بررسی برخی شاخصه های خون شناسی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مواجهه با نونیل فنل

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر تاثیر نونیل فنل به­ عنوان مونومر یک ماده آلاینده بر تغییرات شاخص­ های خون ­شناسی تاس ­ماهی ایرانی بود. تزریق تیمارهای متفاوت 10،1 و 100 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نونیل فنل به نمونه ماهیان با وزن متوسط 250 گرمی سه تکرار در سه هفته متوالی انجام شد. 72 ساعت پس از تزریق آخر، از ساقه دمی نمونه ­ها خونگیری به ­عمل آمد و برخی شاخص ­های خون­ شناسی شامل تعداد گلبول­ های سفید و قرمز خون، شمارش افتراقی سلول­ های سفید خونی و فاکتورهای ثانویه خون ­شناسی انجام شد. پس از شمارش، پایین بودن میزان هموگلوبولین، هماتوکریت و گلبول قرمز خون نسبت به گروه شاهد، دلیل در استرس بودن جانور ارزیابی شد زیرا که کاسته شدن پروتئین هموگلوبولین، تعداد گلبول­ های قرمزخون و هماتوکریت نشان­ دهنده شرایط کم خونی درشرایط مواجهه با ماده آلاینده می­ باشد. تعداد کل گلبول ­های سفید خونی در تیمارها نسبت به شاهد افزایش نشان داد. در شمارش افتراقی گلبول­ های سفید ائوزونوفیل در تیمارهای 10 و100 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نونیل فنل، افزایش معنی ­دار نشان­ داده و هم­ چنین نوتروفیل در تمامی تیمارها افزایش معنی دار نشان می­ دهد، لنفوسیت در تیمارهای 10 و100 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نونیل فنل افزایش معنی­ دار داشته است اما تغییر معنی ­داری در تعداد مونوسیت نسبت به گروه شاهد دیده نشد. شاخص ­های ثانویه خون ­شناسی (MEH،MEV، MEHC)تغییرات معنی ­داری در جهت افزایش داشته­ اند که مطابق با افزایش تعداد سلول­ های سفید خون بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation some haematological indices of Persian sturgeon (Acipenser persicus) exposed with nonylphenol

نویسندگان [English]

 • Shirin Jamshidi 1 2
 • Mohammad Reza Kalbasi Masjedshahi 2
 • Majid Sadeghizadeh 3
 • Mohammad Ali Yazdani Sadati 4
1 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
3 Department of Genetics, Faculty of Bio Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

 The purpose of the present study was to investigate the effect of nonylphenol as a monomer of a pollutant on Persian sturgeon (Acipenser persicus) hematological parameters changes. Injections of different treatments of 1.10 and 100 mg/kg body weight of fish nonylphenol were carried out in sample fish with a mean weight of 250 grams and injections repeated three times in three consecutive weeks. After 72 hours of the last injection, taking blood samples, some hematological indices including white and red blood cells, differential white blood cell count, and secondary hematologic factors were analyzed. After counting, the low levels of hemoglobin, hematocrit and red blood cells in the treated group compared to the control group were considered the reason for exposing the animal to the stress, because diminished hemoglobin protein, red blood cell count and hematocrit indicate the condition of anemia under conditions of exposure to the contaminating substance. The total number of white blood cells in the treatments increased compared with the control. The differential count of eosinophil white blood cells in the treatments of 10 and 100 mg nonylphenol per kg body weight of fish showed a significant increase and also neutrophil significantly increased in all treatments. Lymphocyte significantly increased in treatments of 10 and 100 mg nonylphenol per kg body weight of fish, but there was no significant change in monocyte count compared to the control group. Secondary hematologic indices (MEH, MEV and MEHC) have significant changes in direction were observed, consistent with an increase in white blood cells numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonylphenol
 • Persian sturgeon
 • hematological parameters
 1. آرین ­فر، ف.؛ ابدالی، س.؛ سادات­ صادقی، م. و حلاجیان، ع.، 1392. مطالعه اثرات شوینده آنیونی (شامپو) بر پارارامترهای خونی بچه تاس ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) پرورشی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. سال 5، شماره 18، صفحات 33 تا 44.
