بررسی غلظت های مختلف نانو ذرات اکسیدآهن بر تعداد گلبول های قرمز ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155

3 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی: 14515-775

چکیده

با توجه به تولید روزافزون نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد مفید آن در سیستم‌ های بیولوژی، تاکنون مطالعات کم ‌تری در زمینه اثرات جانبی این مواد در بدن موجودات زنده صورت گرفته است. بررسی فاکتورهای خونی و مشخص کردن تابلوی خونی هر جاندار علاوه بر آن‌ که به‌ عنوان یک شاخص فیزیولوژیک مهم به‌ شمار می ‌رود، در تشخیص بیماری‌ها نیز می‌تواند بسیار مفید واقع شود. 200عدد ماهی کپورمعمولی دریای خزر با وزن میانگین 100 گرم تهیه شد، وارد سطل‌هایی با ظرفیت 80 لیترگردید. در این تحقیق اثر سه غلظت مختلف از نانو اکسیدآهن (0/01، 0/003، 0/006 میلی‌ گرم بر لیتر) به ‌همراه تیمار شاهد (بدون نانو اکسیدآهن) پس از گذشت زمان های 48، 96، 120، 168 ساعت، برگلبول‌ های قرمز خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) بررسی گردید. نتیجه نشان داد که میانگین تعداد گلبول ‌های قرمز خون در تیمارهای غلظت 0/003 و 0/006 افزایش یافته است. اما در دوز 0/01 تعداد گلبول‌ های قرمز کاهش یافته است و بیش ‌ترین تعداد گلبول قرمز در غلظت ‌های 0/003 و 0/006 پس از گذشت 168 ساعت مشاهده گردید، تعداد گلبول قرمز در گروه شاهد، 75 عدد گزارش شده است، اما در غلظت 0/003 و 0/006 تعداد آن‌ ها به 210 تا 250 عدد رسیده است و تقریباً 75% افزایش داشته است (تعداد گلبول‌ های قرمز حدوداً 3 برابر شده است)، اما در غلظت 0/01، تعداد گلبول‌ های قرمز به 60 عدد رسیده است. بین تعداد گلبول‌ های قرمز با غلظت و زمان، همبستگی معنی‌ دار در سطح 99% وجود دارد (0/01>P). تأثیر  ذرات نانو اکسیدآهن بر ماهیان نر بیش‌ تر از ماهیان ماده و در ماده‌ ها بیش ‌تر از ماهیان نابالغ بوده است  (01/ 0<P).

کلیدواژه‌ها