پایش رودخانه زیارت با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی، استان گلستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

بزرگ بی‌ مهرگان کفزی نقش مهمی را در چرخه زیستی منابع آبی دارند. این پژوهش به هدف پایش کیفی رودخانه زیارت در استان گلستان با بهره ‌گیری از فون بزرگ بی ‌ مهرگان کفزی طی دوره 6 ماهه (بهار و تابستان 1391) صورت گرفت. نمونه ‌برداری از فون بزرگ‌ بی ‌مهرگان، با استفاده از نمونه ‌بردار سوربر انجام شد و نتایج حاصل از بررسی‌ ها نشان داد که در مورد هر 5 شاخص مورد بررسی (شاخص‌ های تراکم، شانون، تشابه، مارگالف و شیرونومیده /EPT) بین ایستگاه ‌ها و ماه‌ های مختلف تفاوت زیادی مشاهده نشده است که علت اصلی آن وقوع سیل ‌های ماهانه می ‌باشد. در مجموع نتایج به ‌دست آمده، شرایط کیفی رودخانه زیارت نامطلوب معرفی شد. هم ‌چنین شاخص ‌های زیستی معرف ‌هایی مناسب جهت ارزیابی اکوسیستم ‌های آبی بوده که در کنار پارامترهای فیزیکوشیمیایی و کمیت باکتریایی می ‌توانند سیمای کلی اکوسیستم را ترسیم نمایند.

کلیدواژه‌ها