استخراج ترکیبات کیتین-کیتوزان موجود در اسکلت خارجی خرچنگ شناگر آبی(Portunus segnis Forskal, 1775) منطقه بندرعباس- خلیج فارس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این تحقیق استخراج کیتین-کیتوزان از پوسته خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) انجام گرفت. نمونه‌ برداری به ‌صورت صید ضمنی و ماهانه (از خرداد تا اسفند 1391) از آب‌ های ساحلی بندرعباس انجام شد. اسکلت خارجی خرچنگ به ‌صورت دستی جدا و به چهار قسمت کاراپاس، سینه و شکم، چنگک و پاهای راه روی تقسیم شد. کیتین-کیتوزان با روش شیمیایی استاندارد استحصال گردید. کیتوزان با حذف ترکیبات معدنی، پروتئینی، لیپیدی، رنگدانه ‌ای(کیتین) و حذف گروه ‌های استیل(کیتوزان) به‌ دست آمد. درصد کیتین و کیتوزان به ‌ترتیب 16/30% و 12/86% بود و میزان رطوبت نیز 30/04% محاسبه گردید. میانگین طول و عرض کاراپاس و وزن خرچنگ‌ ها و هم‌ چنین مقادیر کیتین وکیتوزان در فصل پاییز بیش ‌تر از فصول دیگر بود (0/05>P). کیتین و کیتوزان موجود در پاهای راه روی نیز بیش ‌تر از دیگر اندام‌ ها بود (0/05>P). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پوسته خرچنگ به ‌عنوان یک منبع بالقوه جهت تولید کیتین و کیتوزان می باشد. استخراج مواد زیست فعال از دور ریزهای موجودات دریایی می ‌تواند مسیری در جهت کاهش آلودگی ‌های محیط زیستی و استفاده بهینه از آن‌ ها باشد.

کلیدواژه‌ها