 2. سوری­ نژاد، ا.؛ کلباسی، م.ر. و سلطان­ کریمی، س.، 1386. بررسی تاثیر القا تریپلوئیدی بر تغییرات برخی شاخص ­های خون شناسی ماهیان تمام ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در فصل زمستان. مجله ژنتیک نوین. دوره 2، شماره 2، صفحات 51 تا 58.
 3. Ahel, M.; Giger, W. and Koch, M., 1994. Behaviour of alkylphenol polyethoxylate surfactants in the aquatic environment-I. Occurrence and transformation in sewage treatment. Water Research. Vol. 28, No. 5, pp: 1131-1142.
 4. Alyakrinskyaya, I. and Dolgova, S., 1984. Hematological features of young sturgeons. Vopr Ikhtiol. Vol. 4, pp: 135-139.
 5. Asadi, F.; Masoudifard, M.; Vajhi, A.; Lee, K.; Pourkabir, M. and Khazraeinia, P., 2006. Serum biochemical parameters of Acipenser persicus. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 32, No. 1, pp: 43-47.
 6. Bahmani, M., 1998. Phylogenic and systematic study on sturgeons. Iranian scientific fisheries journal. Vol. 7, No. 2, pp: 9-30.
 7. Bahmani, M.; Kazemi, R. and Donskaya, P., 2001. A comparative study of some hematological features in young reared sturgeons (Acipenser persicus and Huso huso). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 24, No. 2, pp: 135-140.
 8. Bahmani, M.; Oryan, S.; Pourkazemi, M. and Vosoughi, G., 1999. Effects of ecophysiological stress on cellular immunity system of Persian sturgeon Acipenser persicus, 14th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology. pp: 16-20.
 9. Chen, Z.; Meng, H.; Xing, G.; Chen, C.; Zhao, Y.; Jia, G.; Wang, T.; Yuan, H.; Ye, C. and Zhao, F., 2006. Acute toxicological effects of copper nanoparticles in vivo. Toxicology letters. Vol. 163, No. 2, pp: 109-120.
 10. Domezain, A.; García‐Gallego, M.; Domezain, J. and Sanz, A., 1999. Evolution during growth of the biometry and the blood constants of Adriatic sturgeon, Acipenser naccarii. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 15, No. 4‐5, pp: 337-338.
 11. Dorafshan, S.; Kalbassi, M.R.; Pourkazemi, M. and Mojazi Amiri, B., 2008. Effects of triploidy on the Caspian salmon, Salmo trutta caspius haematology. Fish Physiol Biochem. Vol. 34, pp: 195-200.
 12. Drabkin, D.L. and Austin, J.H., 1935. Spectrophotometric studies II. Preparations from washed blood cells; nitric oxide hemoglobin and sulfhemoglobin. Journal of Biological Chemistry. Vol. 112, No. 1, pp: 51-65.
 13. Gabriel, U.; Ezeri, G. and Opabunmi, O., 2004. Influence of sex, source, health status and acclimation on the haematology of Clarias gariepinus (Burch, 1822). African Journal of Biotechnology. Vol. 3, No. 9, pp: 463-467.
 14. Gong, Y. and Han, X.D., 2006. Nonylphenol-induced oxidative stress and cytotoxicity in testicular Sertoli cells. Reprod Toxicol. Vol. 22, pp: 623-630.
 15. Hager, T.; Ismail1, H.; Heba, H. and Mahboub, H., 2016. Effect of acute exposure to nonylphenol on biochemical, hormonal, and hematological parameters and muscle tissues residues of Nile tilapia; Oreochromis niloticus. Vet World. Vol. 9, No. 6, pp: 616-625.
 16. Houston, A.; Dobric, N. and Kahurananga, R., 1996. The nature of hematological response in fish. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 15, No. 4, pp: 339-347.
