تزریق عصاره سیر (Allium sativum) و لواستاتین (Lovastatin) بر غلظت کلسترول جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمیک

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156

چکیده

به منظور بررسی اثر عصاره سیر بر غلظت کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی آزمایشی با تعداد 130 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 308 در 5 گروه آزمایشی، شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و عصاره سیر) و سه گروه هایپرکلسترومیک (شاهد، عصاره سیر و تزریق لواستاتین) با 3 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. به پرندگان گروه‌های آزمایشی از روز 21 تا 28 مقدار 0/5 سی ‌سی (شامل25 میلی‌ گرم بازای هر کیلوگرم وزن پرنده ماده مورد تزریق) به‌ صورت زیر جلدی در ناحیه گردن مواد آزمایشی تزریق شد، علاوه بر ماده آزمایشی درگروه هایپرکلسترمیک تزریق روزانه کلسترول هم انجام شد. در روز 28 و 35 از پرندگان هر گروه خون‌ گیری شد. نتایج نشان داد که در جوجه‌ های معمولی عصاره سیر در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی باعث افزایش سطوح TC، TG و LDL خون نسبت به گروه شاهد شد. در جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک عصاره سیر در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی (روز 28) باعث افزایش سطوح LDL خون و کاهش سطح HDL خون نسبت به گروه شاهد شد (0/05>P). تزریق لواستاتین به جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره سیر هیچ تفاوتی در بیش ‌تر شاخص‌ های مورد بررسی ایجاد نکرد. به‌طورکلی عصاره سیر همانند لواستاتین، اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون در جوجه‌ های معمولی و هایپرکلسترولمیک نداشت.

کلیدواژه‌ها