اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن گیاهی کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر ، صندوق پستی: 30

چکیده

جایگزینی سطوح مختلف روغن‌ های گیاهی با روغن ماهی می‌ تواند بر پاسخ سیستم ایمنی ماهیان تاثیرگذار باشد. این تحقیق برای ارزیابی تأثیر اسیدهای چرب بر سیستم ایمنی ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان در هنگام جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی طی یک دوره 50 روزه انجام شد. تعداد 300 عدد ماهی با وزن متوسط 6/0± 5/63 گرم و با تراکم 25 عدد به حوضچه‌ های 500 لیتری فایبرگلاس توزیع و تغذیه شدند. برای این منظور چهار تیمار با دو تکرار شامل جایگزینی روغن گیاهی کانولا با مقادیر 0، 33، 67 و 100 درصد با روغن ماهی در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج حاصله، مقادیر آنزیم ‌های کبدی (AST،ALP ، ALT و LDH) در تیمار حاوی 100% روغن ماهی به‌ طور معنی ‌داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). مقادیر لیزوزیم و ایمونوگلوبولین سرم خون نیز در تیمار حاوی 100% روغن ماهی به‌ طور معنی‌ داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود. هم ‌چنین در این تیمار مقادیر کمپلمان ‌های C3 و C4 بیش‌ تر از تیمارهای دیگر بود. ولی مقدار کمپلمان ACH50 در تیمار حاوی 100% روغن کانولا به ‌طور معنی ‌داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). با توجه به این‌ که مقادیر آنزیم ‌های کبدی در تیمارهای حاوی روغن کانولا کم‌ تر از تیمار حاوی روغن ماهی بود، می‌ توان نتیجه‌ گیری نمود که جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی در یک دوره 50 روزه، نه تنها تأثیر منفی بر فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان ندارد، بلکه باعث بهبود شرایط ایمنی و آنزیمی نیز خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing dietary fish oil with canola oil on immune factors and enzymes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Afshin Ghelichi
  • Elnaz Naseri Khalkhali
Department of Fisheries, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, P.O.Box: 30, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

Replacing dietary fish oil with vegetable oils has various effects on immune responses. This study was conducted to evaluate the effect of replacement of fish oil (FO) by canola oil (CO) on immune system of the rainbow trout Oncorhynchus mykiss (63.5±0.6 g mean individual weight) for 50 days. Four experimental diets were formulated with partial or complete (33%, 67%, 100%) replacement of FO with CO. The diets were fed to duplicate groups of 25 trout fingerlings. Fish were randomly assigned to each of eight 500 liter fiberglass tanks (500L). The results showed that serum AST, ALP, ALT and LDH levels were higher in fish fed the 100% FO diet than the other fish. Serum lysozyme activity and immunoglobulin (IgM) was higher in fish fed the 100% FO diet than the other fish. Also, C3 and C4 complements were significantly higher in fish fed the 100% FO diet than that the other fish. However, alternative complement activity (ACH50) was higher in fish fed the 100% CO diet. Since the amounts of serum liver enzymes in CO treatment groups was lower than their amounts in FO treatment group, so we can conclude that replacing dietary FO with CO does not have any negative effects but it causes improvement of immune factors and enzymes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in period of 50 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)
  • Canola oil
  • Fish oil
  • Immune function
  • Serum Liver enzymes