اثر تغییر سطوح گلوکز و فروکتوز در ترکیب رقیق‎ کننده بر پایه تریس بر فراسنجه ‏های حرکتی اسپرم قوچ نگه داری شده در دمای بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

نگه ­داری منی به ­صورت مایع به ­جای نگه ­داری به­ صورت یخ‏ زده، با توجه به کاهش هزینه ‏های آماده ‏سازی و حمل و نقل مورد استقبال بیش ­تری قرار می‎گیرد. هدف پژوهش حاضر چنین بود که ضمن حفظ اسمولاریته بهینه (330 میلی ‏اسمول) در یک رقیق ‎کننده بر پایه تریس-زرده تخم مرغ (EYT)، تأثیر نوع قند (گلوکز و فروکتوز) و تغییر غلظت قند بر نگه ­داری اسپرم قوچ در شرایط انکوباسیون در دمای بدن (37 درجه سانتی ­گراد) مورد بررسی قرار گیرد. رقیق ‎­کننده ­هایی با نسبت ‏های ترکیبی قند به تریس (30 به 300 و 210 به 100 میلی ‎مولاری قند به تریس) با دو قند مختلف (گلوکز و فروکتوز) ساخته شد و با یک رقیق‎کننده استانداری که برای انجماد اسپرم قوچ به­کار می‏رفت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدون توجه به نوع رقیق ‎کننده، فراسنجه‏ های حرکتی اسپرم به ­طور معنی ‏داری بعد از دو ساعت از انکوباسیون کاهش یافت. اثر متقابل تیمار در زمان معنی‏ دار نبود و درصد جنبایی کل و پیش­رونده نیز به ­طور معنی‏ داری تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. با این­ حال، برخی از فراسنجه ‏های حرکتی نمونه‏ های منی انکوبه شده ازجمله حرکت خطی اسپرم ‏ها (LIN) و شاخص ‏های سرعت حرکت اسپرمی (VAp و VSL) با افزودن غلظت قند در رقیق‏ کننده ‏ها بهبود یافت. نتیجه ‏گیری می ‎شود که افزایش نسبت قند به تریس در رقیق ‎کننده‏ های EYT ممکن است موجب بهبود شاخص ‎های حرکتی اسپرم‏ ها در دمای بدن شود. مقاومت اسپرم‎ ها در دمای بدن می‏ تواند به ­عنوان شاخصی برای باروری گامت های نر در داخل دستگاه تناسلی ماده در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. آخوندی، آ.؛ مصطفی ‌لو، ی.؛ قره‌ باش آ.م. و راه‌ چمنی ر.، 1397. اثرات سطوح مختلف تره‌هالوز و زمان‌های مختلف نگه ­داری در رقیق ‌کننده‌ها بر خصوصیات منی قوچ دالاق در شرایط مایع. فیزیولوژی و تکوین جانوری. دوره 11، صفحات 1 تا 15.‎
 2. اسدی، ا.؛ باباپور، و. و تاجیک، پ.، 1390. بررسی تأثیر غلظت‏ های مختلف گلوکز بر  روی حرکت اسپرم دم اپیدیدیم گاو. پژوهش‎نامه دامپزشکی. دوره 7، صفحات 39 تا 97.
 3. Abdelhakeam, A.A.; Graham, E.F.; Vazquez, I.A. and Chaloner, K.M., 1991. Studies on the absence of glycerol in unfrozen and frozen ram semen: development of an extender for freezing: effects of osmotic pressure, egg yolk levels, type of sugars, and the method of dilution. Cryobiology. Vol. 28, No: 1, pp: 43-49.
 4. Agarwal, A.; Makker, K. and Sharma, R., 2008. Clinical relevance of oxidative stress in male factor infertility: an update. American journal of reproductive immunology.Vol. 59, No. 1, pp: 2-11.
 5. Alvarez J.G. and Storey B.T., 2005. Differential incorporation of fattyacids into and peroxidative loss of fattyacids from phospholipidsof human spermatozoa. Molecular Reproduction and Development. Vol. 42, pp: 334-346.
