ارزیابی کیفی آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور ارزیابی کیفیت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS، 10 ایستگاه نمونه‌ برداری انتخاب و با 3 تکرار در هر ایستگاه، از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389، با تناوب 45 روز یکبار اقدام به نمونه ‌برداری از آب گردید. فراسنجه ‌های اکسیژن محلول (DO)، نیتروژن غیر آلی کل  (TN)، فسفر کل (TP)، آمونیاک (NH3)، pH، کدورت، TDS و BOD5  اندازه‌ گیری شد. آنالیز واریانس داده‌ ها، اختلاف معنی‌ داری  را بین فراسنجه‌ های مورد اندازه‌ گیری در مراحل مختلف نمونه‌ برداری نشان داد (0/01>P). براساس فراسنجه‌ های اکسیژن محلول، فسفات، آمونیاک و  pHکیفیت آب تالاب در رتبه 5 (وضعیت مطلوب)، براساس فراسنجه ‌های نیتروژن غیر آلی کل در رتبه 3 و1 (به ‌ترتیب در وضعیت ضعیف و بد) و در نهایت براساس فراسنجه‌ BOD5  در رتبه 1 (وضعیت بد) ارزیابی شد. با استفاده از این شاخص، ایستگاه‌ های مورد مطالعه از نظر کیفیت کاملاً مشابه بوده و رتبه کلی برای تالاب 3/96 تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسه شاخص WQS، در فصول مختلف نیز تفاوت معنی ‌داری را نشان نداد. براساس یافته ‌های این تحقیق به‌ طور کلی کیفیت آب تالاب در طبقه کیفی ضعیف قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها