بررسی برون‌تنی امکان استفاده از گیاهان دارویی شامل درمنه کوهی، مریم گلی، بومادران و پونه‌سای انبوه در جیره‌ دام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، مجتمع آموزش عالی تربت‌ جام، تربت‌ جام، ایران

2 گروه علوم دامی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

چکیده

گیاهان دارویی فراوانی در ایران هستند که می‌ توانند مورد چرای دام قرار گیرند. با توجه به اطلاعات محدود در زمینه‌ ارزش تغذیه‌ ای برخی از این گیاهان، این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی-معدنی، ظرفیت بافری و برخی فراسنجه‌ های هضمی-تخمیری گونه‌ های دارویی شامل درمنه‌ کوهی (Artemisia aucheri Boiss)، مریم گلی (Salvia leriifolia Benth)، بومادران (Achilea santolina) و پونه‌سای انبوه (Nepeta glomerulosa Boissدر شرایط برون‌تنی انجام شد. بیش ترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (30/03 درصد)، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (46/46 درصد)، لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی (16/79 درصد) و فیبر خام (32/87 درصد) مربوط به پونه‌ سای بود (0/05>p ). بیش ترین مقدار پروتئین خام (22/19 درصد) و کربوهیدرات‌ های غیر الیافی (36/96 درصد) در بومادران مشاهده شد (0/05>p ). دامنه‌ کلسیم از بیش ترین مقدار (44/06 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک) برای مریم گلی تا کم ترین مقدار برای بومادران (4/39 گرم در هرکیلوگرم ماده خشک) متغیر بود. بومادران (48/04 میلی‌ لیتر) و مریم گلی (39/72 میلی‌ لیتر) به‌ ترتیب بیش ترین مقدار پتانسیل تولید گاز را داشتند. بالاترین میزان قابلیت هضم ماده خشک (60 درصد) در بومادران مشاهده شد (0/05>p ). دامنه‌ انرژی قابل متابولیسم از 4/65 مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک برای درمنه‌ کوهی تا 7/29 مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک برای بومادران متغیر بود. غلظت نیتروژن آمونیاکی محیط کشت (29/62-28/06 میلی‌ گرم در هر دسی‌ لیتر) تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. بالاترین pH گیاه (5/98) و ظرفیت بافری اسیدی (212/12 میلی‌اکی‌والان گرم×3-10) به‌ ترتیب در گونه‌ های درمنه‌ کوهی و مریم گلی مشاهده شد (0/05>p ). با توجه به نتایج موجود، بومادران از ارزش تغذیه ای بالاتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In vitro evaluation of medicinal plants including Artemisia aucheri Boiss, Salvia leriifolia Benth, Achilea santolina, and Nepeta glumerulosa in livestock diet

نویسندگان [English]

 • Mohsen Kazemi 1
 • Hasan Saleh 2
1 Department of Animal Science, Higher Education Complex of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Iran
2 Department of Animal Science, Higher Education Complex of Saravan, Saravan, Iran
چکیده [English]

There are many medicinal plants in Iran that can be grazed by livestock. Due to lack of information about
the nutritional value of some medicinal plants, this study aimed to investigate the chemical-mineral composition,
buffering capacity and some digestive-fermentation parameters of medicinal species including Artemisia a
ucheri
Boiss, Salvia leriifolia Benth, Achilea santolina and Nepeta glumerulosa by in vitro procedures.
N. glumerulosa had the highest ADF (30.03%), NDF (46.46%), ADL (16.79%) and CF (32.87%) contents
(p < 0.05). The highest crude protein (22.19%) and non-fiber carbohydrates (36.96%) were also related
to A. santolina (p < 0.05). The calcium ranged from a high of 44.06 g/kgDM in S. leriifolia Benth to a low
of 4.39 g/kgDM in A. santolina. The plants containing A. santolina (48.04 ml) and S. leriifolia Benth
(39.72) also showed high potential gas production, respectively (p < 0.05). The highest dry matter
digestibility (60%) belonged to A. santolina (p < 0.05). The range of metabolizable energy differed from
4.65 MJ/kg DM for A. aucheri Boiss to 7.29 MJ/kg DM for A. santolina. The ammonia nitrogen concentration
(28.06-29.62 mg/dL) was not affected by the experimental treatments. The highest amount of pH (5.98)
correlated to plant and acid-buffering capacity (212.12 mEq×10
-3
) was observed in A. aucheri Boiss and
S. leriifolia Benth species, respectively (p < 0.05). According to the available results, A. santolina had a
higher nutritional value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forage source
 • livestock
 • Medicinal plant
 • Nutritional value
 1. آقاجانزاده­ گلشنی، ا.؛ ماهری­ سیس، ن.؛ سلامت­ دوست ­نو، ر.؛ ابراهیم ­نژاد، ی. و قربانی، ا.، 1399. برآورد ارزش غذایی دانه‌های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره 2، صفحات 45 تا 52.
 2. شکرانی­ قشلاق، ن.؛ پایا، ح.؛ تقی‌ زاده، ا. و محمدزاده، ح.، 1399. تعیین ارزش تغذیه ­ای ضایعات چای سبز و سیاه در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره 2، صفحات 53 تا 60.
 3. Allen, V.G. and Segarra, E., 2001. Anti-quality components in forage: overview, significance, and economic impact. Journal of Range Management. Vol. 54, No. 4, pp: 409-412.
 4. Al-Snafi, A.E., 2013. Chemical constituents and pharmacological activities of milfoil (Achillea santolina). A review. International Journal of PharmTech Research. Vol. 5, No. 3, pp: 1373-1377.
 5. ANKOM Technology. 2005. Method for determining acid detergent lignin in Beakers method 8.
 6. ANKOM Technology. 2006a. Acid detergent fibre in feeds-filter bag technique method 12.
 7. ANKOM Technology. 2006b. Neutral detergent fiber in feeds-filter bag technique method 6.
 8. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists. Arlington, Virginia, USA.
 9. AOAC. 1999. Official Methods of Analysis. 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.
 10. Arelovich, H.M.; Abney, C.S.; Vizcarra, J.A. and Galyean, M.L., 2008. Effects of dietary neutral detergent fiber on intakes of dry matter and net energy by dairy and beef cattle: Analysis of published data. The Professional Animal Scientist. Vol. 24, No. 5, pp: 375-383. 
 11. Armentano, L.E., 1992. Ruminant hepatic metabolism of volatile fatty acids, lactate and pyruvate. Conference in hepatic metabolism of organic acids, American Institute of Nutrition. Vol. 122, pp: 838-842.
 12. Arshadullah, M.; Anwar, M. and Azim, A., 2009. Evaluation of various exotic grasses in semi-arid conditions of Pabbi Hills, Kharian Range. The Journal of Animal and Plant Sciences. Vol. 19, No 2, pp: 85-89.
 13. Arzani, H. and Naseri, K.L., 2009. Livestock feeding on pasture (Translated). 2th Edition. University of Tehran press, Iran. 299 p.
 14. Arzani, H.; Basiri, M.; Khatibi, F. and Ghorbani, G., 2006. Nutritive value of some Zagros mountain rangeland species. Small Ruminant Research. Vol. 65, pp: 128-135.
 15. Belyea, R.; Restrepo, R.; Martz, F. and Ellersieck, M., 1999. Effect of year and cutting on equations for estimating net energy of alfalfa forage. Journal of Dairy Science. Vol. 82, pp:  1943-1949.
 16. Bodas, R.; Lopez, S.; Fernandez, M.; Garcia-Gonzalez, R.; Rodriguez, A.B.; Wallace, R.J. and Gonzalez, J.S., 2008. In vitro screening of the potential numerous plant species as antimethanogenic feed additives for ruminants. Animal Feed Science and Technology. Vol. 145, pp: 245-258.
 17. Broudiscou, L.P.; Papon, Y. and Broudiscou, A.F., 2000. Effects of dry plant extracts on fermentation and methanogenesis in continuous culture of rumen microbes. Animal Feed Science and Technology. Vol. 87, pp: 263-277.