 6. Andrew, C.; Williams, W.; Christopher, L. and Ford, A., 2001. The role of glucose in supporting motility & Capacitation in human spermatozoa. Journal of Andrology. Vol. 22, No. 4, pp: 680- 695.
 7. Baumber, J.; Ball B.A.; Gravance, C.G., Medina V. and Davies-Morel, M.C., 2000. The effect of reactive oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential, and membrane lipid peroxidation. Journal of andrology. Vol. 21, No. 6, pp: 895-902.
 8. Córdova, A.; Ducolomb, Y.; Jiménez, I.; Casas, E.; Bonilla, E. and Betancourt, M., 1997. In vitro fertilizing capacity of frozen-thawed boar semen. Theriogenology. Vol. 47, No. 7, pp: 1309-1317.
 9. De los Reyes, M.; Saenz L.; Lapierre, L., Crosby, J. and Barros, C., 2002. Evaluation of glucose as a cryoprotectant for boar semen. Veterinary Record. Vol. 151, No. 16, pp: 477-480.
 10. Douard, V.; Hermier, D.; Magistrini, M.; Labbé C. and Blesbois, E., 2004. Impact of changes in composition of storage medium on lipid content and quality of turkey spermatozoa. Theriogenology. Vol. 61, No. 1, pp: 1-13.
 11. Evans, G. and Maxwell, W.M.C., 1987. Salamon’s Artificial Insemination of Sheep and Goats. Butterworths, Sydney. 194 p.
 12. Foote, R.H.; Chen, Y.; Brockett, C.C. and Kaproth, M.T., 1993. Fertility of bull spermatozoa frozen in whole milk extender with trehalose, taurine, or blood serum. Journal of dairy science. Vol. 76, No. 7, pp: 1908-1913.
 13. Fuller, B.J., 2004. Cryoprotectants: the essential antifreezes to protect life in the frozen state. CryoLetters. Vol. 25, pp: 375-388.
 14. Harayama, H.; Kanda, S. and Kato, S., 1992. Influence of season on characteristics of epididymal and ejaculated semen in Meishan boars. Theriogenology. Vol. 38, No. 3, pp: 491-500.
 15. Hawk, H.W., 1983. Sperm survival and transport in the female reproductive tract. Journal of Dairy Science. Vol. 66, No. 12, pp: 2645-2660.
 16. Hincha, D.K.; Popova A.V. and Cacela, C., 2006. Effects of sugars on the stability and structure of lipid membranes during drying. Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes. Vol. 3, pp: 189-217.
 17. Holt, W.V. and North, R.D., 1984. Partially irreversible cold-induced lipid phase transitions in mammalian sperm plasma membrane domains: Freeze-fracture study. Journal of Experimental Zoology. Vol. 230, pp: 473- 483.
 18. Jafaroghli, M.; Khalili, B.; Farshad, A. and Zamiri, M.J., 2011. The effect of supplementation of cryopreservation diluents with sugars on the post-thawing fertility of ram semen. Small Ruminant Research. Vol. 96, No. 1, pp: 58-63.
 19. Lapwood, K.R. and Martin I.C.A., 1966. The Use of Monosaccharides, Disaccharides, and Trisaccharides in Synthetic Diluents for the Storage of Ram Spermatozoa at 37°C and 5°C. Australian Journal of Biological Sciences. Vol. 19, No. 4, pp: 655-672.
 20. Leboeuf, B.; Restall, B. and Salamon, S., 2000. Production and storage of goat semen for artificial insemination. Animal Reproduction Science. Vol. 62, pp: 113-141.
 21. Liu, Z.; Foote, R.H. and Brockett, C.C., 1998. Survival of bull sperm frozen at different rates in media varying in osmolarity. Cryobiology. Vol. 37, No. 3, pp: 219-230.
 22. Lopez Saez, A.; Ortiz N.; Gallego, L. and Garde, J.J., 2000. Liquid storage (5°C) of ram semen in different diluents. Archives of andrology. Vol. 44, No. 2, pp: 155-164.
 23. Molinia, F.C.; Evans, G. and Maxwell, W.M.C., 1994a. In vitro evaluation of zwitterion buffers in diluents for freezing ram spermatozoa. Reproduction Nutrition Development. Vol. 34, No. 5, pp: 491-500.
