بررسی ساختار و فراوانی زئوپلانکتون های انتقال یافته توسط آب توازن کشتی های ورودی به بندر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

4 پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

گونه­ های مهاجم آبزی می ­توانند تهدیدی برای تنوع زیستی، صنایع دریایی و سلامت انسان باشند. در این تحقیق، نمونه­ برداری از 10 کشتی ورودی به بندر بوشهر از زمستان 1396 تا تابستان 1397 بر اساس روش استاندارد MEPC 173(58) در دو فصل سرد و گرم صورت گرفت. نمونه ­برداری زئوپلانکتون ­ها توسط پمپ کف­ کش از مخازن کشتی­ ها انجام شد. گونه ­های زئوپلانکتونی شناسایی شده در این تحقیق، متعلق به 7 شاخه، 11 رده، 15 راسته، 33 خانواده و 38 جنس و 48 گونه بودند. Arthropoda با 23 خانواده و 38 گونه، 57/25 درصد از گونه­ ها (بیش ترین تراکم)، Cliophora با دو خانواده و دو گونه 19/58 درصد، Ctenophora با دو خانواده و دو گونه، 12/22 درصد، Annelida با دو خانواده و دو گونه، 3/31 درصد، Cnidaria با یک خانواده و یک گونه 2/29 درصد، شاخه Chaetognata با یک خانواده و یک گونه 1/78 درصد و Chordata با دو خانواده و دو گونه 1/52 درصد از گونه­ ها (کم ترین تراکم) را به خود اختصاص دادند. بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی نمونه ­های مورد مطالعه به ترتیب متعلق به گونه Leprotintinnus bubiyanicus از خانواده Tintinnidae (12/98 درصد) و گونه Oikopleura dioica از خانواده Oikopleuridae (0/25 درصد) بود. در بین گونه ­های شناسایی شده گونه مهاجمی شناسایی نشد که خود بیانگر آن است که خطری اکوسیستم ساحلی بندر بوشهر را به جهت انتقال گونه های مهاجم از طریق آب های منطقه شمالی اقیانوس هند تهدید نمی ­کند و روش تعویض آب توازن می ­تواند به عنوان یک روش مدیریتی مناسب در تعدیل خطر انتقال گونه ­های مهاجم به بندر بوشهر به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Structure and abundance of zooplankton by ballast water of ships entering the Bushehr port

نویسندگان [English]

 • Reza Tolian 1
 • Narges Javadzadeh 2
 • Ali Mohammad Sanati 3
 • Maryam Mohammadi Roozbahani 1
 • Mohsen Noorinezhad 4
1 Department of Environmental Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Department of Environment, Persian Gulf Research Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
4 Shrimp Research Center, Iranian fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extention Organization, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Non-native species could threaten biodiversity, marine industries, and human health. In this research, ballast water sampling of 10 ships berthing at the port of Bushehr was carried out according to resolution MEPC 173 (58) in hot and cool season. Zooplankton samples were collected from ballast tanks using a pump. Zooplankton species were from 7 phylum, 11 classes, 15 orders, 33 families, 38 genera and 48 species. Arthropoda comprises 57.25% of the species (the highest density) with 23 families and 38 species and Chordata with two families and two species, 1.52% of species (the lowest density). The highest and lowest densities of the species were observed among leprotintinnus bubiyanicus of the Tintinnidae (12.98%) and the Oikopleura dioica of the Oikopleuridae (0.25%), respectively. According to the species identified in this study, no species was identified as invasive. Therefore, it can be said that changing ships’ ballast water in the oceans can be an appropriate strategy to alleviate the risk of transferring the non-native species to the Bushehr Port.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian Gulf
 • Bushehr port
 • Zooplankton
 • Ballast water
 • Invasive species
 1. حیدری، م. ، 1381. زیست مندان و تنوع زیستی بوم سازگان کشند قرمز درسواحل استان هرمزگان. پایان نامه کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه علوم دریایی و اقیانوسی خرمشهر. 156 صفحه.
 2. سراجی، ف. و نادری، ح.، 1374. بررسی پلانکتون ­های آب ­های ساحلی بندرعباس. مرکز تحقیقات شیلات دریای عمان. 10 صفحه.
