تأثیر استفاده از افزودنی اسید استیک و عصاره الکلی بره موم بر ترکیب شیمیایی، پایداری هوازی، جمعیت میکروبی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ قصیل جو در تغذیه نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی تأثیر استفاده از عصاره الکلی بره­ موم و اسیدآلی (اسید استیک) بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و فراسنجه های تولیدگاز علوفه سیلو شده قصیل جو در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شده است. علوفه برداشت شده جو در مرحله خمیری توسط چاپر به قطعات حدود 3-2 سانتی ­متر خرد شد. علوفه ­های برداشت شده در سه تکرار برای هر زمان در کیسه­ های نایلونی به وزن 3 کیلوگرم به ­صورت دستی فشرده و برای مدت 1، 3، 7، 21 و 45 روز سیلو شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) علوفه سیلو شده جو بدون افزودنی (شاهد)، 2) علوفه سیلو شده جو+عصاره الکلی بره ­موم (500 میکرولیتر به ازای هر کیلوگرم علوفه تازه) و 3) علوفه سیلو شده جو اسیداستیک (1 درصد ماده خشک). نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر ماده خشک و pH اختلاف معنی ­داری وجود داشت (0/05>p ). پایین­ ترین و بالاترین مقدار pH به ­ترتیب در تیمار دارای اسید استیک و تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>p ). در مقایسه با تیمار شاهد تیمارهای دارای اسید استیک و عصاره بره­ موم به­ طور معنی ­داری پایداری هوازی را بهبود بخشیدند (به ­ترتیب 40 و 18 ساعت). تیمار دارای اسید استیک در روزهای 3 و 7 پس از سیلو کردن، پایین ­ترین جمعیت قارچ را داشت (0/05>p ). با این ­حال، در روزهای 21 و 45 هیچ جمعیت قارچی در تمامی تیمارها مشاهده نشد. در روزهای 21 و 45ام پس از سیلو کردن، سیلاژ عمل­ آوری شده با اسید استیک بالاترین پتانسیل تولید گاز (به ­ترتیب 337/2 و 347/2 میلی­ لیتر) را داشت، در مقابل استفاده از عصاره الکلی بره ­موم منجر به افزایش معنی ­دار در غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم شد. به ­طورکلی، نتایج نشان داد که با این ­که افزودن اسید استیک و عصاره الکلی بره موم تاثیر قابل ملاحظه ­ای بر ارزش تغذیه ­ای سیلاژ جو نداشتند، اما به ­طور معنی ­داری پایداری هوازی را بهبود بخشیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using organic acid and alcoholic extract of propolis on chemical composition, aerobic stability, microbial population and gas production parameters of barley silage in ruminant nutrition

نویسندگان [English]

 • Zohreh Keshavarz Golpar
 • Javad Bayat Kouhsar
 • Farzad Ghanbari
 • Fakhtak Taliie
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavus, Gonbad-e Kavus, Iran
چکیده [English]

 A study was conducted to evaluate the effect of addition alcoholic extract of propolis and organic acid (acetic acid) on chemical composition, fermentation characteristic and gas production parameters of barley silage in a complete randomized design. Whole crop barley was harvested and chopped with a conventional forage harvester under farm condition to length of 2-3 cm. Representative of barley forage samples were packed manually, in triplicate into plastic bags and were stored at ambient temperature and allowed to ensile for 1, 3, 7, 21 and 45 days. The following treatments were applied to the forage samples: 1) barley silage without any additives (control), 2) control + alcoholic extract of propolis (500 µl/kg of fresh forage) and 3) control + acetic acid (1% of DM).Results showed that there were differences among treatments on DM content and pH (p < 0.05). The highest and lowest pH was related to barley silage treated with organic acid and control treatment, respectively. Compared with control treatment, barley silage treated with acetic acid and alcoholic extract of propolis improved (40 and 18 h, respectively) aerobic stability (p < 0.05). The fungi count was lowest in organic acid treatment on days 3 and 7 (p < 0.05). However, the fungi population was not observed on days 21 and 45 after ensiling in all treatments. Organic acid treated barley silage had highest gas production potential and in contrast, using alcoholic extract of propolis increased ME, OMD and SCFA content. Generally, obtained results showed that although organic acid and alcoholic extract of propolis as additives had not considerably effect on nutritive value of barley silage, but they improved aerobic stability (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barley Silage
 • Alcoholic Extract of Propolis
 • Gas Production
 • Chemical Composition
 1. ایری، م.؛ بیات­ کوهسار، ج.؛ قنبری، ف. و قره ­باش، آ.م.، 1397. اثر افزودن سطوح مختلف عصاره بره ­موم بر قابلیت هضم، تولید گاز و فراسنجه­ های تخمیری شکمبه در شرایط برون­تنی. نشریه تحقیقات تولیدات دامی. شماره 4، صفحات 33 تا 46.
 2. قورچی، ت.؛ قنبری، ف. و ابراهیمی، ط.، 1391. بررسی تاثیر افزودنی­ های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب­ های سیلاژ ذرت. نشریه پژوهش­ های علوم دامی ایران. شماره 4، صفحات 344 تا 335.
 3. مقصودلو، ف.؛ بیات­ کوهسار، ج.؛ قنبری، ف. و طلیعی، ف.، 1395. تاثیر استفاده از افزودنی­ های باکتریایی و روغن­ های اسانسی بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه­ های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون ­تنی. نشریه پژوهش‌ های علوم دامی ایران. شماره 4، صفحات 553 تا 568.
 4. هرمزی، ح.، 1388. تعیین ارزش غذایی شش گونه از گیاهان منطقه سیستان. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
 5. Alencar, S.M.; Oldoni, T.L.C.; Castro, M.L.; Cabral, I.S.R.; Costa-Neto, C.M.; Cury, J.A.; Rosalen, P.L. and Ikegaki, M., 2007. Chemical composition and biological activity of a new type of Brazilian propolis: red propolis. Journal of ethno pharmacology. Vol. 113, pp: 278-283.
 6. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis (15th ed). Association of Official Analytical Chemists. Arlington, DC. USA.
 7. Ashbell, G.; Weinberg, Z.G.; Hen, Y. and Filya, I., 2002. The effects of temperature on the aerobic stability of wheat and corn silages. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. Vol. 28, pp: 261-263.
 8. Bankova, V.S., 2009. Chemical diversity of propolis makes it a valuable source of new biologically active compounds. Journal of ApiProduct and ApiMedical Science. Vol. 1, pp: 23-28.
 9. Bankova, V.S.; Decastro, S.L. and Marcucci, M.C., 2000. Propolis recent advances in chemistry and plant origin. Apidologie. Vol. 31, pp: 3-15.
 10. Barry, T.N.; Cook, J.E. and Wilkins, R.J., 1978. The influence of formic acid and formaldehyde additives and type of harvesting machine on the utilization of nitrogen in Lucerne silages. 1. The voluntary intake and nitrogen retention of young sheep consuming the silages with and without intraperitoneal supplements of DL-methionine. The Journal of Agricultural Science. Vol. 91, pp: 701-715.
 11. Benchaar, C.; Calsamiglia S.; Chaves, A.V.; Fraser G.R.; Colombatto, D.; McAllister, T.A. and Beauchemin, K.A., 2008. A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production. Animal Feed Science and Technology. Vol. 145, pp: 209-228.
 12. Blummel, M.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 1997. In vitro gas production: a technique revisited. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Vol. 77, pp: 34-24.
 13. Bolsen, K.K.; Bonilla, D.R.; Huck, G.L.; Young, M.A. and Hart-Thakur, R.A., 1996. Effect of a propionic acid bacterial inoculant on fermentation and aerobic stability of whole-plant corn silage. Journal of Animal Science. Vol. 74, pp: 78- 81.
 14. Britt, D.G.; Huber, J.T. and Rogers, A.L., 1975. Fungal growth and acid production during fermentation and refer mentation of organic acid treated com silages. Journal of Dairy Science. Vol. 58, pp: 532-539.
 15. Broderick, G.A. and Kung, J.H., 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Animal Science. Vol. 63, pp:  64-75.
 16. Carr, S.B.; Hammes, Jr R.C.; Moe, A.J. and Mc Gilliard, M.L., 1984. Corn silage preservation with anhydrous ammonia, live culture microbial, or organic acid-based additives. Journal of dairy science. Vol. 67, pp: 1447-1481.
 17. Carr, F.J.; Chill, D. and Maida, N., 2002. The lactic acid bacteria: A literature survey. Critical Reviews in Microbiology. Vol. 28, pp: 281-370.
