بررسی مقایسه ای سن و رشد گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis pallasi در دو جمعیت رودخانه ای زرین گل و دریایی تالاب گمیشان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163

چکیده

ساختار سنی و رشد گاوماهی شنی (pallasiNeogobius fluviatilis) در دوجمعیت رودخانه ‌ای زرین‌ گل و دریایی تالاب گمیشان از اسفند 88 تا خرداد 89 با نمونه ‌برداری ماهانه بررسی گردید. در رودخانه زرین‌ گل 320 و در تالاب گمیشان 263 نمونه صید شد. نسبت جنسی نر به ماده در رودخانه زرین‌ گل، 1 نر به 3/4 ماده بود. در تالاب گمیشان اختلاف معنی ‌داری بین فراوانی نر و ماده مشاهده نگردید (0/05<P). در رودخانه زرین‌ گل جنس نر از سه گروه سنی +0 تا +2 و جنس ماده از چهار گروه سنی +0 تا +3 و در تالاب گمیشان هر دو جنس از سه گروه سنی +0 تا +2 تشکیل شده بودند. در هر دو جمعیت و در هر دو جنس گروه سنی +1 بیش ترین درصد فراوانی را داشت. در رودخانه زرین‌ گل میانگین طول کل در جنس‌ های نر و ماده به‌ ترتیب 2 ± 7/5 و 1/7 ± 8/2 سانتی‌ متر و در تالاب گمیشان به ترتیب 1/1 ± 9/7 و 1/4 ± 8/6 سانتی‌ متر بود. الگوی رشد هر دو جنس در رودخانه زرین‌ گل، آلومتریک مثبت و در تالاب گمیشان ایزومتریک بود. ضریب وضعیت در هر دو جمعیت در ماه‌ های نمونه‌ برداری و سنین مختلف تغییراتی را نشان داد. مقایسه این ضریب در دو جمعیت در هر دو جنس در سن +0 فاقد اختلاف معنی ‌دار ولی در سنین +1 و +2 دارای اختلاف معنی ‌دار بوده و مقادیر این ضریب در جمعیت زرین گل بیش ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها