بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه زیارت در استان گلستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در این بررسی به ‌منظور تعیین میزان آلودگی کلیفرمی، از لایه سطحی 10 ایستگاه واقع در رودخانه زیارت در استان گلستان نمونه ‌برداری انجام گرفت. نمونه‌ برداری به ‌صورت ماهانه در بهار و تابستان 1391 انجام شد. تعیین میزان آلودگی کلیفرمی به‌ روش استاندارد MPN صورت گرفت. نتایج حاصل، اختلاف معنی ‌دار بین ایستگاه‌ ها را نشان داد (0/05>P) که مهم‌ ترین دلیل آن فعالیت‌ های انسانی بوده و این درحالی است که اختلاف معنی ‌داری بین ماه‌ های مختلف وجود نداشته که مهم‌ ترین دلیل آن وقوع سیل‌ های ماهانه می‌ باشد. بالا رفتن درجه حرارت محیط در فصل تابستان عاملی موثر در افزایش رشد و تکثیر باکتری‌ ها بوده و در مناطق پایین‌ دست به‌ دلیل جریان آرام و عبور از مراکز شهری و کشاورزی و وارد شدن پساب این مراکز به ‌داخل آن‌ ها تغییرات محسوسی در آلودگی آب رودخانه نسبت به ایستگاه ‌هایی که سرعت دبی آب رودخانه زیاد بوده، به‌ وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها