تاثیر افزودن نمک های صفراوی گاو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء، ترکیبات لاشه و برخی شاخص های خون شناختی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در پژوهشبه‌‌منظور بررسی تاثیر نمک‌های صفراوی در جیره‌ غذایی ماهی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و برخی شاخص‌های خون‌شناختی و بیوشیمیایی سرم خون، تعداد 300 قطعه بچه‌ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با وزن متوسط  0/5± 3 گرم به ‌مدت 12 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نمک ‌های صفراوی گاو در 5 سطح 0، 0/25، 0/5، 0/75 و 1 درصد به جیره‌ غذایی بچه‌‌ماهیان اضافه شد. طی دوره‌ آزمایش، غذادهی دوبار در روز و به ‌میزان 3 تا 5 درصد وزن توده‌ زنده انجام شد. پس از پایان آزمایش تجزیه و تحلیل داده‌ ها نشان داد که  شاخص ‌های رشد و بازماندگی، پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه در تیمارهای  مختلف اختلاف معنی ‌داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). تیمار 4 با میزان 1 درصد نمک صفراوی و 0/629± 32/52 درصد چربی کم ‌ترین میزان چربی را داشته و از لحاظ آماری با سایر تیمارها اختلاف معنی ‌داری داشت (0/05>P). هم ‌چنین، تیمار 2 با میزان 0/5 درصد نمک صفرا بالاترین و تیمار شاهد بدون نمک صفرا (تیمار صفر درصد)، پایین‌ ترین میزان کلسترول و تری‌ گلیسیرید خون را داشتند و دارای اختلاف معنی‌ دار با سایر تیمارها بودند (0/05>P). میزان پروتئین کل، گلبول‌ های سفید، گلبول‌ های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC خون به‌ طور معنی ‌داری، دارای اختلاف بین گروه‌ های آزمایشی و شاهد بودند  (0/05>P).

کلیدواژه‌ها