهت تخریب و تجاوز است. در بررسی قوانین و مقررات حاکم بر پارک ملی بمو، احکام حقوقی و قواعدی که الزامات و ضمانت اجراهای لازم برای حفاظت از این پارک ملی را فراهم کرده، دیده می ­شود ولی مسلماً با پیچیدگی روز افزون مسایل زیست محیطی در کشور و چالش­ ها و معضلات موجود در زمینه حفاظت از پارک ­های ملی، اشکالات حقوقی در پارک ملی بمو کاملاً مشهود است. نتایج بررسی نشان داد که به ­علت نقاط ضعف موجود در برخی از موارد ازجمله متناسب نبودن جرایم و مجازات­ ها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز و تخریب پارک ملی بمو و واگذاری آن­ ها به بخش ­های دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین دستگاه­ ها در این پارک ملی می­ بایست به بازنگری اصولی قوانین و ضمانت اجراهای آن پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 1. اسماعیلی، ر.،1381. بررسی ابعاد حقوقی آلودگی دریایی در چهارچوب حقوق بین­ المللی با نگرشی بر منطقه خلیج فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 2. اباذری­ فومشی، م.­، 1387. مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری، انتشارات خرسندی.
 3. ابراهیم، م. و سوری، ع.، 1387. اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، انتشارات نور علم.
 4. بیابانی، غ.ح.، 1386. شیوه ­ها و شگردهای مجرمانه. جلد اول، انتشارات کارآگاه.
 5. بررسی گزارش ­های به­ دست آمده از اصل کمیسیون 90 مجلس شورای اسلامی.
 6. براتی، م.ع. و پرخیده، ا.، 1387. بازشناسی ماهیت اقتصاد پنهان در ایران، انتشارات موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
 7. پورکمال، م.، 1377. شناخت کاداستر و کاربردهای آن، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.
 8. ترک­ زبان،ا.، 1381. بررسی جایگاه اصل اقدامات احتیاطی در حقوق بین­ المللی محیط زیست بیانگرشی بر حقوق ایران. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 9. حجت ­اشرفی، غ.، 1385. مجموعه کامل قوانین و مقررات و محشای جنگل ­ها، آب، کشاورزی، انتشارات گنج دانش.
 10. خلیلیان، م.ج.، 1384. شاخص ­های توسعه اقتصاد از دیدگاه اسلام. انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
 11. سوئل، ت.، 1382. اصول اساسی علم اقتصاد. ترجمه، وقار، م.ح.، انتشارات موسسه اطلاعات.
 12. شاحیدر،ع.ک.،1372. شکار و صید در حقوق ایران. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.   
 13. دبیری،ف.،1389. بررسی برخی چالش ­های حقوقی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست استان گیلان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 14. قاسمی، ن.، ۱۳۸۰. حقوق کیفری محیط زیست. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 15. قنبری، م.، 1388. تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی و عمومی. انتشارات نوآور.
 16. عبادی،ر.،1387. بررسی وضعیت محیطی و حقوق مناطق حفاظت شده استان تهران و ارایه راهکار حقوقی. پایان ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 17. مجنونیان،ه.،1374.مباحثی پیرامون پارک ­ها، فضای سبز و تفرج­ گاه ­ها. انتشارات سازمان پارک ­ها و فضای سبز.
 18. مجنونیان،ه.،1378. راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از محیط زیست. منابع زنده، جلد1 .
 19. مجنونیان،ه.،1378. زیستگاه­ ها و حیات وحش. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 20. مجنونیان،ه.،1379. مناطق حفاظت شده ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 21. منصور، ج.، 1378. مجموعه قوانین و مقررات جزایی. انتشارات دیدار.
 22. Boardman, R., 1981. International organization and the conservation of nature. London: Macmillan. ISBN 0333262654.
 23. Cioc, M., 2009. The Game of Conservation. International Treaties to Protect the World's Migratory Animals. Athens, OH: Ohio University Press. ISBN 978-0-8214-1867-3.
 24. Convention Relative To The Preservation Of Fauna And Flora In Their Natural State. 1933, archived from the original on 2012-08-06, retrieved 2012-08-06.
 25. Heijnsbergen, P.V., 1997. International legal protection of wild fauna and flora. Amsterdam; Washington, DC: IOS Press. ISBN 9051993137.
 26. www. IUCN.unep-wcmc.org