ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

            این مطالعه با هدف شناسایی فون ماهیان صید شده به ‌وسیله تور و بررسی پراکنش آن‌ ها در رودخانه سزار، یکی از رودخانه‌ های مهم استان لرستان صورت گرفت. نمونه‌ برداری به ‌صورت ماهیانه از تیر تا آذر ماه 1390 و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیک) با چشمه‌ های مختلف و تور انتظاری با چشمه 50 میلی‌ متری انجام گرفت. در مجموع تعداد 366 عدد ماهی صید گردید که شامل 7 گونه از دو خانواده کپورماهیان و گربه‌ ماهیان بودند. گونه ‌های شناسایی شده در این مطالعه عبارت بودند از:Capoeta damascina, Capoeta trutta, Cyprinion macrostomum, Chondrosto maregium, Barbus grypus, Luciubarbus barbulus, Glyptothorax silviae. در این مطالعه پارامترهای محیطی نیز محاسبه و میزان ارتباط هر یک با فراوانی گونه ‌های شناسایی شده بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها