بررسی اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش های صحرایی(Rattus norvegicus) آندروژنه شده در روز سوم تولد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

گرلین اثرات مهاری بر ترشح گنادوتروپین‌ ها اعمال می‌ کند. محصول ژن TSPO به‌ طور عمده در غشای خارجی میتوکندری یافت می‌ شود و یکی از پروتئین‌ های کلیدی در مسیر بیوسنتز استروئیدهای جنسی است. گرلین، کلسترول را به‌ داخل میتوکندری جهت سنتز هورمون‌ های جنسی انتقال می ‌دهد. تیمار موش‌ های صحرایی  ماده تازه متولد شده با تستوسترون پروپیونات (TP) الگوی ترشح گنادوتروپین ‌ها را در بلوغ تغییر می ‌دهد. دراین تحقیق اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش‌ های آندروژنه بالغ بررسی شد. بیست سر موش صحرایی ماده در روز سوم بعد از تولد با تزریق TP آندروژنه شدند. بعد از بلوغ حیوانات در 4 گروه به ترتیب تزریق مرکزی سالین یا مقادیر مختلف گرلین (2، 4 یا 8 میکروگرم) را دریافت کردند و 5 سر موش صحرایی ماده غیرآندروژنه نیز به‌ عنوان گروه شاهد سالین را دریافت کردند. تخمدان‌ ها به‌ صورت دو طرفه خارج و فریز شدند. میزان بیان ژن TSPO با استفاده از روش نیمه‌ کمی RT-PCR تعیین شد. سطح بیان mRNAی TSPO در تخمدان موش ‌های صحرایی آندروژنه شده در مقایسه با گروه شاهد به‌ طور معنی ‌داری افزایش یافت. تیمار با مقادیر مختلف گرلین میزان بیان ژن TSPO را در مقایسه با گروه شاهد آندروژنه  به‌طور معنی‌داری کاهش داد (0/05>P).آندروژن‌ ها احتمال دارد اثر تحریکی بر میزان بیان TSPO درتخمدان موش‌ های صحرایی ماده اعمال‌ کنند. ممکن است گرلین از طریق کاهش بیان ژن ‌های دخیل در استروئیدوژنز در کاهش فعالیت محور تولیدمثلی در موش‌ های صحرایی آندروژنه نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها