بررسی روند تغییرات زیستگاه گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica) درپارک های ملی و مناطق حفاظت شده دز و کرخه با استفاده از RS و GIS

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست وانرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 75-14515

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

             جنگل‌ هاو بیشه ‌زارهای پارک‌ های ملی ومناطق حفاظت شده دز وکرخه  به‌ عنوان آخرین زیستگاه گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica) محسوب می ‌گردد. دراین پژوهش روند تغییرات زیستگاه درطول 34 سال و دو دوره زمانی سال‌ های 1973تا1989وسال‌ های  1989 تا 2007با تفسیرداده ‌های سنجنده های MSS 1973،TM1989 و2007LISS III  واستفاده از دو روش طبقه‌ بندی نظارت نشده و نظارت شده بررسی شد. ابتدا نقشه‌ های پنج رده پوشش –کاربری اراضی شامل: سکونت‌ گاه ‌ها، کشتزار، جنگل، جنگل مخروبه و سطوح آبی تهیه و پس از ارزیابی صحت طبقه ‌بندی با استفاده از روش Cross Tabulation تغییرات پوشش وکاربری‌ ها آشکارسازی شد. نتایج نشان در طول زمان مورد بررسی سطح جنگل‌ ها 35 درصد کاهش  و جنگل‌ های مخروبه 48 درصد افزایش یافته که23درصد کاهش سطح جنگل‌ ها و32درصد افزایش جنگل‌ های مخروبه  در دوره دوم بررسی اتفاق افتاده است. در طول دوره بررسی 25درصد از سطح جنگل‌ ها به جنگل‌ های مخروبه و10درصد دیگر به همراه20 درصد جنگل‌ های مخروبه به کشتزار تبدیل شدند، از این ‌رو تغییرات گسترده زیستگاه وکاهش سطح جنگل‌ ها می‌ تواند یکی از عوامل کاهش شدید جمعیت گوزن زرد ایرانی باشد که حدود یک دهه از حضور این گونه در این منطقه گزارشی داده نشده است.

کلیدواژه‌ها