 3. سراجی، ف.، 1379. تنوع و تراکم جمعیت پلانکتونی در مناطق شرق، مرکزی و غرب بندر عباس. مجله علمی شیلات ایران. سال 9، شماره 4، صفحات 15 تا 26.
 4. سلامی ­اصل، س. و سواری، ا.، 1395. بررسی و شناسایی گروه ­های زئوپلانکتونی انتقال یافته توسط تخلیه آب توازن کشتی ­های ورودی به پایانه ­های بندر امام خمینی(ره). مجله بیولوژی دریا. سال 8، شماره 32، صفحات 55 تا 64.
 5. سنجرانی، ا.؛ احمدی، م.ر.؛ کامرانی، ا.؛ ابراهیمی، م. و سنجرانی، م.، 1389. شناسایی زئوپلانکتون­ های سواحل ایرانی دریای عمان و تنگه هرمز و مقایسه آن­ ها در قبل و بعد از مانسون تابستانه با یکدیگر. مجله علمی آبزیان و شیلات. سال 1، شماره 1، صفحات 54 تا 43.
 6. سنگ­پور، م.؛ عوفی، ف.؛ شاپوری، م. و رحیمی ­بشر، م.ر.، 1388. فیتوپلانکتون ­های موجود در مخزن دو نفتکش در اسکله نفتی بندر خارک ایران. مجله بیولوژی دریا. سال 1، شماره 4، صفحات 109 تا 120.
 7. سواری، ا.، 1361 .بررسی پلانکتون ­های منطقه بوشهر-کنگان، خلیج فارس. سازمان تکثیر و توسعه آبزیان وزارت کشاورزی. 102 صفحه.
 8. صادقی، م.، 1396. بررسی جوامع پلانکتونی آب­ های ساحلی شهر بندرعباس. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 74 صفحه.
 9. ربانی ­ها ، م.؛ ایزدپناهی، غ.ر.؛ محسنی­ زاده، ف. و عوفی، ف.، 1391. تغییرات اجتماع پلانکتون­ها در آب ­های دور از ساحل جنوب استان بوشهر. اقیانوس ­شناسی. سال 3، شماره 11، صفحات 21 تا 31.
 10. رضایی، ا کاظمیان، م.؛ عوفی، ف. و شاپوری، م،. بررسی تنوع زئوپلانکتون ­های منتقل شده توسط آب توازن در بندر تجاری شهید رجایی. مجله بیولوژی دریا. سال 2، شماره 1، صفحات 67 تا 70.
 11. Abdel-Aziz, P.K.; Al-Tisan, I.A. and Jareed, M.A., 2003. Chlorophyl and Plankton of the Gulf Coastal Waters of Saudi Arabia bordering a Desalination Paper presented at IDA Conference, at Manama, Bahrain. pp: 291-302.
 12. Al- Yamani. F. and Valeriy, A.S., 2006, Identification Guide for Protozoans from Kuwaits Coastal Planktonic Ciliates: Tintinnids. 109 p.
 13. Al-Yamani, F.Y.; Skryabin, V.; Gubanova, A.; Khvorov, S. and Prusova, I., 2011. Marian zooplankton practical guid for the North western Persian Gulf. Kuwait Institute for Scienti"c Research, Kuwait. 399 p.
 14. Bailey, S.A.; Deneau, M.G.; Jean, L.; Wiley, C.J.; Leung, B. and MacIsaac, H.J., 2011. Evaluating Efficacy of an Environmental Policy to Prevent Biological Invasions. Environmetal Science Technology. Vol. 45, pp: 2554-2561.
 15. Baek, S.H.; Jung, S.W.; Jang, M.C.; Hyun, B. and Shin, K., 2012. Survival potential of autotrophic phytoplankton species collected from ballast water in international commercial ships. N.Z.J. Marrine Freshwater Research. Vol. 46, pp: 125-136.
 16. Brewer, P.G., 1985. Chemical oceanography of the Persian Gulf. Progress in oceanography. Vol. 14, pp: 41-55.
 17. Carlton, J.T., 1985. Transoceanic and interoceanic dispersal of coastal marine organisms: the biology of ballast water. Oceanography and Marine Biology Annual Review. Vol. 23, pp: 313-371.
 18. Carlton, J.T. and Geller, J.B., 1993. Ecological roulette: the global transport of nonindigenous marine organisms. Science. Vol. 261, pp: 78-82.
