تاثیر مکمل ال کارنیتین روی شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386

چکیده

در این پژوهش به‌ منظور بررسی اثر ال‌ کارنتین روی شاخص ‌های رشد و ترکیبات لاشه ماهی‌ سفید، آزمایشی با 240 قطعه ماهی با میانگین وزن اولیه 2/5±13/21 گرم در مدت 70 روز انجام پذیرفت. ماهی‌ ها به‌ طور تصادفی در 12 تانک (20 ماهی در هر تانک) قرار داده شدند. ال‌ کارنتین به‌ میزان 500، 1000 و 2000 میلی‌ گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی اضافه شد و با جیره شاهد مقایسه گردید. جیره غذایی ماهیان به‌ صورت دست‌ ساز بود و ماهیان به‌ میزان 7 درصد وزن بدن‌شان و 3 بار در روز تغذیه شدند. مقادیر مختلف ال‌ کارنتین بر افزایش وزن نهایی بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و درصد خاکستر لاشه اثر معنی ‌داری نداشت (0/05<P)، ولی درصد پروتئین و چربی لاشه در تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی‌ دار بود (0.05≥P) با توجه به‌ موارد ذکر شده با وجود آن‌ که ال‌ کارنتین در سطوح به ‌کار رفته تاثیر معنی ‌داری روی رشد ماهی سفید نداشت ولی کیفیت لاشه این ماهیان را تحت تاثیر خود قرار داد.

کلیدواژه‌ها