بررسی میزان غلظت کل هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در پساب های نفتی استان گلستان

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه منابع طبیعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش آلودگی هیدروکربن­ های نفتی و فلزات سینگین (سرب ، کادمیوم) در پساب مخازن نفتی شرکت نفت استان گلستان بررسی شد. تعداد سه ایستگاه در محل خروجی پساب شرکت نفت احداث شد. برای هر ایستگاه تعداد 20 دوکفه ­ای دربسکت نت در نظر گرفته شد. برای سنجش میزان فلزات کادمیوم و سرب از دستگاه جذب اتمی و برای سنجش کل  هیدروکربن های نفتی از دستگاه GC- Mass استفاده گردید. نتایج نشان می ­دهد که میانگین سالانه غلظت کل هیدروکربن نفتی به ­میـزان 2/94 میلی ­گرم بر لیتر بوده و بیش ­ترین غلظت مواد نفتی در فصل بهار به ­میزان 20/1 میلی­ گرم بر لیتردر ایستگاه اول اندازه­ گیری شد که چند برابر بالاتر از استاندارد جهانی است و کم ­ترین غلظت مواد نفتی در فصل پاییز به ­میزان 0/01 میلی­ گرم بر لیتر اندازه­ گیری شده است. میانگین سالانه غلظت فلزات سنگین در ایستگاه اول برای کادمیوم در بهار، تابستان، پاییز و زمستان برابر با 0/750، 0/563، 0/365 و 0/279، در ایستگاه دوم غلظت کادمیوم در بهار، تابستان، پاییز و زمستان برابر با 0/534، 0/461، 0/332 و 0/215 و در ایستگاه سوم میزان کادمیوم 0/317، 0/284، 0/192 و 0/179 اندازه ­گیری شد. هم ­چنین میزان میانگین غلظت سرب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ­ترتیب برابر با 0/860، 0/721، 0/383 و 0/217، در ایستگاه دوم غلظت سرب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان برابر با 0/644، 0/677، 0/367 و 0/211 و در ایستگاه سوم میزان سرب 0/392، 0/436، 0/342 و 0/194 ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. بذرافشان، ع.، 1374. بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و آلودگی­ های نفتی در بخش شرقی دریای خزر (قبل از حفاری چاه­ های نفت). پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
 2. حسینی ­ضیابری، ا.، 1389. بررسی کیفی هیدروکربن ­های نفتی (PAH ) در آب اسکله صیادی تجاری بندرانزلی. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال. 150 صفحه.
 3. خداپرست،ح.، 1390. بررسی هیدروکروبورهای نفتی و فلزات سنگین (طرح جامع شیلاتی تالاب انزلی) مورد بررسی و تعیین نمود. پژوهشکده آبزی ­پروری آب­ های داخلی کشور. بندر انزلی.
 4. خداپرست، ح.، 1396. بررسی هیدروکروبورهای نفتی در محل شناورها در مصب تالاب انزلی و سواحل دریای خزر (حوزه گیلان). اداره کل محیط زیست استان گیلان. 89 صفحه.
 5. نصراالله ­زاده، ح. و ملکی­ شمالی، م.، 1396. روند آلودگی هیدروکربورهای نفتی در بنادر مهم جنوب دریای خزر. مرکز تحقیقات گیلان. مقالات کاسپرنیخ آستاراخان 2002.
 6. APHA (American Public Health Association. 1998. Standard methods for examination of water and wastewater. pp: 150-346.
 7. Askari, M., 2003. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. Environmental Inter national. pp: 27-33.
 8. Ekimea, D.; Ebrahimi, M.; Nysten, K.; Roelants, I.;  Rurangwa, E.;Moore, H.D.M. and Ollevierb, F., 1996. Use of computer assisted sperm analysis (CASA) for monitoring the effects of pollution on sperm quality of fish; application to the effects of heavy metals. Vol. 36, No. 3-4, pp: 223-237.
 9. EPA. 2000. Equilibrium, Partitioning Sediment Guidelines (ESGs) for the Protection of Benthic Organisms: PAH Mixtures. US Environmental Protection Agency, Office of Water. Office of Science and Technology. Office of Research and Development. Washington. DC.
 10. Fuhrer, G.J.; Stuart, D.J.; Mckenzie, W.; Rinellaj, F.; Cranwford, J.K. and Hornlorer, M.I., 1996. Spetial and temporal distribution of trace element in water sediment and aquatic biota, U.S. Geological survey Portland. 190 p.
 11. Han, L.; Chen, L.; Hao, J. and Zhong, N., 2009. Bioaccumulation and sub-acute toxicity of zinc oxide nanoparticles in juvenile carp (Cyprinus carpio): A comparative study with its bulk counterparts. Ecotoxicology and Environmental Safety. Elsevier Inc. pp: 9152-9160.
 12. Kazemi, S.; Boroomand-Nassab, S. and Izadpanah, Z., 2019.  Technical Evaluation of Classic Stationary Sprinkler Irrigation Systems with Travelling Sprinklers in Eghlid, Fars Province. Vol. 42, No. 2, pp: 181-196.
 13. Kriipsalu, M. and Nammari, D., 2010. Monitoring of biopile composting of oily sludge. Waste Management and Research. Vol. 28, pp: 395-403.
 14. Neff, J.M., 1979. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Aquatic Environment: source, Fates and Biological Effects, Applied Science, London.
 15. Pena, T.; Pensado, L.; Casais, C.; Mejuto, C.; Phan-Tan Luu, R. and Cela, R., 2006. Optimization of a microwave assisted extraction method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons from fish samples. Journal of chromatography. Vol. 1121, No. 2, pp: 163-169.
 16. Puplic Health Service. 1996. Puplic Health Service Drinking Water Standards, U.S.
 17. Rashed, M., 2001. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. Environmental Inter national. pp: 27-33.
 18. Thabat, O.H.V. and Weber, H.H., 2013. Marin Biology. Charlos. E. Merali publishing company Abell and Howel company, colombus. Ohio 43216. pp: 385-395.
 19. WHO. 1984. Gide line for drinnig water Quality.Vol. 2, 254 p.