 19. Carter, C.M.; Ross, A.H.; Schiel, D.R.; Howard Williams, C. and Hayden, B., In situ microcosm experiment on the influence of nitrate and light on phytoplankton community composition. J. Exp. Marine Biology. Vol. 326, pp: 1-13.
 20. Castro, M.C.; Fileman, T.W. and Hall-Spencer, J.M., 2017. Invasive species in the Northeastern and Southwestern Atlantic Ocean. A review. Marine Pollution Bulletin. Vol. 116, pp: 41-47.
 21. Chandy, J.P.; Al-Tisan I.; Munshi, H.A. and El Reheim, H.A., 1991. Marine phytoplankton: A study on seasonal abundance and distribution in Al-JubailResearch Activities and Studies. Vol. 2, pp: 300-335.
 22. Clesseri, L.S.; Greenberg, A.E. and Eaton, A.D., 2003. Standard methods for the examination of water and wastewater, New York, 20th ed. APHA, AWWA and WEF.
 23. Cordell, J.; Kalata, O.; Pleus, A.; Newsom, A.; Strieck, K. and Gertsen, G., 2015. Effectiveness of ballast water exchange in protecting Puget Sound from invasive species. Washington Department of Fish and Wildlife. 55 p.
 24. David, M.; Gollasch, S. and Penko, L., 2018. Identification of ballast water discharge profiles of a port to enable effective ballast water management and environmental studies. Journal of Sea Research. Vol. 133, pp: 60-72.
 25. David, M.; Gollasch, S. and Penko, L., 2018. Identification of ballast water discharge profiles of a port to enable effective ballast water management and environmental studies. Journal of Sea Research. Vol. 133, pp: 60-72.
 26. Desai, D.V.; Narale, D.; Khandeparker, L. and Anil, A.C., Potential ballast water transfer of organisms from the west to the east coast of India: Insights through on board sampling. J of Sea Research. Vol. 1, No. 133, pp: 88-99.
 27. Drake, L.A.; Ruiz, G.M.; Galil, B.S.; Mullady, T.L.; Friedmann, D.O. and Dobbs, F.C., 2002. Microbial ecology of ballast water during a transoceanic voyage and the effects of open-ocean exchange. Marine Ecology Progress Series. Vol. 233, pp: 13-20.
 28. Feng, D.; Chen, X.; Tian, W.; Qian, Q.; Shen, H.; Liao, D. and Lv, B., 2017. Pollution characteristics and ecological risk of heavy metals in ballast tank sediment. Environmental science and pollution research. Vol. 24, No.4, pp: 3951-3958.
 29. Garrett, M.J.; Puchulutegui, C.; Selwood, A.I. and Wolny, J.L., 2014. Identification of the harmful dinoflagellate Vulcanodinium rugosum recovered from a ballast tank of a globally traveled ship in Port Tampa Bay, Florida, USA. Harmful Algae Journal. Vol. 39, pp: 202-209.
 30. Ghotbeddin, N. and Mosavi Dehmordi, L., 2019. Investigation of physicochemical factors, chl-an and primary production in Mahshahr Creeks (Northwest Persian Gulf). Iranian Journal of Fisheries and Sciences. Vol. 18, No. 1, pp: 83-94.
 31. Gollasch, S.; Lenz, J.; Dammer, M. and Andres, H.G., 2000. Survival of tropical ballast water organisms during a cruise from the Indian Ocean to the North Sea. Journalof Plankton Research. Vol. 22, pp: 923-937.
 32. Hallegraeff, G.M. and Bolch, C.J., 1992. Transport of diatom and dinoflagellate resting spores in ships' ballast water: implications for plankton biogeography and aquaculture. Journal of Plankton Research. Vol. 14, No. 8, pp: 1067-1084.
 33. Harris, R.; Wiebe, P.; Lenz, J.; Skjoldal, H.R. and Huntley, M.E., 2000.ICES Zooplankton Methodology Manual. Academic Press, London. 684 p.
 34. Kuffner, B.I.; Andersson, A.J.; Jokiel, P.L.; Rodgers, K.S. and Mackenzie, F.T., 2008. Decreased abundance of crustose coralline algae due to ocean acidification. Nature Geoscience. Vol. 1, pp: 114-117.
