تعیین عرصه های مستعد احداث آبشخور برای آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: منطقه شکارممنوع قراویز)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 انشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

یکی از مهم‌ترین تدابیر در حفظ حیات‌وحش هر منطقه، وجود آب و غذای کافی برای آن است. با توجه به اهمیت خاص گونه آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) در غرب ایران، به‌خصوص در منطقه شکارممنوع قراویز و حضور دام‌های روستاییان و عشایر در منطقه و هم‌ چنین اهمیت عامل آب و پراکندگی آن به‌عنوان یکی از منابع مهم زیستگاهی گونه‌های بیابانی و کویری، این تحقیق در پی یافتن مناطق مستعد برای احداث آبشخور برای این‌گونه است. بدین منظور معیارهای فاصله از جاده، طبقات شیب، فاصله از روستا، تراکم آهوان، فاصله از آبراهه‌ها، کاربری اراضی، فاصله از طعمه‌خوار و فاصله از دام در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS،کل محدوده برای هریک از معیارهای تعیین‌شده پهنه‌بندی گردید. برای به ‌دست آوردن اهمیت هر معیار، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نقشه نهایی با تلفیق معیارها و حذف مناطق نامناسب به ‌دست آمد و به پنج طبقه با توان بسیار، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و لایه محدودیت جهت احداث تقسیم گردید. نتایج حاصل از این روش با استفاده از کنترل زمینی مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از قرار داشتن مناطق مستعد احداث در قسمت‌های مرکزی، غرب و جنوب غربی منطقه و در مجاورت با کشور عراق است.

کلیدواژه‌ها