مطالعه تاثیر آنتی اکسیدانی عصاره هیدورالکلی درمنه (Artemisia incana) بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تبریز، اهر، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، مغان، ایران

10.22034/aej.2021.135491

چکیده

حفظ توان باروری در اسپرم منجمد شده دارای اهمیت بسیار بالایی می ­باشد. به ­منظور بررسی اثر عصاره درمنه ­(Artemisia incana) بر انجماد اسپرم، سطوح مختلف عصاره گیاه مذکور ­(0، 2، 4، 6، 8، 10و12 میلی­ لیتر بر دسی­ لیتر) پس از استخراج به منی رقیق­ شده با محیط حاوی بافر سیترات اضافه گردید. پس از خنک ­سازی، منی در پایوت ­های 0/5 میلی‌لیتری بسته‌بندی شده و تا زمان ارزیابی خصوصیات کیفی در داخل ازت مایع نگه داری شدند. در این پژوهش 4 تکرار برای هر تیمار در نظر گرفته شد و در هر تکرار برای هر تیمار 10 پایوت منجمد شد. ارزیابی زنده‌‌مانی اسپرم‌ با استفاده از رنگ‌آمیزی ائوزین-نیگروزین نشان داد افزودن عصاره درمنه در سطح 4 میلی­ لیتر در دسی ­لیتر به رقیقکننده اسپرم گوسفند تأثیر مثبتی در زنده‌مانی اسپرم داشت. هم ­چنین تست محیط هایپواسموتیک به­ منظور بررسی یکپارچگی غشای پلاسمایی نشان داد که از لحاظ درصدی تیمار 4 میلی لیتر در دسی لیتر به رقیق­ کننده دارای بالاترین یکپارچگی غشا بود. بالاترین درصد جنبایی کل مربوط به تیمار حاوی 4 و پایین‌ترین درصد جنبایی مربوط به تیمار 10 میلی­ لیتر عصاره در رقیق ­کننده بود. بررسی شدت آسیب پراکسیداتیو با اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهید نشان داد کم ­ترین میزان تولید مالوندیآلدهید مربوط به تیمار دارای 12 میلی ­گرم عصاره بر دسی ­لیتر رقیق­ کننده بود که به­ طور معنی‌داری نسبت به سایر گروه ­های آزمایشی پایین ­تر بود. با توجه به نتایج آزمایش حاضر به نظر می ­رسد استفاده از عصاره آبی درمنه در سطح 4 میلی‌لیتر در دسی ­لیتر رقیق­ کننده دارای اثرات مثبت بر فرآسنجه‌های کیفی اسپرم پس از انجماد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدوند، ح.­؛ امیری، ح.؛ دالوند، ح. و باقری، ش.، خواص آنتی ­اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس روغنی گیاه درمنه. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره 20، شماره 4، صفحات 416 تا 424.
 2. امینی­ راد، ا.­؛ خلیلی، م. و سلطانی­ گردفرامرزی، ح.، 1388­. بررسی تأثیر مصرف آب انار بر پارامترهای اسپرم و پتانسیل باروری در موش. مجله پزشکی هرمزگان. شماره 3، صفحات 182 تا 188.
 3. دقیق­ کیا، ح.­؛ شهباززاده، ر. و اشرفی، ا.، 1394. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره مرزه ماکرانتا بر فرآسنجه­ های میکروسکوپی و بیوشیمیایی اسپرم گاو پس از فرآیند انجماد- یخ ­گشایی. نشریه علوم دامی. دوره 28، شماره 108، صفحات 101 تا 112.
 4. شهباززاده، ر.؛ دقیق­ کیا، ح.؛ مقدم، غ.ع.؛ دهقان، غ.؛ حسینخانی، ع. و اشرفی، ا.، تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ­ گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش ­های علوم دامی. دوره 25، شماره 1، صفحات 13 تا 24.
 5. فرهادی، ر.؛ دقیق ­کیا، ح. و اشرفی، ا.، تأثیر عصاره اتانولی مریم گلی سهندی به ­عنوان آنتی­ اکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ ­گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش ­های تولیدات دامی. دوره 6، شماره 12، صفحات 79 تا 86.
 6. فرهادی، ر.؛ دقیق­ کیا، ح.؛ حسینخانی، ع.؛ قاسمی­ پناهی، ب.؛ دهقان، غ. و اشرفی، ا.، 1394. اثرعصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر فراسنجه ­های کیفی و غلظت مالون ­دی ­آلدهید اسپرم منجمد یخ گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش ­های علوم دامی. دوره 25، شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 7. Arabshahi-Delouee, S. and Urooj, A., 2007. Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica) leaves. Food Chemistry. Vol. 102, pp: 1233-1240.
 8. Bailey, J.L.; Bilodeau, and Cormier, N., 2000. Semen cryopreservation in domestic animals: a damaging and capacitating phenomenon. J of Andrology. Vol. 21, pp: 1-12.
 9. Barbas, J.P. and Mascarenhas, R.D., 2009. Cryopreservation of domestic animal sperm Cell and Tissue Banking. Vol. 10, pp: 49-62.
 10. Baumber, J.; Ball, B.A.; Gravance, C.G.; Medina, V. and Davies-Morel, M., 2000. The effect of reactive oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential, and membrane lipid peroxidation. J of Andrology. Vol. 21, pp: 895-899.
 11. Blom, E., 1950. A one minute live-dead sperm stain by means of Eosin - Fertility and Sterility. Vol. 1, pp: 176-177.
 12. Bucak, M.N.; Atessahin, A.; Tekin, N. and AkÁay, A.Á., 2007. The influence of trehalose, taurine, cysteamine and hyaluronan on ram semen: Microscopic and oxidative stress parameters after freeze thawing process. Theriogenology. 67, pp: 1060-1067.
 13. Douglas, T.C. and Kenneth, I.A., 2013. Spermatogenesis, Methods and Protocols. Springer Science. pp: 14-15.
 14. Draper, H.H. and Hadley, M., 1990. Malondialdehyde determination as index of lipid peroxidation. Methods Enzymol. Vol. 186, pp: 421-431.
 15. Gliozzi, T.M.; Zaniboni, L.; Maldjian, A.; Luzi, F.; Maertens, L. and Cerolini, S., 2009. Quality and lipid composition of spermatozoa in rabbits fed DHA and vitamin E rich diets. Theriogenology. Vol. 71, pp: 910-919.
 16. Handa, S.S.; Khanuja, S.P.S.; Longo, G. and Rakesh, D.D., 2008. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants, United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology. Vol. 1, pp: 22.
 17. Harborne, J.B. and Williams, C.A., 2000. Advances in Flavonoid research since 1992. Phytochemistry. Vol. 55, No. 6, pp: 481-504.
 18. Galati, G. and O'Brien, P.J., 2004. Potential Toxicity of Flavonoids and Other Dietary Phenolics: Significance for Their Chemopreventive and Anticancer Properties. Free Radical Biology & Medicine. Vol. 37, pp: 287-303.
 19. Lloyd, D.R. and Phillips, D.H., 1999. Oxidative DNA damage mediated by copper (II), iron (II) and nickel (II) fenton reactions: evidence for site-specific mechanisms in the formation of double-strand breaks, 8-hydroxy deoxy guanosine and putative intrastrand cross-links. Mutation Research. Vol. 424, pp: 23-36.
 20. Maia, M.S.; Bicudo, S.D.; Azevedo, H.C.; Sicherle, C.C.; Sousa, D.B. and Rodello, L., 2009. Motility and viability of ram sperm cryopreserved in a Tris-egg yolk extender supplemented with anti-oxidants. Small Ruminant Research. Vol. 85, pp: 85-90.
