مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه (Vulpes cana) مبتنی بر فناوری دوربین های تله ای در ایران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، صندوق پستی: 56-38135

3 انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155

چکیده

شاه روباه (Vulpes cana) کوچک ‌ترین روباه در بین  4 گونه روباهی است که در ایران زیست می‌ کنند . مطالعات انجام شده بر روی این گونه  بسیار محدود بوده و می‌ توان گفت که مطالعه منسجمی بر روی آن در ایران انجام نگردیده است. به‌ همین دلیل در این پژوهش عوامل مؤثر بر پراکنش شاه روباه و محدوده پراکنش بالقوه آن در ایران بررسی گردید. بدین منظور با استفاده از روش مدل‌ سازی مطلوبیت زیستگاه مکسنت که تنها مبتنی بر داده‌ های حضور می‌ باشد ارتباط بین نقاط حضور به ‌دست آمده از طریق فناوری دوربین ‌های تله ‌ای همراه با چند نقطه معدود از مشاهدات اتفاقی تأیید شده در مناطق حفاظت شده در کشور با متغیرهای زیست ‌محیطی معرف شرایط اقلیمی، توپوگرافی و انسان ساخت در سرتاسر ایران تحلیل گردید. نتایج به ‌دست آمده از مدل مکسنت نشان می‌ دهد که به ‌ترتیب سه متغیر "بارندگی در سردترین فصل"، "شیب" و متوسط دمای روزانه" بیش‌ ترین تاثیر را در پراکنش شاه روباه در ایران دارند. هم ‌چنین 64787/5 کیلومتر مربع از وسعت ایران به‌ عنوان زیستگاه مطلوب این گونه بوده که در مرکز ایران قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها