مقایسه اثر عصاره گیاهان شمعدانی، اسطوخدوس و سیر بر آلودگی طبیعی با ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس در سیاه ماهی ریز فلس (Capoeta damascina)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 گروه انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

 ایکتیوفتیریازیس یا بیماری لکه سفید به ­وسیله تک یاخته­ مژه دار ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس در ماهیان آب شیرین ایجاد می­ شود. پژوهش حاضر به ­منظور مطالعه اثر غلظت­ های مختلف عصاره ­های سیر، شمعدانی و اسطوخدوس بر درمان آلودگی طبیعی با ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس انجام شد. تعداد 140 عدد سیاه ماهی (Capoeta damascina) آلوده به ایک با وزن 30/21 گرم از رودخانه سلم در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. ماهیان به ­صورت حمام با غلظت ­های 5، 10، 20 و 40 میلی ­گرم در لیتر عصاره­ های سیر، اسطوخدوس و شمعدانی در کنار گروه شاهد مجاورت داده شدند. پس از 4 ساعت، میانگین تعداد انگل در ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. پس از فرمالین با اثر 100 درصد، بیش ­ترین اثر عصاره­ ها، در غلظت 40 میلی ­گرم در لیتر سیر و اسطوخدوس مشاهده شد که در مقایسه با عصاره شمعدانی و گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان داد (p≤0.05). نتایج هم ­چنین حاکی از وجود ارتباط معنی ­دار بین تعداد انگل و غلظت عصاره در گروه ­های آزمون بود (p≤0.05). با توجه به یافته ­های این تحقیق استفاده از عصاره ­های گیاهی به ­خصوص سیر جهت کنترل انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Buchmann, K.; Jensen, P.B. and Kruse, K.D., 2003. Effects of sodium percarbonate and garlic extract on Ichthyophthiriusmultifiliis theronts and tomocysts: in vitro experiments. N Am J Aquacult. No. 65, pp: 21-24.
 2. Chang, C.F.; Yang, C.H.; Shu, Y.O.; Chen, T.I.; Shu, M.S. and Liao, I.C., 2001. Effects of temperature, salinity and chemical drugs on the in vitro propagation of the dinoflagellate parasite, Amylodinium ocellatum. The 6th Asian Fisheries Forum of Asian Fisheries Society. 31 p.
 3. Dickerson, H.W.­, 2006. Ichthyophthirius multifiliis and Cryptocaryon irritans (Phylum Ciliophora), Chapter 4. In: Fish Diseases and Disorders. Vol. 1: Protozoan and Metazoan infections, 2nd Edition, CAB International Publishing. Cambridge, USA. pp: 116-153.
 4. Dickerson, ­ H.W.­ and Clark, ­ T.G., 1994. ­ Vaccination against Ich. Aquaculture. No. 127, pp: 277-282.
 5. Duarte, S.A.; Masser, M.P. and Plumb, J.A., 1993. Seasonal occurrence of diseases in caged-reared channel catfish, 1887-91. J Aqua Anim Health. No. 5, pp: 223-229.
 6. Direkbusarakom, S., 2004. Application of medicinal herbs to aquaculture in Asia. Walailak J Sci Techn. No. 1, pp: 7-14.
 7. Gholipour-Kanania, H.; Sahandia, ­J. and Taheri, Ab., 2012. Influence of Garlic (Allium sativum) and Mother worth (Matricaria chamomilla) Extract on Ichthyophtirius multifilus. APCBEE Procedia. Vol. 4, pp: 6-11.
 8. Lahnsteiner, F. and Weismann, T., 2007. Treatment of Ichthyophthiriasis in rainbow trout and common carp with common and alternative therapeutics. J Aquatic Anim Health. Vol. 19, pp:186-194.
 9. Lom, J. and Dyková, I., 1992. Ciliates (phylum Ciliophora Doflein, 1901). In Protozoan Parasites of Fishes, Serie: Developments in Aquaculture and Fisheries Sciences. Edited by J Lom and I Dykova. Elsevier Science Publishers. Amsterdam, The Netherlands. pp: 237-288.
 10. Lorenzen, N. and LaPatra, S.E., 2005. DNA vaccines for aquacultured fish. Sci Tech Rev Office International des Epizooties. Vol. 24, pp:  201-213.
 11. Noe, J.G. and Dickerson, H.W., 1995. Sustained growth of Ichthyophthirius multifiliis at low temperature in the laboratory. J Parasitol. Vol. 81, pp: 1022-1024.
 12. Song, K.; Ling, F.; Huang, A.; Dong, W.; Liu, G.; Jiang, C.; Zhang, Q. and Wang, G. 2015. In vitro and in vivo assessment of the effect of antiprotozoal compounds isolated from Psoralea corylifolia against Ichthyophthirius multifiliis in fish. Int J Parasitol Drugs Drug Resist. Vol. 21, pp:58-64.
 13. Valladão, G.M.; Gallani, S.U.; Ikefuti, C.V., da Cruz, C.; Levy-Pereira, N.; Rodrigues, M.V. and Pilarski, F., 2016. Essential oils to control Ichthyophthiriasis in pacu, Piaractus mesopotamicus: special emphasis on treatment with Melaleuca alternifolia. J Fish Dis. Vol. 39, pp:1143-52
 14. Yang-Lei, Y.; cheng, L.; Xue-Gang, H. and Fei, L., 2012. Antiprotozoal activity of medicinal plants against Ichthyophthirius multifiliis in gold fish (Carassius auratus). Parasitol Res. Vol. 111, pp: 1771-1778.
 15. Slusarenko, A.J.; Patel, A. and Portz, D., 2008. Control of plant diseases by natural products: Allicin from garlic as a case study. Europ J Plant Pathol. Vol. 12, pp: 3.
 16. Fu, Y.W.; Wang, B.; Zhang, Q.Z.; Xu, D.H.; Liu, Y.M.; Hou, T.L. and Guo, S.Q. 2019. Efficacy and anti-parasitic mechanism of 10-gingerol isolated from ginger Zingiber officinale against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp. Vet Parasitol. Vol. 265, pp: 74-84.
 17. Trasviña-Moreno, A.G.; Ascencio, F.; Angulo, C.; Hutson, K.S.; Avilés-Quevedo, A.; Inohuye-Rivera, R.B. and Pérez-Urbiola, J.C., 2019. Plant extracts as a natural treatment against the fish ectoparasite Neobenedenia sp. (Monogenea: Capsalidae). Journal of Helminthology. Vol. 93, pp: 57-65
 18. Raissy, M.; Ansari, M., 2012. Parasites of Some Freshwater Fish from Armand River, Chaharmahal va Bakhtyari Province, Iran. Iran J Parasitol. Vol. 7, pp: 73-79.
 19. Raissy, M.; Ansari, M.; Lashkari, A. and Jalali B., 2010. Occurrence of Parasites in selected fish species in Gandoman Lagoon, Iran J Fish Sci. Vol. 9, pp:115-122.
 20. Yao, J.Y.; Shen, J.Y.; Li, X.L.; Xu, Y.; Hao, G.J.; Pan, X.Y.; Wang, G.X. and Yin, W.L., 2010. Effect of sanguinarine from the leaves of Macleaya cordata against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp (Ctenopharyngodon idella). Parasitol Res. Vol. 107, pp:1035-1042.
 21. Yi, Y.L.; Lu, C.; Hu, X.G.; Ling, F. nad Wang, G.X., 2012. Antiprotozoal activity of medicinal plants against Ichthyophthirius multifiliis in goldfish (Carassius auratus). Parasitol Res. Vol. 111, No. 4, pp: 1771-1778.