اثرات استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در جیره به همراه مولتی آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

3 بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان تهران، ورامین، صندوق پستی: 16738-33716

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در جیره به ‌همراه مولتی آنزیم بر عملکرد و فراسنجه ‌های خونی جوجه ‌های گوشتی بود. این آزمایش به‌ مدت شش هفته با استفاده از 270 قطعه جوجه گوشتی یک‌ روزه سویه رأس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، سه تکرار و 15 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام گردید. گروه‌ های آزمایشی شامل شاهد، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول+سولفات آهن، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول+سولفات آهن+ مولتی آنزیم، کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول، کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول+مولتی‌ آنزیم بودند.کنجاله تخم پنبه در سطح  30 درصد در جیره ‌های آزمایشی مورد استفاده قرارگرفت. استفاده از جیره ‌های دارای کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول باعث افزایش عملکرد نسبت به جیره‌ های دارای کنجاله تخم پنبه با گوسیپول گردید (0/05>p). مکمل کردن کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول با مولتی آنزیم تأثیرمثبتی در عملکرد نداشته است. در خصوص شاخص ‌های لاشه، مکمل کردن کنجاله تخم پنبه با گوسیپول همراه با سولفات آهن باعث کاهش راندمان لاشه نسبت به سایر تیمارهای حاوی کنجاله تخم پنبه شد، اما راندمان سینه، ران، گردن، بال، چربی شکمی، کبد، قلب و طول روده کوچک در بین تیمار‌ها تفاوت معنی ‌داری نشان نداد (0/05<p). وزن نسبی سنگدان در تیمار‌های حاوی کنجاله تخم پنبه با گوسیپول نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌ داری داشت (0/05>p). تعداد گلبول‌ های قرمز، پلاکت، درصد هماتوکریت، درصد لمفوسیت، درصد نوتروفیل در بین  تیمار‌های مختلف تفاوت معنی ‌داری نداشت. هموگلوبین در تیمار حاوی کنجاله تخم پنبه با‌ گوسیپول نسبت به سایر گروه ‌های آزمایشی اثر معنی ‌داری داشت (0/05>p). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در سطح 30 درصد در جیره جوجه‌‌ های گوشتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد.

کلیدواژه‌ها