بررسی مقایسه ای اثر تغییر اقلیم بر خزندگان مناطق بیابانی و کوهستانی ایران؛ مطالعه موردی (سوسمار دم تیغی بین النهرین Saara loricata و آگامای قفقازی Paralaudakia caucasia )

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 موزه تنوع زیستی Senckenberg، فرانکفورت، آلمان

چکیده

تغییرات اقلیمی اثرات مخربی بر تنوع زیستی خواهد داشت و پیش ‌بینی می‌ شود بسیاری از گونه ‌‌ها تحت تاثیر تغییرات اقلیمی آینده منقرض شوند. طی دهه ‌های اخیر استفاده از مدل‌ های تعیین توزیع گونه ‌ها به ابزاری کارآمد برای بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر گونه‌ های گیاهی و جانوری تبدیل شده ‌اند. این درحالی است که اطلاعات اندکی در ارتباط با اثرات تغییر اقلیم بر روی خزندگان ایران وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی مطلوبیت زیستگاه خزندگان تحت شرایط اقلیم حاضر و تغییرات اقلیمی آینده است، برای این منظور از روش انسمبل کردن با استفاده از چهار مدل حداکثر بی‌ نظمی، شبکه عصبی، مدل خطی عمومی و ماشین بردار پشتیبان برای تعیین مطلوبیت زیستگاه آگامای قفقازی و سوسمار دم‌ تیغی بین ‌النهرین استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مناطق مطلوب برای زیست آگامای قفقازی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی آینده کاهش خواهد یافت درحالی‌ که زیستگاه‌ های مطلوب برای گونه سوسمار دم‌ تیغی بین‌ النهرین افزایش خواهد یافت. زیستگاه خزندگان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی خواهد بود و این موضوع می ‌تواند برای انواع گونه ‌های اندمیک خطرآفرین باشد. بنابراین ضروریی است با توجه به اثرات تغییر اقلیم و وضعیت گونه ‌های مستعد آسیب‌ پذیری، مطالعات مدونی برای پایش و بررسی این گونه ‌ها تدوین و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها