بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس پونه و پروبیوتیک حاوی باسیلوس کوآگولانس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران

2 گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف اسانس پونه و پروبیوتیک (باسیلوس کوآگولانس) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت جوجه ­های گوشتی انجام شد. این آزمایش با 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×3 شامل سه سطح اسانس پونه (صفر، 100 و 200 میلی­ گرم در کیلوگرم) و دو سطح پروبیوتیک (صفر و 200 میلی­ گرم در کیلوگرم) با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. اثرات متقابل اسانس پونه و پروبیوتیک نشان داد که افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در جوجه‌ های تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک در مقایسه با سایر تیمارها به جز جوجه‌ های تغذیه شده با جیره حاوی100 میلی‌ گرم اسانس پونه به ترتیب بیش تر و کم تر بود (0/05>P). اثرات اصلی و متقابل اسانس پونه و پروبیوتیک بر مصرف خوراک معنی‌ دار نبود. اثرات متقابل بر وزن نسبی سینه معنی‌ دار بود و بیش ترین وزن نسبی سینه مربوط به جوجه‌ های تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک بود. هم چنین کم ترین میزان مالون‌ دی‌ آلدئید و افت در نتیجه پخت و بیش ترین میزان ظرفیت نگه داری آب مربوط به جوجه‌ های تغذیه شده با جیره حاوی 100 میلی‌ گرم اسانس پونه به‌ همراه پروبیوتیک بود (0/05>P). به طورکلی، افزودن اسانس پونه (100 میلی‌ گرم در کیلوگرم)  به همراه پروبیوتیک به جیره جوجه‌ های گوشتی بدون تاثیر بر عملکرد سبب بهبود کیفیت گوشت شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of different levels of Pennyroyal essential oil and probiotic containing Bacillus coagulens on performance, carcass characteristics, and meat quality of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Elham Hasani sorkhani 1
 • Mohsen Afsharmanesh 1
 • Mohammad Salarmoini 1
 • Hadi Ebrahimnejade 2
 • Mohammad Khajeh Bami 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Food Hygiene and Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effect of different levels of pennyroyal essential oil and probiotic (Bacillus coagulans) on performance, carcass characteristics, and meat quality of broiler chickens. In this experiment 240 one day-old Ross 308 broilers were used in a completely randomized design with 3×2 factorial arrangements with three levels of pennyroyal essential oil (zero, 100 and 200 mg/kg) and two levels of probiotic (zero and 200 mg/kg) with 4 replications and 10 chicks per replicate. The interaction effeacts of pennyroyal essential oil and probiotic showed that body weight gains and feed conversion ratio in chickens fed with diet containing probiotic compared to other treatment except chickens fed with diet containing 100 mg of pennyroyal essential oil were significantly higher and lower respectively (p < 0.05). The main effect and interactions of pennyroyal essential oil and probiotic on feed intake were not significant. The interaction effects on the relative weight of breast were significant and the highest relative weight of breast was for chickens fed with diet containing probiotic. In addition, the lowest malondialdehyde and cooking loss values and the highest water holding capacity and yellowness values were for chickens fed with diet containing 100 mg of pennyroyal essential oil plus probiotic. In conclusion, inclusion of pennyroyal essential oil (100 mg/kg) plus probiotic into the diet of broiler chicken without affecting the performance, improved the meat quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacillus coagulans
 • Broilers
 • Pennyroyal essential oil
 • Performance
 • Probiotics
 1. جویا، م.؛ عشای ری­زاده، ا. و دستار، ب.، 1399. تاثیر میکروجلبک اسپیرولینا و پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس بر خصوصیات لاشه، مورفولوژی روده و فراسنجه‌ های خون جوجه‌ های گوشتی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره 1، صفحات 87 تا 94.