 18. Bujnak, L.; Maskalova, I. and Vajda, V., 2011. Determination of buffering capacity of selected fermented feedstuffs and the effect of dietary acid-base status on ruminal fluid pH. Acta Veterinaria Brno. Vol. 80, pp: 269-273.
 19. Calsamiglia, S.; Busquet, M.; Cardozo, P.W.; Castillejos, L. and Ferret, A., 2007. Invited review: essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. Vol. 90, pp: 2580-2595.
 20. Canbolat, O.; Kamalak, A.; Ozkan, C.O.; Erol, A.; Sahin, M.; Karakas, E. and Ozkose, E., 2006. Prediction of relative feed value of alfalfa hays harvested at different maturity stages using in vitro gas production. Livestock Research for Rural Development. Vol. 18, No. 2.
 21. Cardozo, P.W.; Calsamiglia, S.; Ferret, A. and Kamel, C., 2004. Effects of natural plant extracts on ruminal protein degradation and fermentation profiles in continuous culture. Journal of Animal Science. Vol. 82, pp: 2336-3230.
 22. Castillejos, L.; Calsamiglia, S.; Ferret, A. and Losa, R., 2005. Effects of a specific blend of essential oil compounds and the type of diet of rumen microbial fermentation and nutrient flow from continuous culture systems. Animal Feed Science and Technology. Vol. 119, pp: 29-41.
 23. Cobellis, G.; Trabalza-Marinucci, M. and Zhongtang, Y., 2016. Critical evaluation of essential oils as rumen modifiers in ruminant nutrition: A review. Science of the Total Environment. Vol. 545-546, pp: 556-568.
 24. Darwish, A.S.A., 2014. Essential oil variation and trace metals content in garden sage (Salvia officinalis L.) grown at different environmental conditions. Journal of Agricultural Science. Vol. 6, No. 3, pp: 209-214.
 25. Garcia-Gonzalez, R.; Lopez, S.; Fernandez, M.; Bodas, R. and Gonzalez, J.S., 2004. Screening the activity of medicinal plants and spices for decreasing ruminal methane production in vitro. Animal Feed Science and Technology. Vol. 147, No. 1-3, pp: 36-52.
 26. Getachew, G.; Makkar, H.P. and Becker, K., 2000. Effect of polyethylene glycol on in vitro degradability of nitrogen and microbial protein synthesis from tannin-rich browse and herbaceous legumes. British Journal of Nutrition. Vol. 84, pp: 73-83.
 27. Gezek, G.; Hashemi, P.; Kalaycıoglu, Z.; Kaygusuza, H.; Sarıoglua, G.; Doker, S.; Dirmenci, T. and Bedia Erim, F., 2019. Evaluation of some Turkish Salvia species by principal component analysis based on their vitamin B2, mineral composition, and antioxidant properties. LWT-Food Science and Technology. Vol. 100, pp: 287-293.
 28. Hashemi, P.; Abolghasemi, M.; Fakhari, A.; Ebrahimi, S. and Ahmadi, S., 2007. Hydrodistillation-solvent micro extraction and GC-MS identification of volatile components of Artemisia aucheri. Chromatographia. Vol. 66, pp: 283-286.
 29. Hu, W.; Wu, Y.; Liu, J.; Guo, Y. and Ye, W., 2005. Tea saponins affect in vitro fermentation and methanogenesis in faunated and defaunated rumen fluid. Journal of Zhejiang University Science B. Vol. 6, pp: 787-792.
 30. Isselstein, J. and Daniel, P., 1996. The ensilability of grassland forbs: proceedings of the 16th general Meeting of the European Grassland Federation. Grado, Italy, pp: 451-455.
 31. Jasaitis, D.K.; Wohlt, J.E. and Evans, J.L., 1987. Influence of feed ion content on buffering capacity of ruminant feedstuffs in vitro. Journal of Dairy Science. Vol. 70, pp: 1391-1403.
 32. Javidnia, K.; Miri, R.; Kamalinejad, M. and Nasiri, A. 2002. Composition of essential oil of Salvia mirzayanii from Iran. Flavour and Fragrance Journal. Vol. 17, pp: 465-467.