 35. Kozai, K.; Ishida, H.; Okamoto, K. and Fukuyo, Y., 2006. Feasibility study of ocean color remote sensing for detecting ballast Advances in space research. Vol. 37, pp: 787-792.
 36. Kydd, J.; Rajakaruna, H.; Briski, E. and Bailey, S., 2018. Examination of a high resolution laser optical plankton counter and FlowCAM for measuring plankton concentration and size. Journal of Sea Research. Vol. 133, pp: 2-10.
 37. Liu, T.K.; Chen, Y.S. and Su, P.H., 2019. Utilizing the Environmental and Vessel Factors to Assess the Risk of Non Indigenous Species Introduced by Ships' Ballast Water. In OCEANS 2019-Marseille (1-5). IEEE.Lock wood, G.L.; Hoopes, M. and Marchetti, M.P., 2008. Invasion Ecology. UK. 304 p.
 38. Maglic, L.; Zec, D. and Francic, V., 2016. Ballast water sediment elemental analysis. Marine Pollution Bulletin. Vol. 103, No: 1-2, pp: 93-100.
 39. McCollin, T.; Shanks, A.M. and Dunn, J., 2007. The efficiency of regional ballast water exchange: Changes in phytoplankton abundance and diversity. Harmful Algae. Vol. 6, No. 4, pp: 531-546.
 40. Mirza, R.; Mohammadi, M.; Faghiri, I.; Abedi, E.; Fakhri, A.; Azimi, A. and Zahed, M.A., 2014. Source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediment samples from the northern part of the Persian Gulf, Iran. Environ Monit Assess, Vol. 186, No. 11, pp: 7387-7398.
 41. Molina, V. and Drake, L.A., 2016. Efficacy of open-ocean ballast water exchange: a review. Management Biological Invasions. Vol. 7, pp: 375-388.
 42. Nosrati-Ghods, N.; Ghadiri, M. and Früh, W.F., 2017. Management and environmental risk study of the physicochemical parameters of ballast water. 114, pp: 428-438.
 43. Ogawa, H. and Tanoue, E., 2003. Dissolved organic matter in oceanic waters. Journal of Oceanography. Vol. 59, No. 2, pp: 129-147.
 44. Raaymakers, S., 2002. The ballast water problem: global ecological, economic and human health impacts. In RECSO/IMO Joint Seminar on Tanker Ballast Water Management and Technologies. pp: 16-18.
 45. Shi, Y., 2107. Reducing greenhouse gas emissions from international shipping: Is it time to consider market-based measures. Marine Policy Journal. Vol. 64, pp: 123-134.
 46. Steichen, J.L. and Quigg, A., 2015.Assessing the viability of microorganisms in the ballast water of vessels transiting the North Atlantic Ocean. Marine Pollution Bulletin Journal. Vol. 101, pp: 258-266.
 47. Taneez, M.; Hurel, C. and Marmier, N., 2015. Ex-situ evaluation of bauxite residues as amendment for trace elements stabilization in dredged sediment from Mediterranean Sea: a case study. Marine Pollution Bulletin. Vol. 98, No. 1-2, pp: 229-234.
 48. Tjahjono, A.; Bambang, A.N. and Anggoro, S., 2017. Analysis of heavy metal content of Cd and Zn in ballast water tank of commercial vessels in Port of Tanjung Emas Semarang, Central Java Province. InIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 55, No. 1, p: 012024. IOP Publishing.
 49. Zaleha, K. and Sathiya, B.M., 2006. Zooplankton in East Coast of Peninsular Malaysia. Journal of Sustainability Science and Management. Vol. 2, pp: 87-106.
 50. Zvyagintsev, A.; Yu Ivin, V.V.; Kashin, I.A.; Orlova, T.Yu.; Selina, S.; Kasyan, V.V.; Korn, O.M.; Kornienko, E.S.; Kulikova, V.A.; Bezverbnaya, I.P.; Zvereva, L.V.; Radashevsky, V.I.; Belogurova, L.S.; Begun, A.A. and Gorodkov, A.N., 2009. Acclimation and Introduction of Hydrobionts Ships’ Ballast Water Organisms in the Port of Vladivostok, Russian Journalof Marine Biology. Vol. 35, No. 1, pp: 41-52.