بررسی تجمع فلزات سنگین مس، آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، صندوق پستی: 1915

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تعیین و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین آهن، مس و کبالت در تخم ماهی، عضله بچه ‌ماهی انگشت ‌قد، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل‌ آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchusmykiss) پرورشی استان لرستان در سال 1390 انجام شد. 75 نمونه تخم ماهی،  بچه‌ ماهی (فینگرلینگ)، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل‌ آلای رنگین‌ کمان از 3 استخر پرورشی مرکز تکثیر و پرورش قزل رود بروجرد واقع در استان لرستان تهیه شدند. سنجش غلظت فلزات سنگین به‌ روش جذب اتمی با دستگاه پرکین المر (Perkin Elmer 4100) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ‌ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS18 و به‌ کمک آنالیز واریانس یک‌ طرفه (ANOVA) انجام شد. غلظت فلزات سنگین آهن، کبالت و مس در تخم ماهی قزل ‌آلای رنگین ‌کمان به ‌ترتیب 0/061±0/523، 0/05±0/23، 0/152±0/733 میلی‌ گرم در کیلوگرم به‌ دست آمد (0/05>P). بالاترین و پایین ‌ترین میزان تجمع آهن به ‌ترتیب در کبد مولدین ماده (0/75±7/35 میلی‌ گرم در کیلوگرم) و عضله بچه‌ ماهی (0/015±0/39 میلی‌ گرم در کیلوگرم) مشاهده گردید. بالاترین و پایین ‌ترین میزان تجمع مس به ‌ترتیب در کبد مولدین ماده (0/83±4/33 میلی‌ گرم در کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری (0/15±0/53 میلی ‌گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین‌ ترین میزان تجمع کبالت به ‌ترتیب در آبشش مولدین ماده (0/55±4/26 میلی‌ گرم در کیلوگرم) و تخم ماهی (0/05±0/23 میلی گرم در کیلوگرم) به‌ دست آمد. 

کلیدواژه‌ها