بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر جوجه‌آوری قمری معمولی در پارک ملی دز و کرخه

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی و کشاورزی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در ایران در رابطه با پرندگان مهاجر به ‌خصوص قمری معمولی و ‌‌جوجه ‌آوری آن مطالعات کمی صورت گرفته است‌.این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ‌‌جوجه ‌آوری قمری معمولی در پارک ملی دز و کرخه انجام گرفت‌.پرند‌‌ه‌ مورد مطالعه قمری معمولی بود‌.با توجه به وسعت مناطق و میزان دسترسی به آشیانه ‌ها‌،مناطق به قسمت‌ های مختلفی تقسیم شده و برحسب اهمیت موضوع در هر منطقه با توجه به اطلاعاتی که از پیش در مورد منطقه تهیه ‌شده بود‌،انتخاب شد‌.نتایج به ­دست آمده از این مطالعه کاهش 75 درصد تعداد جوجه ‌ها و 15 درصد موفقیت پرواز در ‌‌محدوده‌ داخل فنس و در ‌‌محدوده‌ خارج فنس کاهش 83 درصدی تعداد جوجه‌ها در کل منطقه و 18/5 درصدی موفقیت کل پرواز جوجه‌ ها را در سال 98 نسبت به سال 91 نشان ‌می ‌داد‌.‌ هم ­چنین نتایج به ­دست آمده از این مطالعه نشان داد که میان موفقیت جوجه‌ ها درون و خارج فنس اختلاف معنی­ داری وجود دارد و میزان موفقیت جوجه ‌ها در درون فنس به ­علت شرایط محافظت شده در هر دو سال 91 و 98 ‌بیش ‌تر ‌می ‌باشد‌.

کلیدواژه‌ها


 1. Alavi Panah, S‌.K‌., 2003. ‌ Application of Remote Sensing in Earth Sciences (Soil Sciences) University of Tehran Publications‌. ‌ 522 p‌. ‌ (In persian)
 2. Benton, T.G.; Vickery, J.A. and Wilson, J.D., 2003. Farmland biodi versity‌: is habitathe terogeneity the key? Trends Ecol‌. Environ‌. Vol‌. 18, pp: 182-188‌.
 3. Baldi, A.; Batary, P. and Erdos, S., 2005. Effects of grazing intensity on bird assemblages and populations of Hungarian grassland‌. ‌ Vol. 108, pp: 251-263‌.
 4. Batary, P.; Fischer, J.; Baldi, A. and Crist, T.O., 2019. An Tscharntke T, Does habitat neter‌. geneity in crease Farmland biodiversity? Front‌. Ecol‌. Environ‌. Vol. 9, No. 3, pp: 152-153.
 5. Erdos, S.; Baldi, A. and Barty, P., 2009. Nest site selection and breeding ecology of sky Larks Alauda arvensis in Hungarian Farmland. Bird study. Vol. 56, pp: 259-263‌.
 6. Eastman, J.R., 2006. Idrisi, version 15 Andes‌.‌ Clark Labs‌.‌ Clark University‌.‌ Worcester, USA‌.‌ Available from‌:‌ http‌:‌ www‌.clarklabs‌.org‌.‌
 7. Firuz, E., 2000. Wildlife of Iran. Center of Nashre Dne shgahi. 491 p‌. ‌ (In persian)
 8. Gregory, R.D.; Noble, D.G. and Custance, J., 2004. The state of play of farmland birds: population trends and conservation status of lowland farmland birds in the United Kingdom‌. ‌ IBIS. Vol. 146, pp‌: ‌1-13‌.
 9. Hosseini Moosavi, M.; Amini Nasab, M.; Karimpour, R. and Ebadi, M., 2015. A Preliminary Study of Breeding Birds of Dez Protected Area in Khuzestan Province, Iran‌. ‌(In persian)
 10. Hemami, M.R. and‌ Zaeri Amirani, A., 2011. Influence if Urban Park Size and Shape on Bird species Richness‌: ‌Case study of Isfahan City. Journal of Environmental Studies. Vol. 37, No. 59, pp: 55-62‌. (In persian)
 11. Keshavarzian, M., 2014. Breeding Phenology of Eurasian collared dove (Streptopelia decaocto). (In persian)
 12. Mahini, A. and Kamyab,‌ H., 2008. Remote sensing and application of geographical information systems with software‌. Mehr Mahdis Publications‌. ‌Tehran. 582 p. (In persian)
 13. Milne, A.K., 1988. Change direction analysis using Landsat imagery‌: ‌a review of methodology‌. Proceedings of the IGARSS’88 Symposium Edinburgh, Scotland, ESA SP284 (Noordwijk, Netherlands‌: ‌ ESA) ‌. pp‌: ‌ 541-544‌.
 14. Mansouri, J., 2008. A guide to the birds of Iran‌. ‌Tehran‌: ‌ Farzaneh Publications. (In persian)
 15. Newton, I., 1995. The contribution of some recent research on birds to ecological understanding‌. J‌. Ani‌. Eco‌. Vol. 64, pp‌:‌ 675-696‌.
 16. Smith, J.W. and Renken, R.B., 1993. Reproductive success of Least terns in the Mississippi river valley‌. Colonial Water Birds. Vol. 16, pp‌: 39-44‌.
 17. Stoate, G.; Baldi, A.; Beja, P. and Boatman, N.D., 2009. Ecological impacts of early 21 st Century agricultural change in Europe-areview‌. J‌. Environ‌. Manage. Vol. 91, pp: 22-46. ‌