تاثیر پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک مانان اولیگوساکارید بر مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر تنش هیپوکسی و افزایش دما

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی:165-57153

3 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی:165-57153

چکیده

در این مطالعه مقاومت ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان تغذیه شده با پروبیوتیک تجاری (باکتوسل) و پربیوتیک مانان اولیگوساکارید در برابر تنش هیپوکسی و افزایش دما مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ٧٢٠ قزل‌ آلای رنگین‌ کمان با وزن اولیه (٢±١٠ گرم) در شش گروه تغذیه‌ ای (با سه تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند: ١) تغذیه با غذای تجاری (شاهد)، ٢) تغذیه با باکتوسل (١٠٠ میلی‌ گرم در کیلوگرم غذا)، ٣) تغذیه با مانان اولیگوساکارید (2/5 گرم در کیلوگرم غذا)، ٤) تغذیه با مانان اولیگوساکارید (٥ گرم در کیلوگرم غذا)، ٥) تغذیه با ١٠٠ میلی‌ گرم باکتوسل و 2/5 گرم مانان اولیگوساکارید در کیلوگرم غذا) و٦) تغذیه با ١٠٠ میلی‌ گرم باکتوسل و ٥ گرم مانان اولیگوساکارید در کیلوگرم غذا. پس از ٤٥ روز نتایج تحقیق نشان داد، روده ماهیانی که به‌ طور هم‌ زمان با پروبیوتیک و پربیوتیک تغذیه شده بودند حاوی بیش ‌ترین میزان پروبیوتیک بوده که به‌ طور معنی ‌داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود. حداقل تلفات آزمایش تنش افزایش دما در گروه‌ های تغذیه شده با پروبیوتیک و پربیوتیک دیده شد (0/05>P) و بیش ‌ترین مقاومت ماهیان در برابر استرس هیپوکسی، در تیمارهای ٤ و ٦ دیده شد که به ‌طور معنی ‌داری نسبت به گروه شاهد بیش ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary commercial probiotic (Bactocell) and Manan Oligosaccharide prebiotic on tolerance of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against oxygen and temperature stresses

نویسندگان [English]

  • Rezvaneh Jenabi Haghparast 1
  • Saeed Meshkini 2
  • Amir Tukmechi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, P.O.Box: 57153-165, Urmia, Iran
2 Department of food hygienic and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, P.O.Box: 57153-165, Urmia, Iran
3 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University, P.O.Box: 57153-165, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, the resistance of rainbow trout was assayed after feeding with a commercial probiotic (Bactocel®) and Manan Oligosaccharide prebiotic in challenging with hypoxia and temperature stresses. 720 fish with average initial weight of 10±2 g under 6 feeding treatments (in 3 replicates) were tested: 1) feeding with commercial food (control), 2) feeding on 100 mg Bactocel/kg feed, 3) feeding on 2.5 g Manan oligosaccharide/kg feed, 4) feeding on 5 g Manan oligosaccharide/kg feed, 5) feeding on 100 mg Bactocel and 2.5 g Manan oligosaccharide/kg feed, 6) feeding on 100 mg Bactocel and 5 g Manan oligosaccharide/kg feed. The results showed that intestine of fish fed on both probiotic and prebiotic contained significantly higher number of probiotic bacteria. Minimum mortality under temperature stress was observed in treatments fed on both probiotic and prebiotic (P<0.05) and maximum tolerance to anoxia stress was detected in treatments 4 and 6, significantly higher compared to control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • Bactocel
  • Manan Oligosaccharide
  • Stresses