 2. حاجی ­پور ده‌ بالایی، ش.؛ افشارمنش، م. و سامی، م.، 1394. تأثیر اسانس آویشن، پونه کوهی و مخلوط آن‌ها بر کیفیت گوشت بلدرچین در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین. بهداشت مواد غذایی. دوره 4، شماره 20، صفحات 45 تا 54.
 3. حسینی، س.م.؛ موسوی، س.ن. و حسینی، س.ع.،1398. اثرات فرم خوراک، پروبیوتیک و آنزیم در جیره‌ های بر پایه تریتیکاله بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ویسکوزیته، pH محتویات هضمی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 32، شماره 123، صفحات 271 تا 284.
 4. زرقی، ح.؛ زکی ­زاده، س.؛ ابراهیمی ­متین، ع. و صلواتی، م.، 1398. اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی  (.Origanum vulgare L) به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیت های خون جوجه‌ های گوشتی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 32، شماره 122، صفحات 29 تا 44.
 5. صالحی، ا.؛ بهادران، ش.؛ فلاح ­مهرجردی، ع. و محبی، ع.، 1394. اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌ های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران. دوره 11، شماره 4، صفحات 42 تا 51.
 6. طلا زاده، ف. و میاحی، م.، 1396. تاثیر پروبیوتیک حاویلاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر ضریب تبدیل غذایی و لیپیدهای خون در جوجه‌ های گوشتی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 95 تا 98.
 7. Abbasvali, M.; Shahram Shekarforoush, S.; Aminlari, M. and Ebrahimnejad, H., 2012. Effects of Medium‐Voltage Electrical Stimulation on Postmortem Changes in Fat‐Tailed Sheep. Journal of Food Science. Vol. 77, pp: 47-53.
 8. Abedini, A.; Hassanabadi, A.; Afzali, N. and Kermanshahi, H., 2017. The effect of different dietary levels of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.), probiotic and antibiotic on performance, carcass characteristics and, sellected nutrients digestibility in broiler chickens. Archives of Medical Laboratory Sciences. Vol. 3, pp: 15-22.
 9. Alex, T.H.; Shu-Yuaan, L.; Tsung-Yu, Y.; Chun-Kuang, C.; Hsun-Cheng, L.; Jin-Jenn, L.; Bo, W.; Shiyi, C. and Tu-Fa, L., 2012. Effects of Bacillus coagulans ATCC 7050 on growth performance, intestinal morphology, and microflora composition in broiler chickens. Animal Production Science. Vol. 52, pp: 874-879.
 10. Al-Hijazeen, M.; Mendonca, A.; Lee, E.J. and Ahn, D.U., 2018. Effect of oregano oil and tannic acid combinations on the quality and sensory characteristics of cooked chicken meat.Poultry Science. Vol. 97, pp: 676-683.
 11. Bertram, H.C.; Andersen, H.J.; Karlsson, A.H.; Horn, P.; Hedegaard, J.; Nørgaard, L. and Engelsen, S.B., 2003. Prediction of technological quality (cooking loss and Napole Yield) of pork based on fresh meat characteristics. Meat Science. Vol. 65, pp: 707-712.
 12. Botsoglou, N.A.; Florou-Paneri, P.; Christaki, E.; Fletouris, D.J. and Spais, A.B., 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science. Vol. 43, pp: 223-230.
 13. Boulianne, M. and King, A.J., 1998. Meat color and biochemical characteristics of unaccepted dark-colored broiler chicken carcasses. Food Science. Vol. 63, pp: 759-762.
 14. Castellini, C.; Mugnai, C. and Dal Bosco, A., 2002. Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality. Meat science. Vol. 60, pp: 219-225.
 15. Chalchat, J.C.; Gorunovlc, M.S.; Maksimovlc, Z.A. and Petrovlc, S.D., 2000. Essential oil of wild growing Mentha pulegium L from Yugoslavia. Journal of Essential Oil Research. Vol. 12, pp: 598-600.
 16. Cheng, J.H., 2016. Lipid Oxidation in Meat. Journal of Nutrition and Food Sciences. Vol. 6, pp: 492.
 17. Christensen, L.B., 2003. Drip loss sampling in porcine m. longissimus dorsi. Meat Science. Vol. 63, pp: 469-477.
 18. De Clerck, E.; Rodriguez-Diaz, M.; Forsyth, G.; Lebbe, L.; Logan, N. A. and DeVos, P., 2004. Polyphasic characterization of Bacillus coagulans strains, illustrating heterogeneity within this species, and emended description of the species. Systematic and Applied Microbiology. Vol. 27, pp: 50-60.
 19. Dunne, P.G.; Monahan, F.J.; O’Mara, F.P. and Moloney, A.P., 2009. Colour of bovine subcutaneous adipose tissue: A review of contributory factors, associations with carcass and meat quality and its potential utility in authentication of dietary history. Meat Science. Vol. 81, pp: 28-45.
 20. Dwivedi, S.; Vasavada, M.N. and Cornforth, D., 2006. Evaluation of Antioxidant Effects and Sensory Attributes of Chinese 5‐Spice Ingredients in Cooked Ground Beef. Journal of Food Science. Vol. 71, pp: 12-17.
 21. Goo, D.; Kim, J.H.; Park, G.H.; Reyes, D.; Badillo, J. and Kil, D.Y., 2019. Effect of Heat Stress and Stocking Density on Growth Performance, Breast Meat Quality, and Intestinal Barrier Function in Broiler Chickens. Animals. Vol. 9, pp: 107.
 22. Hazrati, S.; Rezaeipour, V. and Asadzadeh, S., 2019. Effects of phytogenic feed additives, probiotic and mannan oligosaccharides on performance, blood metabolites, meat quality, intestinal morphology, and microbial population of Japanese quail. British Poultry Science. Vol. 61, pp: 1-8.
 23. Hedayati, M. and Manafi, M., 2018. Evaluation of Anherbal Compound, a Commercial Probiotic, and an Antibiotic Growth Promoter on the Performance, Intestinal Bacterial Population, Antibody Titers, and Morphology of the Jejunum and Ileum of broilers. Brazilian Journal of Poultry Science. Vol. 20, pp: 305-316.
 24. Hernandez, F.; Madrid, J.; Garcia, V.; Orengo, J. and Megias, M.D., 2004. Influence of two plantsextracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. Poultry Science. Vol. 83, pp: 169-174.
 25. Hong, H.A. and Cutting, S.M., 2005. The use of bacterial spore formers as probiotics. FEMS Microbiology Reviews. Vol. 29, pp: 813-835.
 26. Huff-Lonergan, E. and Lonergan, S.M., 2005. Mechanisms of water-holding capacity of meat: The role of postmortem biochemical and structural changes. Meat Science. Vol. 71, pp: 194-204.
 27. Hwang, K.E.; Kim, H.W.; Choi, Y.S.; Lee, S.Y.; Yeo, E.J.; Ham, Y.K.; Choi, S.M.; Lee, M.A. and Kim, C.J., 2013. Evaluation of the antioxidant effect of ganghwayakssuk (Artemisia princeps Pamp.) extract alone and in combination with ascorbic acid in raw chicken patties. Poultry Science. Vol. 92, pp: 3244-3250.
 28. Hyronimus, B.; Le Marrec, C.; Sassi, A.H. and Deschamps, A., 2000. Acid and bile tolerance of spore forming lactic acid bacteria. International journal of food microbiology. Vol. 61, pp: 193-197.
 29. Jang, A.; Liu, X.D.; Shin, M.H.; Lee, BD.; Lee, SK.; Lee, J.H. and Jo, C., 2008. Antioxidative potential of raw breast meat from broiler chicks fed a dietary medicinal herb extract mix. Poultry Science. Vol. 87, pp: 2382-2389.
 30. Kamatou, G.P.P.; Makunga, N.P.; Ramogola, W.P.N. and Viljoen, A.M., 2008. South African Salvia species: a review of biological activities and phytochemistry. Journal of Ethnopharmacology. Vol. 119, pp: 664-672.
