جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، صندوق پستی: 364

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق‌پستی: 356-64414

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، صندوق پستی: 518

چکیده

فلزات سنگین در انواع مختلفی از جریان‌ های صنعتی وجود دارند و باعث آلودگی محیط ‌زیست می گردند. میکروارگانیسم ‌ها نقش مهمی در اصلاح فاضلاب‌ های آلوده دارند و جذب بیولوژیک به‌ عنوان یک روش متداول برای بازیافت فلزات سنگین از فاضلاب بسیار مورد توجه بوده است. این تکنولوژی جالب توجه می ‌تواند علاوه بر سلول‌ های زنده، توسط سلول‌ های مرده نیز اجرا گردد. در این مطالعه توانایی قارچ Aspergillus niger برای جذب کادمیم، نیکل و سرب از فاضلاب صنعتی بررسی و اثر فاکتورهای pH، غلظت توده زنده و غلظت اولیه سه فلز در محلول‌ های جداگانه بر میزان درصد جذب این فلزات تعیین گردید. محدوده pH، غلظت توده زنده و غلظت اولیه فلزی به‌ترتیب 8/7-1/3، 0/75-0/01 گرم بر لیتر، 37/5-5/0 میلی‌ گرم بر لیتر بودند. نتایج، ظرفیت جذب 96/1 درصد کادمیم, 68/2 درصد نیکل و 93/6 درصد سرب را در محلول‌ های آبی نشان داد. با توجه به نتایج به ‌دست آمده pH 5، غلظت توده زنده 0/38 ‌گرم بر لیتر و غلظت فلز سنگین 19 میلی‌ گرم بر لیتر در یک فرآیند جذب به ‌وسیله قارچ A. niger آماده‌ سازی شده با سود، شرایطی مطلوب برای جذب بیولوژیک فلزات سنگین از فاضلاب‌ های صنعتی می ‌باشند. 

کلیدواژه‌ها