بررسی ارتباط ناباوری و عوامل مستعدکننده آن در گاوهای ارجاعی بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/aej.2021.135253

چکیده

ناباروری ازعوامل اصلی زیان اقتصادی و هم چنین تاثیر گذار بر بازده تولیدمثلی در دامداری ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر ناباروری در گاو های شیری می باشد. اطلاعات مورد نظر شامل وضعیت تغذیه، تعداد شکم، وضعیت زایمان، فصل زایش، جفت ماندگی و متریت از پرونده گاو های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون رگرسیون لوجیستیک و مربع کای انجام شد. شانس زایمان طبیعی برای گاوهایی که از جیره غذایی مناسب استفاده می کردند 5/020 برابر گاوهایی بود که تغذیه ضعیف داشتند (0/05>p).  تاثیر وضعیت زایمان و جفت ماندگی بر ابتلا به متریت نیز معنی دار بود (0/05>p). نسبت شانس ابتلا به متریت برای گاوهایی که به سخت زایی مبتلا شده اند نسبت به گاوهایی که زایمان طبیعی داشته اند 31/419 بود. هم چنین این نسبت برای گاوهای جفت مانده نسبت به گاوهای که جفت خود را در زمان طبیعی دفع کرده اند 1/377 می باشد. توجه به عوامل مستعد کننده مانند تغذیه، سخت زایی، جفت ماندگی و متریت حتی در گاوهای بومی می تواند نقش به سزایی در کاهش ناباروری در گاو شیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Atashi, H., 2012. Prevalence, risk factors and consequent effect of dystocia in Holstein dairy cows in Iran. Asian Australasian J of animal sciences. Vol. 25, No. 4, pp: 447.
 2. Bartlett, P.; Kirk, J. and Mather, E., 1986. Repeated insemination in Michigan Holstein-Friesian cattle: incidence, descriptive epidemiology and estimated economic impact. Theriogenology. Vol. 26, No. 3, pp: 309-322.
 3. Correa, M.T.; Erb, H. and Scarlett, J., 1993. Path analysis for seven postpartum disorders of Holstein cows. Journal of dairy science. Vol. 76, No. 5, pp: 1305-1312.
 4. DuBois, P. and Williams, D., 1980. Increased incidence of retained placenta associated with heat stress in dairy cows. Theriogenology. Vol. 13, No. 2, pp: 115-121.
 5. Dubuc, J., 2010. Risk factors for postpartum uterine diseases in dairy cows. Journal of dairy science. Vol. 93, No. 12, pp: 5764-5771.
 6. García-Ispierto, I., 2007. Factors affecting the fertility of high producing dairy herds in northeastern Spain. Theriogenology. 67, No. 3, pp: 632-638.
 7. Gröhn, Y.; Erb, H.N.; McCulloch, C.E. and Saloniemi, H.S., 1990. Epidemiology of reproductive disorders in dairy cattle: associations among host characteristics, disease and production. Preventive Veterinary Medicine. Vol. 8, No. 1, pp: 25-39.
 8. Jeong, J.K.; Kang, H.G. and Kim, I.H., Relationships between Calving Season and the Incidence of Postpartum Disorders, Milk Yield, and Reproductive Performance in Dairy Cows. J of veterinary clinics. Vol. 35, No. 6, pp: 251-257
 9. Kaneene, J. and Miller, R., 1995. Risk factors for metritis in Michigan dairy cattle using herd-and cow-based modelling approaches. Preventive Veterinary Medicine. Vol. 23, No. 4, pp: 183-200.
 10. Kendall, N; Flint, A. and Mann, G., 2009. Incidence and treatment of inadequate postovulatory progesterone concentrations in repeat breeder cows. The veterinary journal. 181, No. 2, pp: 158-162.
 11. Laster, M., 2009. Factors affecting dystocia and effects of health disorders on feed intake and milk production in dairy cows. Journal of Dairy Science. Vol. 92, pp: 2580-2588.
 12. Lopez Helguera, I., 2016. Risk factors associated with dystocia in a tie stall dairy herd. Canadian Journal of Animal Science. Vol. 96, No. 2, pp: 135-142
 13. Meyer, C., 2001. Phenotypic trends in incidence of stillbirth for Holsteins in the United States. Journal of Dairy Science. Vol. 84, No. 2, pp: 515-523.
 14. Nix, J., 1998. A retrospective analysis of factors contributing to calf mortality and dystocia in beef cattle. Theriogenology. Vol. 49, No. 8, pp: 1515-1523.
 15. Noakes, D.E.; Parkinson, T.J. and England, G.C., 2018. Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics-E-Book. Elsevier Health Sciences. pp: 284-285
 16. Pérez‐Marín, C. and España, F., 2007. Oestrus expression and ovarian function in repeat breeder cows, monitored by ultrasonography and progesterone assay. Reproduction in domestic animals. Vol. 42, No. 5, pp: 449-456.
 17. Rizzo, A., 2007. Concentrations of free radicals and beta-endorphins in repeat breeder cows. Animal reproduction science. Vol. 100, No. 4, pp: 257-263.
 18. Yehualaw, B., 2017. Review on the Peridisposing Factors, Causes and Economic Impact of Dystocia in Dairy Cows. Journal of reproduction and infertility. 8, No. 3, pp: 72-81.
 19. Yusuf, M., 2010. Reproductive performance of repeat breeders in dairy herds. Theriogenology. Vol. 73, No. 9, pp: 1220-1229.
 20. Zemjanis, R., 1980. Repeat-breeding or conception failure in cattle. Current therapy in theriogenology. Vol. 1, pp. 209.