اثرات متغیرهای بوم شناختی بر جامعه پرندگان در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

ویژگی‌ های بوم‌ شناختی گونه‌ ها و متغیرهای زیست‌گاهی، یکی از ارکان حفاظت از گونه‌ ها و جنگل‌ ها محسوب می ‌گردد. جنگل‌ های خزان‌ کننده در اثرجنگل‌ زدایی و لکه‌ لکه شدگی به ‌شدت در حال کاهش هستند و این امرسبب کاهش تنوع زیستیشده است. در این تحقیق پرندگان و متغیر‌های محیط ‌زیستی شامل عمق لاشبرگ، تعداد درختان با قطربرابرسینه بین 0 تا 20، 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی‌ متر، تاج پوشش درختان، رطوبت، تعداد خشکه‌ دار، تعداد درختان مرده افتاده، پوشش لاشبرگ، پوشش سنگی و پوشش علفی از طریق روش نمونه ‌برداری مسافتی به فواصل شعاعی 25 متر از هر یک از 74 نقطه نمونه ‌برداری در طی دو فصل (پاییز و بهار) در جنگل‌ های هیرکانی بررسی شدند. به ‌منظوربررسی هم‌کنشی بین متغیرهایمعنی‌ دار از نرم‌ افزارMinitab 15.0  استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای بوم‌ شناختی شامل تعداد درختان با قطر برابرسینه بین 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی‌ متر، تاج پوشش درختان و پوشش بوته ‌ای نقش تأثیرگذاری بر پرندگان به ‌ویژه گونه ‌های مگس‌ گیر سینه ‌سرخ، چرخ‌ ریسک بزرگ، چرخ ‌ریسک سرآبی و کمرکولی جنگلی داشتند. این تحقیق هم‌چنین اهمیت جنگل‌ ها و لکه ‌های جنگلی در حفاظت از پرندگان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها