بررسی تنوع نوکلئوتیدی ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris Typhlops) با استفاده از توالی‏ یابی ژن rRNA 12S

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

چکیده

ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops) یک گونه منحصر به ‌فرد است که تنها در غاری در استان لرستان زندگی می‏ کند و به‌ علت عدم توجه کافی جزو گونه‏ های در معرض انقراض به‌ شمار رفته و از نظر ذخیره ژنتیکی یک ماهی بسیار با ارزش می ‏باشد. به‏ منظور بررسی تنوع نوکلئوتیدی ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops)، پس از صید، نمونه ‏برداری از باله شکمی 5 ماهی و استخراجDNA ، از ناحیه rRNA 12S میتوکندری استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ 799 جفت‏ بازی به ‏وسیلۀ PCR، کلیه نمونه‏ ها مورد توالی‏ یابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که کلیه الگوهای توالی‏ یابی ژن rRNA 12S در بین نمونه‏ های مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند که به‏ دلیل عدم مشاهده الگوهای متفاوت می‏ توان چنین نتیجه ‏گیری نمود که جایگاه‏ مورد بررسی در گونه‏ تحت مطالعه دارای یک هاپلوتیپ بوده و نتایج حکایت از عدم تفاوت در جمعیت‏ مذکور و شباهت ژنتیکی نمونه‏ ها با یکدیگر دارد. 

کلیدواژه‌ها