معرفی 5 گونه جدید از مورچه ها (Hymenoptera:Formicidae) برای ایران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

2 گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها