مقایسه تأثیر تزریق عصاره شوید (Anethum graveolens) و لواستاتین (Lovastatin) بر کاهش غلظت کلسترول سرم خون، ماهیچه ها و کبد جوجه‌های گوشتی هایپرکلسترولمی شده

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879- 38156

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر عصاره شوید و لواستاتین بر غلظت فراسنجه ‌های بیوشیمیایی سرم خون، غلظت کلسترول ماهیچه‌ها و کبد، تعداد 130 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده از سویه راس 308  در این تحقیق از سنین 21 تا 35 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، 10 قطعه ابتدای آزمایش در سن 21 روزگی (به‌عنوان شاهد در زمان شروع) پس از خون‌ گیری، کشتار شدند و 120 قطعه دیگر در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 گروه آزمایشی با 3 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار گروه ‌بندی شدند. گروه‌های آزمایشی شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و تزریق عصاره شوید) و سه گروه جوجه هایپرکلسترولمیک (شاهد، عصاره شوید و لواستاتین) بودند . به جوجه ‌های معمولی از روز 21 تا 28 مقدار ماده آزمایشی و به جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک ماده آزمایشی+‌کلسترول به میزان 25 میلی‌ گرم به ازای هر کیلو‌گرم وزن پرنده در هر روز در زیر پوست گردن، تزریق شد. در روز 28 نیمی از پرندگان و در روز 35 بقیه پرندگان هر گروه خون‌ گیری و سپس کشتار شدند و از بافت‌های موردنظر نمونه برداشته و تا زمان آزمایش فریز شد. نتایج نشان داد که در جوجه‌ های معمولی عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی باعث افزایش سطوح TC، TG و LDL خون نسبت به گروه شاهد شد (0/05>P). در جوجه‌ های هایپرکلسترولمیک عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی (روز 28) باعث افزایش سطوح LDL خون و کلسترول عضله سینه و کاهش سطح HDL خون نسبت به گروه شاهد شد(0/01>P). تزریق لواستاتین به جوجه ‌های هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره شوید هیچ تفاوتی در بیش تر شاخص‌ های مورد بررسی ایجاد نکرد. به‌طورکلی عصاره شوید همانند لواستاتین، اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون و بافت‌ها در جوجه‌ های معمولی و هایپرکلسترولمیک نداشت.

کلیدواژه‌ها