 33. Karafakıoglu, Y.S. and Aksoy, L., 2019. Evaluation of Minerals, phenolics, radical scavenging activity, total oxidant status and total antioxidant status of Nepeta viscida Boiss. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science. Vol. 3, No 1, pp: 98-105.
 34. Kazemi, M., 2019. Comparing mineral and chemical compounds, in vitro gas production and fermentation parameters of some range species in Torbat-e Jam, Iran. Journal of Rangeland Science Vol. 9, No. 4, pp: 351-363.
 35. Kazemi, M. and Valizadeh, R. 2019a. Nutritional potential of four plant species (Arctium lappa, Verbascum thapsus, Althaea officinalis and Ferula hermonis) in Razavi Khorasan rangelands. Iranian Journal of Range and Desert Research. Vol. 26, No. 3, pp: 351-360.
 36. Kazemi, M. and Valizadeh, R., 2019b. Nutritive value of some rangeland plants compared to medicago sativa. Journal of Rangeland Science. Vol. 9, No 2, pp: 136-150.
 37. Khamis Abadi, H.; Kafilzadeh, F. and Gharaien, B., 2016. Effect of thyme (Thymus vulgaris) or peppermint (Mentha piperita) on performance, digestibility and blood metabolites of fattening Sanjabi lambs. Biharean Biologist. Vol. 10, No. 2, pp: 118-122.
 38. Kokdil, G. and Kurucu, S., 1997. Chemical Constituents of the Essential Oils of Nepeta italica L. and Nepeta sulfuriflora P. H. Davis. Flavour and Fragrance Journal. Vol. 12, pp: 33-35.
 39. Komolong, M.K.; Barber, D.G. and McNeill, D.M., 2001. Post-ruminal protein supply and N retention of weaner sheep fed on a basal diet of lucerne hay (Medicago sativa) with increasing levels of quebracho tannins. Animal Feed Science and Technology. Vol. 92, No. 1-2, pp: 59-72.
 40. Krishnamoorthy, U.; Rymer, C. and Robinson, P.H., 2005. The in vitro gas production technique: Limitations and opportunities. Animal Feed Science and Technology. Vol. 123-124, No. 1, pp: 1-7.
 41. Kucukbay, F.Z. and Cetin, H., 2012. Determination of some essential elements and composition of the essential oils of Achillea grandifolia Friv. (Asteraceae) from different localities. Analytical Chemistry Letters. Vol. 2, No. 6, pp: 337-350.
 42. Kurmanbayeva, A.; Shynykul, Z.; Ye, Y.; Dyusebaeva, M.A. and Jenis, J., 2018. Chemical constituents of Artemisia sublessingiana. International Journal of Biology and Chemistry. Vol. 11, No. 2, pp: 117-123.
 43. Larbi, A.; Khatib-Salkin, A.; Jammal, B. and Hassan, S., 2011. Seed and forage yield, and forage quality determinants of nine legume shrubs in a non-tropical dryland environment. Animal Feed Science and Technology. Vol. 163, No. 2, pp: 214-221.
 44. Levic, J.; Prodanovic, O. and Sredanovic, S., 2005. Understending the buffering capacity in feedstuffs. Biotechnology in Animal Husbandry. Vol. 21, No. 5-6, pp: 305-313.
 45. Mahboubi, M. and Ghazian Bidgoli, F., 2007. Biological activity of essential oil from aerial parts of Artemisia aucheri Boiss. from Iran. Herba Polonica. Vol. 55, No. 4, pp: 96-104.
 46. Makkar, H.P.S., 2005. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. Animal Feed Science and Technology. Vol. 123-124, pp: 291-302.
 47. Mauricio, R.M.; Owen, E.; Mould, F.L.; Givens, I.; Theodorou, M.K.; France, J.; Davies, D.R. and Dhanoa, M.S., 2001. Comparison of bovine rumen liquor and bovine faeces as inoculum for an in vitro gas production technique for evaluating forages. Animal Feed Science and Technology. Vol. 89, pp: 33-48.
 48. Menke, K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development. Vol. 28, pp: 7-55.
 49. Mitic, M.; Tosic, S.; Pavlovic, A.; Maskovic, P.; Kostic, D.; Mitic, J. and Stevanovic, V., 2019. Optimization of the extraction process of minerals from Salvia officinalis L. using factorial design methodology. Microchemical Journal. Vol. 145, pp: 1224-1230.
 50. Moharrery, A., 2007. The determination of buffering capacity of some ruminant’s feedstuffs and their cumulative effects on TMR ration. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. Vol. 2, No. 4, pp: 72-78.
 51. Montanez-Valdez, O.D.; Solano-Gama, J.D.J.; Martinez Tinajero, J.J.; Guerra-Medina, C.E.; Coss, A.L.D. and Orozco-Hernandez, R., 2013. Buffering capacity of common feedstuffs used in ruminant diets. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. Vol. 26, pp: 37-41.
 52. Mozaffarian, V., 1996. Plants of Iran. Farhang-e Moaser Publishers. Tehran, Iran.
 53. Nasirpour, M.; Yavarmanesh, M.; Mohhamadi Sani, A.; Nasirpour, M. and Mohamdzade Moghadam, M., 2014. Antibacterial effect of aqueous extract of Artemisia aucheri, Artemisia sieberi and Hyssopus officinalis L. on the food borne pathogenic bacteria. Food Science and Technology. Vol. 12, No. 46, pp: 73-84.
 54. Norman, H.C.; Revell, D.K.; Mayberry, D.E.; Rintoul, A.J.; Wilmot, M.G. and Masters, D.G., 2010. Comparison of in vivo organic matter digestion of native Australian shrubs by sheep to in vitro and in sacco predictions. Small Ruminant Research. Vol. 91, pp: 69-80.
 55. NRC. 2007. Nutrient requirements of small ruminants: Sheep, goats, cervids, and new world camelids (6th Edition). Washington: National Academy Press, Washington, D.C., USA. 384 p.
 56. Ørskov, E.R. and McDonald, I., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science. Vol. 92, pp: 499-503.
 57. Owensby, C.E.; Ham, J.; Knapp, A. and Auen, L., 1999. Biomass production and species composition change in a tallgrass prairie ecosystem after long-term exposure to elevated atmospheric CO2. Global Change Biology. Vol. 5, No. 5, pp: 497-506.
 58. Patra, A.K.; Kamra, D.N. and Agarwal, N., 2006. Effect of spices on rumen fermentation, methanogenesis and protozoa counts in in vitro gas production test. International Congress Series. Vol. 1293, pp: 176-179.
 59. Pearson, R.A.; Archibald, R.F. and Muirhead, R.H., 2006. A comparison of the effect of forage type and level of feeding on the digestibility and gastrointestinal mean retention time of dry forage given to cattle, sheep, ponies and donkeys. British Journal of Nutrition. Vol. 95, pp: 88-98.
 60. Peiretti, P.G. and Gai, F., 2009. Fatty acid and nutritive quality of chia (Salvia hispanica L.) seeds and plant during growth. Animal Feed Science and Technology. Vol. 148, pp: 267-275.
 61. Raghuvansi, S.K.S.; Prasad, R.; Mishra, A.S.; Chaturvedi, O.H.; Tripathi, M.K.; Misra, A.K.; Saraswat, B.L. and Jakhmola, R.C., 2007. Efect of inclusion of tree leaves in feed on nutrient utilization and rumen fermentation in sheep. Bioresource Technology. Vol. 98, pp: 511-517.
 62. Rechinger, K.H., 1982. Flora Iranica. Akademische Druck U. Verlagsanstalt: Graz Austria. Vol. 150, pp: 479.
 63. Revell, D.K. and Sweeney, G., 2004. Aligning profitable grazing systems with reduced water recharge in southern Australia; matching plants, animal grazing behaviour and the environment in mixed forage systems. In: Ridley, A.; Feikema, P.; Bennet, S.; Rogers, M.J.; Wilkinson, R. and Hirth, J., (Eds.), Proceedings of the Conference ‘Salinity Solutions: Working with Science and Society’. Bendigo, Australia (cooperative research centre for plant-based management of dryland salinity) CD ROM.