 18. Castaldo, S. and Capasso, F., 2002. Propolis, an old remedy used in modern medicine. Fitoterapia. Vol. 73, pp: S1-S6.
 19. Cattani, M.; Franco, T.; Lucia, B. and Stefano, S., 2012. Synthetic and natural polyphenols with antioxidant properties stimulate rumen microbial growth in vitro. Animal Production Science. Vol. 52, pp: 44-50.
 20. Chaves, A.V.; Baah, J.; Wang, Y.; McAllistera, T.A. and Benchaar, C., 2012. Effects of cinnamon leaf, oregano and sweet orange essential oils on fermentation and aerobic stability of barley. Journal of Science Food Agriculther. Vol. 92, pp: 206-215.
 21. De Vecchi, E.; Drago, L.; Nicola, L. and Gismondo, M.R., 2007. In vitro antimicrobial activity of a novel propolis formulation (Actichelated propolis). Journal of Applied Microbiology. Vol. 103, pp: 1914-1921.
 22. Florek, S.; Purwin, C.; Minakowski, D.; Stanek, M. and Trędowicz, M., 2004. The influence of formic acid additives on the quality of silage from different plant material. Veterinarian Ir Zootechnika. Vol. 26, pp: 22-28.
 23. Hedge, J.E.; Hofreiter, B.T. and Whistler, R.L., 1962. Carbohydrate chemistry. Academic Press, New York. 17 p.
 24. Hoffman, P.C. and Ocker, S.M., 1997. Quantification of milk yield losses associated with feeding aerobically unstable high moisture corn. Journal of Dairy Science. Vol. 80, pp: 234.
 25. Hristov, A.N. and McAllister, T.A., 2002. Effect of inoculants on whole-crop barley silage fermentation and dry matter disappearance in situ. Journal of Animal Science. Vol. 80, pp: 510-516.
 26. Jonsson, A.; Lindberg, H.; Sundas, S.; Lingvall, P. and Lindgren, S., 1990. Effect of additives on quality of big-bale silage. Journal of Animal and Feed Sciences. Vol. 31, pp: 139-155.
 27. Khosravi, A.; Shokri, H.; Yahyaraeyat, R. and Soltani, M., 2004. Isolation of toxigenic and nontoxigenic fungi from feedstuffs referred to the center of mycology. Journal of Veterinary Medicine. Vol. 59, pp: 221-226.
 28. Kumazawa, S.; Hamasaka, T. and Nakayama, T., 2004. Antioxidant activity of propolis of various geographic origins. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 84, pp: 329-339.
 29. Kung, Jr L.; Williams, P.; Schmidt, R.J. and Hu, W., 2008. A blend of essential plant oils used as an additive to alter silage fermention or used as a feed additive for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. Vol. 91, pp: 4793-4800.
 30. Kung, Jr.; Myers, C.L.; Nylon, J.M.; Taylor, C.C.; Mills, J.A. and Whiter, A.G., 2004. The effects of buffered propionic acid-based additives alone or combined with microbial inoculation on the fermentation of the high moisture corn and whole-crop barley. Journal of Dairy Science. Vol. 87, pp: 1310-1316.
 31. Kunkle, W.E.; Chambliss, C.G.; Adesogan, A.T. and Adjei, M.B., 2006. Silage Harvesting, Storing, and Feeding. University of Florida Online.
 32. Lancaster, R.J.; Brunswick, L.F.C. and Wilson, R.K., 1977. Evaluation of formic acid as an additive for lucerne silage. New Zealand Journal of Experimental Agriculture. Vol. 5, No. 2, pp: 107-111.
 33. Mahala, A.G. and Khalifa, I.M., 2007. The effect of molasses levels on quality of sorghum (Sorghum bicolor) silage. Journal Research Journal of Animal and Veterinary Sciences. Vol. 1, pp: 43-46.
 34. Makkar, H.P.S., 2005. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. Animal Feed Scienceand Technology. Vol. 123, pp: 291-302.
 35. Marcucci, M.C., 1995. Propolis chemical composition biological properties and the therapeutic activity. Apidologie. Vol. 26, pp: 83-99.
 36. Mc Allister, T.A. and Hristov, A.N., 2002. The fundamentals of making good quality silage. Agriculture and Agric- food Canola Research Center. Canada. 13 p.
 37. McDonald, P.; Henderson, A.R. and Heron, S.J.E., 1991. The biochemistry of silage 2nd ed. Marlow, UK: Chalcombe Publications.
