بررسی بازدهی استفاده از سیستم تولید توده زیستی (Biofloc) در پرورش متراکم ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندق پستی: 44514-57159

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 44514-57159

چکیده

فن اوری تولید توده زیستی (Biofloc Technology) روشی برای تجزیه پسماندهای آلی به ‌وسیله میکروارگانیزم‌ ها و تولید ذرات یا توده‌ های زیستی مغذی است. پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی امکان کاربرد این فن اوری در پرورش متراکم بچه ‌ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. ماهیان مورد مطالعه در دو گروه وزنی (3-1 گرم و 22-16 گرم) به‌ مدت سه هفته در حوضچه‌ های پلاستیکی45 لیتری پرورش داده و با تیمارهای غذایی حاوی 100% غذای کنسانتره (تیمار شاهد) و 25 و 50 درصد توده ‌زیستی تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش، شاخص‌های کیفی آب شامل آمونیاک، نیتریت و نیترات مورد سنجش قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل، تفاوت معنی ‌داری در مقادیر درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، فاکتور وضعیت و بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد وجود نداشت (0/05<P). هم‌ چنین، تفاوت معنی ‌داری در مقادیر آمونیاک، نیتریت و نیترات بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. با استفاده از فن اوری تولید توده زیستی، تجمع ترکیبات سمی نیتروژنی در آب تا 98 درصد و به ‌تبع آن، میزان تعویض روزانه آب به 1 درصد کاهش یافت. به‌ علاوه، با استفاده از این روش از میزان غذای مصرفی نیز تا 50 درصد کاسته شد، بدون آن‌ که روی شاخص ‌های رشد و بقای ماهی تأثیر منفی داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of biofloc technology in intensive culture of Common carp (Cyprinus carpio) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Farideh Bakhshi 1
  • Reza Malekzadeh Viayeh 1
  • Ebrahim Hossein Najdegerami 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University. P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
2 Urmia lake Research Institute, Urmia University, P.O.Box: 57159-44514, Urmia, Iran
چکیده [English]

Biofloc technology is a technique of enhancing water quality in aquaculture through balancing carbon and nitrogen in the system. The aim of this study was to determine the effects of biofloc technology in intensive culture of common carp fingerlings. Two groups of fingerlings (1-3 and 16-22g) were cultured in 45L tanks for 21 days. For each group, three following feeding treatments were assigned: 50% commercial diet (CD) + biofloc products, 75% CD + biofloc products and 100% CD as a control. Growth performances and physico-chemical parameters of water were measured and the results indicated that the fish fed with 50% CD + biofloc products show high percent weight gain than other treatments in first group (P > 0.05).  But no significant difference was observed in case of growth performances in second group despite of decreasing in feed intake in bioflocs treatments. Also the results showed that application of biofloc system in intensive carp culture decrease concentration of ammonia, nitrite and nitrate despite of no water exchange (1% daily) in these treatments whiles water was exchanged at a rate approximately every 10 min in control. The results suggest biofloc technology seems to be efficient for intensive farming of common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofloc Technology
  • Common carp
  • Intensive culture