برآورد حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آب های حوزه جنوبی استان بوشهر (خلیج فارس)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز در آب‌ های حوزه جنوبی استان بوشهر در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت. CPUE کل میگوی ببری سبز 264/313 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شد. تفاوت معنی ‌داری در میزان CPUE میگوی ببری سبز در بین مناطق مختلف و لایه‌ های عمقی مشاهده نشد (0/05<P). از نظر لایه ‌های عمقی، بیش‌ ترین میانگین CPUE در لایه عمقی 20-10 متر با 3/21±10/92 کیلوگرم بر ساعت مشاهده شد و از نظر مناطق مختلف، منطقه رأس‌خان تا مطاف بیش‌ترین میانگین CPUE را با 3/88±15/35 کیلوگرم بر ساعت به ‌خود اختصاص داد و اختلاف معنی ‌داری نیز در میانگین CPUE بین مناطق و لایه‌ های عمقی مشاهده نشد (0/05<p).
 CPUA کل میگوی ببری سبز 1460 کیلوگرم بر مایل مربع برآورد شد. تفاوت معنی ‌داری در میزان CPUA میگوی ببری سبز در بین مناطق مختلف و لایه‌ های عمقی مشاهده نشد (0/05<P). توده زنده کل میگوی ببری سبز در کل منطقه مطالعاتی 524 تن تخمین زده شد. بیش ‌ترین میزان توده زنده در منطقه رأس‌خان تا انتهای مطاف با 389 تن و لایه عمقی 30-20 متر با 205 تن برآورد شد.


 

کلیدواژه‌ها