بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی:46414-356

3 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، بندرانزلی، صندوق پستی: 66

4 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6135

5 گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، صندوق پستی: 19395-4697

چکیده

به منظور مقایسة شاخص‏ های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تعیین سطح تروفی در ساحل بندرانزلی اقدام به نمونه ‏برداری از ستون آب به‌ صورت فصلی در اواسط فصول بهار و تابستان از اعماق 2، 5 و10 متر شد. شاخص فیزیکی تروفی با استفاده از صفحة سکشی، شاخص شیمیایی با اندازه‏ گیری غلظت مواد مغذی موجود در آب و شاخص بیولوژیکی با تعیین غلظت کلروفیل aو زی‌ توده فیتوپلانکتونی محاسبه گردید. حداکثر عمق دید درستون آب، 3 متر، میانگین غلظت ازت کل برابر با 764/9میلی‏ گرم در مترمکعب، میانگین غلظت فسفر کل در ستون آب برابر با 59 میلی‏ گرم در مترمکعب، میانگین غلظت کلروفیل a برابر با 3/5 میلی‏ گرم در مترمکعب و میانگین زی‌ توده فیتوپلانکتونی برابر 5136/84 میلی‏گرم در مترمکعب بود (0/05 >p). نتایج نشان‌ گر آن است که از میان این سه شاخص، استفاده از شاخص‏ های فیزیکی (در یک اکوسیستم آبی غیرآلوده) و بیولوژیکی مناسب ‏تر است و این دو از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 >p) نیز با یکدیگر هبستگی معکوس دارند. با مقایسه داده‏ ها با جداول مربوط به رده‌بندی کیفی آب‌ها، آب دریای خزر در منطقه مورد تحقیق بر اساس میزان عمق دید تابستانه توسط صفحه سکشی و غلظت کلروفیل aو زی ‌توده فیتوپلانکتونی، در رده آب‌های مزوتروف و از نظر غلظت ازت کل و فسفر کل در رده آب‌های یوتروف قرار دارد (0/05>p).

کلیدواژه‌ها