 24. Molinia, F.C.; Evans, G.; Casares, P.Q. and Maxwell, W.M.C., 1994b. Effect of monosaccharides and disaccharides in Tris-based diluents on motility, acrosome integrity and fertility of pellet frozen ram spermatozoa. Animal Reproduction Science. Vol. 36, No. 1-2, pp: 113-122.
 25. Mujica, A.; Moreno-Rodriguez, R.; Naciff, J.; Neri, L. and Tash, J.S., 1991. Glucose regulation of guinea-pig sperm motility. Reproduction, Vol. 92, No. 1, pp: 75-87.
 26. Mukai, C. and Okuno, M., 2004. Glycolysis play a major role for adenosine triphosphate supplementation in mouse sperm flagellar movement. Biology of Reproduction. Vol. 71, pp: 540-547.
 27. Naing, S.W.; Wahid, H.; Azam K.M.; Rosnina, Y.; Zuki, A.B.; Kazhal, S. and San, M.M., 2010. Effect of sugars on characteristics of Boer goat semen after cryopre servation. Animal Reproduction Science. Vol. 122, No. 1-2, pp: 23-28.
 28. Parker, H.M. and McDaniel, C.D., 2006. The immediate impact of semen diluent and rate of dilution on the sperm quality index, ATP utilization, gas exchange, and ionic balance of broiler breeder sperm. Poultry science. Vol. 85, No. 1, pp: 106-116.
 29. Ponglowhapan, S.; Essén-Gustavsson, B. and Forsberg, C.L., 2004. Influence of glucose and fructose in the extender during long-term storage of chilled canine semen. Theriogenology. Vol. 62, No. 8, pp: 1498-1517.
 30. Purdy, P.H., 2006. A review on goat sperm cryopreservation. Small Ruminant Research. Vol. 63, No. 3, pp: 215-225.
 31. Pursel, V.G.; Schulman, L.L. and Johnson, L.A., 1978. Distribution and morphology of fresh and frozen-thawed sperm in the reproductive tract of gilts after artificial insemination. Biology of Reproduction. Vol. 19, pp: 69-73.
 32. Quinn, P., 1995. Enhanced results in mouse & human embryo culture using a modified human tubal fluid medium lacking glucose & phosphate. Journal of Assisted Reproduction and Genetic. Vol. 12, pp: 97-105.
 33. Quinn, P.J.; Chow, P.Y.W. and White, I.G., 1980. Evidence that phospholipid protects ram spermatozoa from cold shock at a plasma membrane site. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 60, pp: 403-407.
 34. Salamon, S. and Visser, D., 1972. Effect of composition of tris-based diluent and of thawing solution on survival of ram spermatozoa frozen by the pellet method. Australian Journal of Biological Sciences. Vol. 25, No. 3, pp: 605-618.
 35. Scott, T.W.; White, I.G. and Annison, E.F., 1962. Glucose & acetate metabolism by ram, bull, dog & fowl spermatozoa. Biochemical Journal. Vol. 83, No. 2, pp: 398-4040.
 36. Shannon, P., 1972. The effect of egg yolk level and dose rate on concentration rate of semen-diluted in Caprogen. In: VII International Congress on Animal Reproduction and Artificial Insemination, Munich. Vol. 2, pp: 1440-1442.
 37. Watson, P.F. and Martin, I.C.A., 1976. Artificial insemination of sheep: the fertility of semen extended in diluents containing egg yolk and inseminated soon after dilution or stored at 5°C for 24 or 48 hours. Theriogenology. Vol. 6, pp: 553-558.
 38. Woelders, H.; Matthijs, A. and Engel, B., 1997. Effects of trehalose and sucrose, osmolality of the freezing medium, and cooling rate on viability and intactness of bull sperm after freezing and thawing. Cryobiology. Vol. 35, No. 2, pp: 93-105.
 39. Yildiz, C.; Kaya A.; Aksoy, M. and Tekeli, T., 2000. Influence of sugar supplementation of the extender on motility, viability and acrosomal integrity of dog spermatozoa during freezing. Theriogenology. Vol. 54, No. 4, pp: 579-585.