 17. Ishikawa, N.M.; Ranzani-Paiva, M.J.T.; Lombardi, J.V. and Ferreira, C.M., 2007. Hematological parameters in Nile Tilápia, Oreochromis niloticus exposed to sub-letal concentrations of mercury. Brazilian archives of biology and technology. Vol. 50, No. 4, pp: 619-626.
 18. Jafari, A.; Abasabad, R. and Salehzadeh, A., 2009. Endocrine disrupting contaminants in water resources and sewage in Hamadan City of Iran. Journal of Environmental Health Science & Engineering. Vol. 6, No. 2, pp: 89-96.
 19. John, P.J., 2007. Alteration of certain blood parameters of freshwater teleost Mystus vittatus after chronic exposure to Metasystox and Sevin. Fish Physiol. Biochem. Vol. 33, pp: 15-20.
 20. Luskova, V., 1995. Determination of normal values in fish hematology. Acta-Universitatis Carolinae Biologica. Vol. 39, pp: 191-200.
 21. Madhu, S. and Pooja, C., 2015. Acute toxicity of 4-nonylphenol on haemotological profile of fresh water fish Channa punctatus. Research Journal of Recent Sciences. Vol. 2277, pp: 2502.
 22. Mekkawy, I.A.; Mahmoud, U.M. and Sayed, A.E.D.H., 2011. Effects of 4-nonylphenol on blood cells of the African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Tissue and Cell. Vol. 43, pp: 223-229.
 23. Mishra, A. and Poddar, A., 2013. Haematology of freshwater Murrel (Channa punctatus Bloch), exposed to phenolic industrial wastes of the Bhilai steel plant (Chhattisgarh, India). Int. J. Sci. Eng. Res. Vol. 4, pp: 1866-1883.
 24. Mortazavi, S.; Bakhtiari, A.R.; Sari, A.E.; Bahramifar, N. and Rahbarizade, F., 2012. Phenolic endocrine disrupting chemicals (EDCs) in Anzali Wetland, Iran: Elevated concentrations of 4-nonylphenol, octhylphenol and bisphenol A. Marine Pollution Bulletin. Vol. 64, No. 5, pp: 1067-1073.
 25. Naylor, C.G.; Mieure, J.P.; Adams, W.J.; Weeks, J.A.; Castaldi, F.J.; Ogle, L.D. and Romano, R.R., 1992. Alkylphenol ethoxylates in the environment. Journal of the American Oil Chemists' Society. Vol. 69, No. 7, pp: 695-703.
 26. Pourkazemi, M.; Bahmani, M.; Parvaneh, A.; Yusefiyan, M.; Amini, K.; Vahabi, Y.; Geraskin, P.; Metalov, G.; Romanov, A. and Aksiuinov, V., 1997. Report on the study on physiological principles in the selection of broodfish for restocking stellate sturgeon, A. stellatus. International Sturgeon Research Institute (in Persian), Rasht, Iran. pp: 695-703.
 27. Reebs, S.G., 2009. Oxygen and fish behaviour. Universite de Moncton. Canada. 320 p.
 28. Sharma, T.J. and Shi, B.D., 1985. Effects of asphyxiation on some hematologic values of Noemacheilus cupicula. International Journal of Academic of Ichthyology. Vol. 6, pp: 1-2.
 29. Singh, N. and Srivastava, A., 1994. Formothion induced haematological changes in the freshwater Indian catfish Heteropneustes fossilis. Journal of Ecotoxicology and Environmental Monitoring. Vol. 4, No. 2, pp: 137-140.
 30. Stoskopf, M., 1993. Clinical physiology, Philadelphia: WB Saunders Co. pp: 48-57.
 31. Swift, D., 1981. Changes in selected blood component concentrations of rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson, exposed to hypoxia or sublethal concentrations of phenol or ammonia. Journal of Fish Biology. Vol. 19, No. 1, pp: 45-61.
 32. Vosylienė, M.Z., 1999. The effect of heavy metals on haematological indices of fish (survey). Acta Zoologica Lituanica. Vol. 9, No. 2, pp: 76-82.