 38. Menke, K.H.L. and Steingass, H.H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Journal of Animal Research and Development. Vol. 28, pp: 7-55.
 39. Menke, K.H.; Salewski, L.A.; Steingass, H.; Fritz, D. and Schneider, W., 1979. The estimation of the digestibility and metabolisable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor. The Journal of Agricultural Science. Vol. 93, pp: 217-222.
 40. Muck, R.E., 1987. Dry matter level effects on alfalfa silage quality: I. Nitrogen transformations. Trans ASAE. Vol. 30, pp: 7-14.
 41. Muck, R.E., 1996. Inoculation of silage and its effects on silage quality. Proceedings of the Informational Conference on Dairy and Forage Industry. Dairy Research Centre Madison Wisconsin USA. pp: 43-51.
 42. Nagel, S.A. and Broderick, G.A., 1992. Effect of formic acid or formaldehyde treatment of alfalfa silage on nutrient utilization by dairy cows. Journal of Dairy Science. Vol. 75, pp: 140-154.
 43. Nout, M.J.R.; Bouwmeester, H.M.; Haaksma, J. and van Dijik, H., 1993. Fungal growth in silages of sugar beet press pulp and maize. Journal of Agriculture Science. Vol. 121, pp: 323-326.
 44. Ørskov, E.R. and McDonald, I., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation Measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agriculture Science. Vol. 92, pp: 499-503.
 45. Pahlow, G., 1991. Role of microflora in forage conservation. pp: 26-36 in Proc. Conf. Forage Conserv.
 46. Patra, A.K., 2011. Effects of essential oils on rumen fermentation, microbial ecology and ruminant production. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 6, pp: 416-428.
 47. Pitt, R.E.; Muck, R.E. and Pickering, N.B., 1991. A model of aerobic fungal growth in silage. Aerobic stability. Grass and Forage Science. Vol. 46, pp: 301-312.
 48. Seidel, V.; Peyfoon, E.; Watson, D.G. and Fearnley, J., 2008. Comparative study of the antibacterial activity of propolis from different geographical and climatic zone. Phytotherapy Research. Vol. 22, pp: 1256-1263.
 49. Slottner, D. and Bertilsson, J., 2006. Effect of ensiling technology on protein degradation during ensilage. Animal Feed Science and Technology. Vol. 127, pp: 101-111.
 50. Sommart, K.; Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 51. Rowlinson, P. and Wanapat, M., 2000. Fermentation characteristics and microbial protein synthesis in an in vitro system using cassava, rice straw and dried ruzi grass as substrates. Asian Aust. Journal of Animal Science. Vol. 13, pp: 1084-1093.
 52. Steel, R.G.D. and Torrie, J.H., 1980. Principles and procedures of statistics: A biometrical approach. and Edition, McGraw-Hill Book Co., New York. 633 p.
 53. Stradiotti-Junior, D.; Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 54. Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 55. Queiroz, A.C.; Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 56. Lana, R.P., Pacheco, C.G., Eifert, E.C. and Nunes, P.M.M., 2004. Effect of the propolis on amino acids deamination and ruminal fermentation, Revista Brasileira de Zootecnia. Vol. 33, pp: 1086-1092.
 57. Theodorou, M.K.; Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 58. Gascoyne, D.J. and Beever, D.E., 1984. The role of consecutive batch culture in rumen microbiology. Can. Journal of Animal Science. Vol. 64, pp: 47-48.
 59. Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 60. Vatandoost, M.; Danesh Mesgaran; M.; Heravi Mousavi, A. and Vakili, A.R., 2010. Effect of biological and chemical additives on fermentation responses and degradation characteristics of whole crop barely silage. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 9, pp: 1452-1457.
 61. Vatandoost, M.; Danesh Mesgaran, M.; Valizadeh, R. and Nasiri moghaddam, H., 2007. Effect of Whole Crop Silages (Triticale or Barley) Versus Corn Silage on Performance of Holstein Lactating Dairy Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances.  Vol. 6, pp: 344-348.
 62. Woolford, M.K., 1984. The Silage Fermentation. Microbiological series, 14. Marcel Dekker, Inc., New York, NY.
 63. Yang, W.Z.; Beauchemin, K.A. and Rode, L.M., 1999. Effects of an enzyme feed additive on extent of digestion and milk production of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science.  Vol. 82, pp: 391-403.