تاثیر قفس‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فلور باکتریایی آب دریاچه سد کارون چهار

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

سد کارون چهار یکی از منابع آبی کشور می‌باشد. با توجه به حجم آبگیری حدود 2/5 میلیارد متر مکعب آب، می‌تواند از نظر آبزی‌پروری مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قفس‌های پرورش ماهی بر بار باکتریاییآب دریاچه سد کارون چهار می‌باشد. بدین منظور نمونه‌برداری از آب دریاچه سد کارون در سال 1391 طی 6 ماه بهار و تابستان و در فواصل مختلف از قفس‌های احداث شده صورت گرفت.نتایج نشان دادکل باکتریو کل کلی‌فرم در تمام نمونه‌های آب حضور داشت. حضور باکتری‌های E.coli، استافیلوکوک و استرپتوکوک در نمونه‌های مورد بررسی به‌ ترتیب 47% ، 70% و 23% تایید شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد باکتری‌های کلی‌فرم و استرپتوکوک دارای اختلاف معنی‌دار بوده (0/01>P) و در مورد کل باکتری، E.coli، استافیلوکوک تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/01<P). هم‌ چنین  نتایج نشان داد درکلدورهموردبررسی درایستگاه‌ های نزدیک قفس بیش ‌ترین تعداد باکتری‌ها مشاهده شد اما این اختلاف تنها در مورد باکتری‌های کلی‌فرم و استرپتوکوک معنی‌دار بود (0/01>P). باقی ‌مانده مواد غذایی و هم ‌چنین فلور روده ماهی می‌توانند در افزایش بار باکتریایی آب به‌خصوص در نزدیکی قفس‌ها موثر باشد اما درکل این مقدار نمی ‌توانند تاثیر چشم‌گیری در منطقه وسیع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها