تاثیر نانوذره روی در جیره غذایی بر شاخص‏ های اریتروسیتی بچه ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه بهداشت و بیماری‏های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453

3 گروه بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر نانوذره روی به‌ عنوان مکمل معدنی در جیره غذایی بر خصوصیات خون ‏شناسی ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان شامل تعداد گلبول‏ های قرمز همراه با اندیس‏ های خونی پرداخت. تعداد 900 قطعه بچه ‌ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (5/41±17/22 گرم) تهیه و پس از توزیع تصادفی به تعداد مساوی میان 18 فضای آزمایشی (شش تیمار با سه تکرار) برای 2 روز با شرایط کارگاهی سازگار شدند. جیره پایه بدون افزودن مکمل روی آماده و به‌ عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. پنج جیره غذایی دیگر با افزودن 10، 30، 50 و 70 میلی ‏گرم نانوذره روی (قطر 40 تا 60 نانومتر) و 70 میلی ‏گرم سولفات روی به هر کیلوگرم غذای پایه به ‌عنوان تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه گردیدند. ماهیان برای 8 هفته با جیزه‎های مربوط به هر تیمار تغذیه و ویژگی ‏های اریتروسیتی آن ‌ها در انتهای آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد میزان هموگلوبین، هماتوکریت، و متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) در تیمار 50 میلی ‏گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره در بالاترین میزان نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی قرار داشت (0/05>p). هم‌ چنین بیش ‌ترین تعداد گلبول‏ های قرمز و هموگلوبین داخل گلبولی (MCHC) نیز در تیمار 30 میلی‎گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد، که البته اختلاف معنی ‏داری را با تیمار 50 میلی‎گرم نانوذره روی نشان نداد. یافته ‏های پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر مختلف نانوذره روی به‌ عنوان یکی از اشکال نوین عناصر فلزی موجب بهبود اغلب شاخص‏ های اریتروسیتی بچه ‌ماهی قزل ‏آلای رنگین ‏کمان می ‏گردد.

کلیدواژه‌ها