بررسی برخی فاکتورهای ساختار جمعیت سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب همدان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، صندوق پستی: 755

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، صندوق پستی: 961

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی:14515-775

چکیده

سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta ساکن خاورمیانه بوده و در ایران در حوضه آبریز دجله و فرات و سرشاخه‌های کارون زندگی می‌کند. نمونه‌برداری از این گونه به‌صورت فصلی از مرداد 1389 تا خرداد 1390 با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در دو ایستگاه خرچنگ‌رود و چشمه‌ماهی در رودخانه گاماسیاب استان همدان صورت گرفت. در مجموع در طی یک سال نمونه‌برداری تعداد 224 عدد ماهی صید شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج به ‌دست آمده نشان داد که در مجموع میانگین طول کل در دو ایستگاه 5/06±13/22 سانتی‌ متر و وزن کل 30/08±34/44 گرم بود که میانگین طول کل در ایستگاه ‌های خرچنگ ‌رود و چشمه ‌ماهی به ‌ترتیب  2/84±17/37 و 5/02±48/12 سانتی ‌متر بوده و میانگین وزن در ایستگاه ‌های خرچنگ ‌رود و چشمه ‌ماهی به ‌ترتیب  28/81±61/67 و27/56±29/56 گرم بوده است. نمونه‌ های ماهی صید شده هر دو ایستگاه دارای 5 گروه سنی +0 تا +4 بودند که گروه سنی  +1 غالب بود. رابطه‌ های لگاریتمی طول و وزن نمونه ها در ایستگاه‌ های خرچنگ‌ رود و چشمه ‌ماهی به ‌ترتیب 2/85TL-4/09= W و  2/94TL -4/4 = W به‌ دست آمد و الگوی رشد ماهیان نیز در هر دو ایستگاه آلومتریک منفی بود. پارامترهای معادله رشد برتالانفی در ایستگاه خرچنگ‌ رود 204/151 =∞L  و K=0/56  و 0/74-=t0 بوده و در ایستگاه چشمه‌ ماهی  L∞=211/489  و 0/59=K و 0/74-=t0 برآورد گردید. 
 

کلیدواژه‌ها