بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, 1941) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در پژوهشحاضر برخی از جنبه ‌های تولیدمثلی ماهی گل‌خورک با نام علمی Periophthalmuswaltoni به ‌صورت یک‌ساله از اسفند 1389 تا بهمن 1390 در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است. 108 نمونه ماهی ماده صید شده دارای میانگین طولی و وزنی 102/08 میلی‌ متر (22/18 ±) و 7/79 گرم (5/04 ±) و 90 نمونه ماهی نر صید شده دارای میانگین طولی و وزنی 96/19 میلی‌ متر (17/86 ±) و 6/42 گرم (3/97 ±) بوده ‌اند. میانگین فاکتور وضعیت ماهیان نر 0/49 و ماهیان ماده 0/61 محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده 0/83 به 1 محاسبه شد که اختلاف معنی ‌داری را نشان نمی‌ دهد (0/05<p). بررسی شاخص ‌های  گنادی (GSI) و کبدی (HIS) نشان می ‌دهد که شاخص گنادی در ماده‌ ها در اسفند ماه در بالاترین مقدار خود (8/09 ) و در نرها در بهمن ماه در بالاترین مقدار (0/7) می‌ باشد و شاخص کبدی در اسفند ماه در هر دو جنس نر و ماده به اوج خود می ‌رسد. میزان هم‌ آوری مطلق و نسبی به‌ ترتیب به طور متوسط 1187/62 ±2965/58 و 56/05±438/22 عدد تخمک بوده است. قطر تخمک ماهیان ماده در بازه 0/042 – 66/0 میلی‌ متر قرار داشت که مقدار متوسط قطر تخمک 0/453 میلی ‌متر با انحراف معیار 0/160± محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها