مقایسه ژنتیکی دو جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) در رودخانه های تیل آباد و شیرآباد گلستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635

چکیده

ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) یک گونه رودخانه‌ ای است که در حوزه جنوبی دریای خزر از فراوانی نسبتاً خوبی برخوردار می‌ باشد، اما در بسیاری از آب‌ های اروپا نزدیک به انقراض می‌ باشد. تاکنون مطالعه ‌ای در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی این گونه با نشانگر ریزماهواره صورت نگرفته است. در این تحقیق، برای بررسی ساختار جمعیتی ماهی خیاطه در رودخانه‌ های تیل‌آباد و شیرآباد استان گلستان تعداد 56 نمونه (28 نمونه از هر رودخانه) جمع‌ آوری شد. DNA نمونه‌ ها به‌روش فنل- کلروفرم استخراج و با استفاده از 6 جایگاه ریزماهواره ‌ای بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که هتروزیگوسیتی مشاهده‌ شده و مورد انتظار به‌ ترتیب 0/833 و 0/899 بوده و متوسط شاخص Fst، 0/016 می ‌باشد که نشان ‌دهنده تمایز ژنتیکی پایین بین رودخانه‌ های مورد بررسی است. با بررسی تعادل هاردی-واینبرگ در سطح جایگاه ‌ها، دو جایگاه در جمعیت تیل ‌آباد در تعادل بوده و سایر جایگاه ‌ها دارای انحراف معنی‌ داری از تعادل هاردی-واینبرگ بودند (0/05 >P). آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع پایینی بین جمعیت ‌ها وجود داشته (1%) و بخش عمده تنوع مشاهده‌ شده مربوط به درون جمعیت‌ ها می‌ باشد (99%).  

کلیدواژه‌ها