حضور گونه (Tunicata: Ascidiacea) Savigny, 1816 Phallusia nigra در منطقه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

اگرچه تعداد زیادی از موجودات دریایی در نقاط مختلف جهان وجود دارند، ولی اطلاعات کمی از پراکنش گونه‌های Ascidian، آبفشانهای دریایی در ایران وجود دارد. مطالعه حاضر جهت توصیف و پراکنش گونه Phallusia nigra در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام صورت گرفته است. نمونه‌های  P. nigra با پیمایش ساحلی، از دیواره بقایای کشتی‌های فلزی موجود در منطقه بین جزر و مدی اسکله هنگام که در شمال جزیره هنگام قرار دارد، در اردیبهشت ۱۳۹۲ جمع‌آوری گردید. نمونه‌برداری در زمان حداقل جزر و بدون استفاده از تجهیزات انجام گرفت. نمونه‌ها درون شیشه‌های حاوی فرمالدوئید قرار داده شده و پس از انتقال به آزمایشگاه، با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، شناسایی تاکسنومیک، انجام گرفت. این گونه در تحقیق حاضر برخلاف یافته‌های پیشین که محدود به آب‌ های کم عمق بود، تحت تأثیر پدیده‌های مختلف در بخش جزر و مدی مستقر و ساکن شده است و عمق کم نمی‌تواند محدودیتی برای حذف گونه مورد نظر باشد.این اطلاعات پایه در سطح منطقه، ابزاری برای برآورد اثرات احتمالی وارد شده به ‌عنوان Biofouling بر روی جانوران در سایت‌های مورد تهاجم در سال‌های آینده است.

کلیدواژه‌ها