بافت شناسی گلبول های قرمز و بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

چکیده

بررسی وآنالیزهماتولوژیوبیوشیمیاییسرمخون شاملالکترولیت‌ ها وغیرالکترولیت ‌ها یکیازبهترین راه ‌هایتشخیصبیماریدرآبزیانمی ‌باشد که عواملمتعددیآن را دست خوش تغییرات می ‌کنند. دراین تحقیق تعداد 30 قطعه گربه کوسه لکه ‌دار (Chiloscyllium punctatum) با خصوصیات زیست ‌سنجی مشابه از هر دو جنس از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. پس از خون‌ گیری، رنگ ‌آمیزی، تهیه گسترش و جداسازی سرم، اندازه ‌گیری پارامترهایبیوشیمیایی خون شامل گلوکز، کلسترول، آلبومین، پروتئین کل، اوره،کورتیزول، کراتینین و تری ‌گلیسرید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و اتوآنالایزر و سطوح کورتیزول به روش RIA انجام پذیرفت. نتایج میکروسکوپی حاصل از گلبول قرمز نشان داد که این سلول ‌ها به ‌صورت بیضی بوده و واجد یک هسته در مرکز بوده ‌اند. هم‌ چنین نتایج حاکی از عدم وجود اختلاف معنی ‌دار بین فاکتورهای اندازه ‌گیری شده به ‌استثنای آلبومین بوده است (0/05<P). هم‌ چنین مقادیر کلسترول و کراتینین به‌ ترتیب دارای بیش‌ ترین و کم ‌ترین مقدار در هر دو جنس، گلوکز و اوره در جنس نر نسبت به جنس ماده بیش‌ تر اما آلبومین، کورتیزول، پروتئین کل و تری ‌گلیسرید در جنس ماده نسبت به جنس نر بیش ‌تر گزارش گردید. فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون گربه کوسه لکه‌ دار در تحقیق حاضر دارای تشابه و اختلافاتی با سایر آبزیان بوده که گزارش گردیده است.

کلیدواژه‌ها