بررسی تجمع فلزات سنگین مس، آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، صندوق پستی: 1915

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تعیین و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین آهن، مس و کبالت در تخم ماهی، عضله بچه ‌ماهی انگشت ‌قد، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل‌ آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchusmykiss) پرورشی استان لرستان در سال 1390 انجام شد. 75 نمونه تخم ماهی،  بچه‌ ماهی (فینگرلینگ)، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل‌ آلای رنگین‌ کمان از 3 استخر پرورشی مرکز تکثیر و پرورش قزل رود بروجرد واقع در استان لرستان تهیه شدند. سنجش غلظت فلزات سنگین به‌ روش جذب اتمی با دستگاه پرکین المر (Perkin Elmer 4100) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ‌ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS18 و به‌ کمک آنالیز واریانس یک‌ طرفه (ANOVA) انجام شد. غلظت فلزات سنگین آهن، کبالت و مس در تخم ماهی قزل ‌آلای رنگین ‌کمان به ‌ترتیب 0/061±0/523، 0/05±0/23، 0/152±0/733 میلی‌ گرم در کیلوگرم به‌ دست آمد (0/05>P). بالاترین و پایین ‌ترین میزان تجمع آهن به ‌ترتیب در کبد مولدین ماده (0/75±7/35 میلی‌ گرم در کیلوگرم) و عضله بچه‌ ماهی (0/015±0/39 میلی‌ گرم در کیلوگرم) مشاهده گردید. بالاترین و پایین ‌ترین میزان تجمع مس به ‌ترتیب در کبد مولدین ماده (0/83±4/33 میلی‌ گرم در کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری (0/15±0/53 میلی ‌گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین‌ ترین میزان تجمع کبالت به ‌ترتیب در آبشش مولدین ماده (0/55±4/26 میلی‌ گرم در کیلوگرم) و تخم ماهی (0/05±0/23 میلی گرم در کیلوگرم) به‌ دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study accumulation of heavy metals Copper, Iron and Cobalt in different growth stages of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Misagh Tabibzadeh 1
  • Abolfazl Askary Sary 2
  • Mohammad Velayatzadeh 3
1 Islamic Azad University, Khuzestan Science and Research Branch, P.O.Box:1915, Ahvaz, Iran
2 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University of Ahvaz, P.O. Box: 1915, Ahvaz, Iran
3 Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University of Ahvaz, P.O. Box: 1915, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study aims to evaluate and comparison of the accumulation of heavy metals Fe, Cu and Co in fish eggs, muscle of fingerling, fish market and male and female breeding stock farmed Oncorhynchus mykiss from Lorestan province in 2011. 75 samples by fish eggs, fingerling, fish market and male and female breeding stock were prepared from three ponds breeding center Ghezel rood of Brojerd, Lorestan province. The concentrations of heavy metals were measured by atomic absorption Perkin Elmer 4100. Data analysis was performed with the software SPSS18 and to ANOVA one way. Concentration of Fe, Cu and Co in fish egg of Oncorhynchus mykiss were 0.523±0.061, 0.733±0.152 and 0.23±0.05 mg/Kg (P<0.05). The highest and lowest of accumulation of Fe obtained in liver of female breeding stock (7.35±0.75 mg/kg) and muscle of fingerling (0.39±0.015 mg/Kg). The highest and lowest of accumulation of Cu was in liver of female breeding stock (4.33±0.83 mg/kg) and muscle of fish market (0.53±0.15 mg/Kg). The highest and lowest of accumulation of Co was in gill of female breeding stock (4.26±0.8355 mg/kg) and fish egg (0.23±0.05 mg/Kg).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • heavy metals
  • bioaccumulation
  • copper
  • Iron
  • Cobalt