 31. Khajeh Bami, M.; Afsharmanesh, M. and Ebrahimnejad, H., 2019. Effect of Dietary Bacillus coagulans and Different Forms of Zinc on Performance, Intestinal Microbiota, Carcass and Meat Quality of Broiler Chickens.  Probiotics and Antimicrobial Proteins. 
 32. Lambert, R.J.W.; Skandamis, P.N.; Coote, P.J. and Nychas, G.J., 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology. Vol. 91, pp: 453-462.
 33. Mirzaei-Aghsaghali, A.; Syadati, S.A. and Fathi, H., 2012. Some of thyme (Thymus vulgaris) properties in ruminant's nutrition. Annals of Biology Researches. Vol. 3, pp: 1191-1195.
 34. Mountzouris, K.C.; Tsitrsikos, P.; Palamidi, I.; Arvaniti, A.; Mohnl, M.; Schatzmayr, G. and Fegeros, K., 2010. Effects of probiotic inclusion levels in broiler nutrition on growth performance, nutrient digestibility, plasma immunoglobulins, and cecal microflora composition. Poultry Science. Vol. 89, pp: 58-67.
 35. Nasehi, B.; Chaji, M.; Ghodsi, M. and Puranian, M., 2015. Effect of diet containing probiotic on the properties of Japanese quail meat during the storage time. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. Vol. 9, pp: 77-86.
 36. Pearson, A.M., 2013. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and fish products (Vol. 9). Springer.
 37. Piray, A.H.; Kermanshahi, H.; Tahmasbi, A.M. and Bahrampour, J., 2007. Effects of cecal cultures and Aspergillus meal prebiotic (fermacto) on growth performance and organ weights of broiler chickens. Inernational Journal of Poultry Science. Vol. 6, pp: 340-344.
 38. Raeisi, M.; Safamehr, A.; Khodaei Ashan, S. and Habibi, R., 2015. Thyme (Thymus vulgaris L.) and Oregano (Oreganum vulgare L.) essential oils for broilers: effect on performance, antioxidant indices and blood biochemical parameters. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi). Vol. 105, pp: 103-120.
 39. Ri, C.S.; Jiang, X.R.; Kim, M.H.; Wang, J.; Zhang, H.J.; Wu, S.G.; Bontempo, V. and Qi, G.H., 2017. Effects of dietary oregano powder supplementation on the growth performance, antioxidant status and meat quality of broiler chicks. Italian Journal of Animal Science. Vol. 16, pp: 246-252.
 40. Vahdatpour, T.; Nikpiran, H.; Babazadeh, D.; Vahdatpour, S. and Jafargholipour, M.A., 2011. Effects of Protexin®, Fermacto® and combination of them on blood enzymes and performance of Japanese quails (Coturnix Japonica). Annals of Biological Researches. Vol. 2, pp: 283-291.
 41. Velasco, V. and Williams, P., 2011. Improving meat quality through natural antioxidants. Canadian Journal of Agricultural Research. Vol. 72, pp: 313-322. 
 42. Warris, P. D., 2000. Meat Science. An introductory text. New York: CABI Publishing. Inc.
 43. Yang, Y.; Iji, P.A. and Choct, M., 2009. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World Poultry Science. Vol. 65, pp:97-114.
 44. Yanishlieva, N.V.; Marinova, E.M.; Gordon, M.H. and Reneva, V.G., 1999. Antioxidant activity and mechanism of action thymol and carvacrol intwo lipid systems. Food Chemistry. Vol. 64, pp: 59-66.
 45. Zhou, X.; Wang, Y.; Gu, Q. and Li, W., 2010. Effect of dietary probiotic, Bacillus coagulans, on growth performance, chemical composition, and meat quality of Guangxi Yellow chicken. Poultry Science. Vol. 89, pp: 588-593.