 21. Malo, C.; Gil, L.; Cano, R.; Martinez, F. and Gale, I., 2011. Antioxidant effect of rosemary (Rosmarinus officinalis) on boar epididymal spermatozoa during cryopreservation. Theriogenology. Vol. 75, No. 9, pp: 1735-1741.
 22. Malo, C.; Gil, L.; Gonzalez, N.; Martínez, F.; Cano, R.; De Blas, I. and Espinosa, E., 2010. Antioxidant supplementation improves boar sperm characteristics and fertility after cryopreservation: Comparison between cysteine and rosemary (Rosmarinus officinalis). Cryobiology. Vol. 61, No. 1, pp: 142-147.
 23. Medeiros, C.M.; Forell, F.; Oliveira, A.T. and Rodrigues, J.L., 2002. Current status of sperm cryopreservation: why isn't it better? Vol. 57, pp: 327-44.
 24. Mustafa, N.B.; Ahmet, A. and Abdurrauf, Y., Effect of anti-oxidants and oxidative stress parameters on ram semen after the freeze- thawing process, Small Ruminant Research. Vol. 75, pp: 128-134.
 25. Osawa, T.; Uritani, I.; Garcia, V. and Mendoza, V., 1994. Novel natural antioxidants for utilization in food and biological systems. In Postharvest Biochemistry of plant Food-Materials in the Tropics. Japan Scientific Societies Press: Tokyo, Japan. pp: 241-251.
 26. Pesch, S. and Bergmann, M., 2006. Structure of mammalian spermatozoa in respect to viability, fertility and cryopreservation. Micron. Vol. 37, pp: 597-612.
 27. Pinho, R.A.; Andrades, M.E.; Oliveira, M.R.; Pirolo, A.C.; Zago, M.S.; Silveira, P.C.L.; Dal-Pizzol, F. and Moreira, J.C.F., 2006. Imbalance in SOD/CAT activities in rat skeletal muscles submitted to treadmill training exercise. Cell Biology International. Vol. 30, pp: 848-853.
 28. Roca, J.; Gil, M.A.; Hernandez, M.; Parrilla, I.; Vazquez, J.M. and Martinez, E.A., 2004. Survival and Fertility of Boar Spermatozoa After Freeze‐Thawing in Extender Supplemented with Butylated Hydroxytoluene. Andrology. 25, No. 3, pp: 397-405.
 29. Salamon, S. and Maxwell, W.M., 2000. Storage of ram semen. Animal Reproduction Science. Vol. 62, pp: 77-111.
 30. Thomson, L.K.; Fleming, S.D.; Aitken, R.J.; De Iuliis, G.N.; Zieschang, J.A. and Clark, A.M., 2009. Cryopreservation-induced human sperm DNA damage is predominantly mediated by oxidative stress rather than apoptosis. Human Reproduction. Vol. 24, pp: 2061-2070.
 31. Williams, R.J.; Spencer, J.P. and Rice-Evans C., 2004. Flavonoids: antioxidants or signalling molecules? Free Radical Biology & Medicine. Vol. 36, No. 7, pp: 838-849.
 32. Wong, C.C.; Li, H.B.; Cheng, K.W. and Chen, F., 2006. A systematic survey of antioxidant activity of 30 Chinese medicinal plants using the ferric reducing antioxidant power assay. Food Chemistry. Vol. 97, No. 4, pp: 705-711.
 33. Zanganeh, Z.; Zhandi, M.; Zare Shahneh, A.; Najafi, A.; Mahdi Nabi, M. and Mohammadi Sangcheshmeh, A., 2013. Does rosemary aqueous extract improve buck semen cryopreservation? Small Ruminant Research. Vol. 114, No. 1, pp: 120-125.
 34. Zhao, H.w.; Li, Q.w.; Ning, G.z.; Han, Z.S.; Jiang, Z.L. and Duan, Y.F., 2009. Rhodiola sacra aqueous extract (RSAE) improves biochemical and sperm characteristics in cryopreserved boar semen. Theriogenology. Vol. 71, No. 5, pp: 849-857.