مطالعه تاثیرات گیاه قیچ (Zygophyllum eurypterum) بر روند ترمیم زخم پوستی در موش سوری (Mus musculus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، پژوهشکده امام محمد باقر(ع)، رفسنجان

2 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، کرمان

3 گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

عدم معرفی یک داروی موثر و قطعی برای افزایش سرعت روند ترمیم زخم، مطالعات را به‌ سمت استفاده از داروهای گیاهی و تأثیر آن‌ ها بر این مهم سوق داده است. در این مطالعه تأثیر خمیر برگ و عصاره آبی گیاه قیچ در مقایسه با کرم فنی‌توئین 1% بر روند ترمیم زخم پوستی بررسی گردید. این مطالعه تجربی برروی شش گروه پنج تایی موش سوری نر انجام شد. پس از بی‌ هوش کردن موش‌ ها، زخم پوستی به مساحت 7/85 میلی‌ متر مربع در پشت آن‌ ها ایجاد گردید. سپس از روز اول کرم فنی‌توئین 1%، خمیر برگ و عصاره آبی (با دوزهای 50، 100، 200) به ‌ترتیب بر روی زخم گروه ‌های مختلف تیمار (شامل پماد، خمیر برگ، عصاره با دوزهای مختلف) مالیده شد. سطح زخم همه روزه و درصد بهبودی آن در روزهای 3، 6، 9، 12و14 برای گروه ‌های مختلف تیمار اندازه‌ گیری شد. نتایج نشان داد درصد بهبودی زخم در گروه‌ های خمیر برگ و عصاره 100 گیاه نسبت به گروه پماد به شکل معنی‌ داری بالاتر بود (0/001>p). مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم درگروه‌ های خمیر برگ و عصاره 100 گیاه نسبت به گروه شاهد کاهش معنی ‌داری داشت (0/001>p). هم‌ چنین زمان لازم برای بهبودی کامل زخم در گروه خمیر برگ (0/001>p) نسبت به گروه پماد دارای کاهش معنی ‌داری بود (0/001>p). براساس نتایج این تحقیق، خمیر برگ و عصاره  آبی گیاه قیچ می ‌توانند سرعت روند ترمیم زخم پوستی را افزایش دهند. 

کلیدواژه‌ها