 64. Safari, J.; Mushi, D.; Kifaro, G.; Mtenga, L. and Eik, L., 2011. Seasonal variation in chemical composition of native forages, grazing behaviour and some blood metabolites of small East African goats in a semi-arid area of Tanzania. Animal Feed Science and Technology. Vol. 164, No. 1, pp: 62-70.
 65. Sanson, D.W. and Kercher, C.J., 1996. Validation of equations used to estimate relative feed value of Alfalfa hay. The Professional Animal Scientist. Vol. 12, pp: 162-166.
 66. SAS Institute INC. 2002. Sas user’s Guide: statistics. Statistical Analysis Systems Institute Inc. Cary NC.
 67. Seymour, W.M.; Campbell, D.R. and Johnson, Z.B., 2005. Relationships between rumen volatile fatty acid concentrations and milk production in dairy cows: a literature study. Animal Feed Science and Technology. Vol. 119, pp: 155-169.
 68. Shen, Y.Z.; Ran, T.; Saleem, A.M.; Wang, H.R. and Yang, W.Z., 2019. Short communication: Ground corn steeped in citric acid modulates in vitro gas production kinetics, fermentation patterns and dry matter digestibility. Animal Feed Science and Technology. Vol. 247, pp: 9-14.
 69. Sivropoulou, A., Nikolaou, C., Papanikolaou, E., Kokkini, S., Lanaras, T. and Arsenakis, M.J., 1997. Antimicrobial, cytotoxic, and antiviral activities of Salvia fructicosa essential oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol.45, No. 8, pp: 3197-3201.
 70. Sniffen, C.J.; O’Connor, J.D.; Van Soest, P.J.; Fox, D.G. and Russell, J.B., 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets. II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science. Vol. 70, No 11, pp: 3562-3577.
 71. Soliva, C.R.; Zeleke, A.B.; Clement, C.; Hess, H.D.; Fievez, V. and Kreuzer, M., 2008. In vitro screening of various tropical foliages, seeds, fruits and medicinal plants for low methane and high ammonia generating potentials in the rumen. Animal Feed Scienve and Technology. Vol. 147, pp: 53-71.
 72. Theodorou, M.K.; Williams, B.A.; Dhanoa, M.S.; McAllan, A.B. and France, J., 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology. Vol. 48, pp: 185-197.
 73. Van Soest, P.J., 1982. Nutritional Ecology of the Ruminant. O & B Books Inc., Corvallis, Oregon, USA. 252 p.
 74. Vencelova, M.; Varadyova, K.; Mihalikova, D.; Jalc, D. and Kisidayova, S., 2014. Effects of selected medicinal plants on rumen fermentation in a high-concentrate diet in vitro. The Journal of Animal and Plant Sciences. Vol. 24, No. 5, pp: 1388-1395.
 75. Waghorn, G.C., 2003. Consequences of plant phenolic compounds for productivity and health of ruminants. Proceedings of the Nutrition Society. Vol. 62, pp: 383-392.
 76. Weiss, W.P., 2002. Relative Feed Value of Forages and Dairy Cows: A Critical Appraisal. Proceedings Tri-State Dairy Nutrition Conference, Grand Wayne Center Fort Wayne, April 16 and 17, Indiana. pp: 127-140. 
 77. Wina, E.; Muetzel, S.; Hoffmann, E.M. and Becker, K., 2004. Effects of saponin-containing methanol extract of Sapindus rarak on ruminal flora and fermentation characteristics in vivo. Reproduction Nutrition and Development. Vol. 44, pp: S41.
 78. Xue, Y.L.; Yin, G.M.; Zhao, H.P.; Bai, C.S.; Sun, J.J.; Yu, Z. and Sun, Q.Z., 2016. Nutritive value of desert wormwood (Artemisia desertorum Spreng.) silage in mixture with high moisture maize straw. Grass and Forage Science. Vol. 72, No. 1, pp: 174-178.