اثر عصاره دانه خربزه (Cucumis melo) بر بیان کلیوی ژن کد کننده پروتئین تام هورسفال (UMOD) در موش های صحرایی مبتلا به سنگ کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین- پیشوا، ایران

2 گروه پاتولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

10.22034/aej.2021.135590

چکیده

سنگ کلیه یکی از مهم ­ترین بیماری ­های دستگاه ادراری و مهم ­ترین دلیل مرگ و میر ناشی از بیماری­ های مجاری ادراری است. شیوع بیماری سنگ کلیه در حال افزایش بوده و بنابراین نیاز به روش ­های درمانی موثرتر و کم ­خطرتر برای درمان وجود دارد. دانه خربزه برای درمان بیماری­ های کلیوی مانند سنگ­ های کلیوی و مثانه پیشنهاد شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه بر بیان کلیوی ژن کدکننده تام هورسفال در موش ­های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه می ­باشد. القاء سنگ کلیه اگزالات کلسیمی با تیمار خوراکی کلرید آمونیوم (3 روز) و اتیلن گلیکول (38 روز) در موش ­های صحرایی نر انجام شد. سیترات پتاسیم و عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه به طور هم ­زمان با تیمار اتیلن گلیکول به مدت 38 روز به طور خوراکی تیمار شدند. پس از 38 روز، حیوانات بی هوش شده و کلیه سمت راست آن ها برای بررسی بیان کلیوی ژن کدکننده تام هورسفال به روش real-time PCR نمونه ­برداری شدند. نتایج نشان داد تیمار روزانه خوراکی سیترات پتاسیم و عصاره دانه خربزه موجب افزایش معنی­ دار بیان ژن کدکننده تام هورسفال در موش ­های صحرایی بیمار تجربی در مقایسه با گروه شاهد بیمار می ­شود (0/001>p). عصاره دانه خربزه احتمالا بیماری سنگ کلیه را توسط افزایش بیان ژن کدکننده پروتئین تام هورسفال بهبود می ­دهد و می تواند جایگزین سیترات پتاسیم در درمان این بیماری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. عیدی، م.؛ بهار، م.؛ عیدی، ا.؛ پویان، ا. و شاه‌محمدی، پ.، تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه خربزه (Cucumis melo)  بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در in vitro. مجله گیاهان دارویی. سال 8، شماره 32، صفحات 46 تا 52.
 2. Blay,; Li, M.C.; Ho, S.P.; Stoller, M.L.; Hsieh, H.P. and Houston, D.R., 2020. Design of drug-like hepsin inhibitors against prostate cancer and kidney stones. Acta Pharm Sin B. Vol. 10, No. 7, pp: 1309-1320.
 3. Brunati, M.; Perucca, S.; Han, L.; Cattaneo, A.; Consolato, F.; Andolfo, A.; Schaeffer, C.; Olinger, E.; Peng, J.; Santambrogio, S.; Perrier, R.; Li, S.; Bokhove, M.; Bachi, A.; Hummler, E.; Devuyst, O.; Wu, Q.; Jovine, L. and Rampoldi L., 2015. The serine protease hepsin mediates urinary secretion and polymerisation of Zona Pellucida domain protein uromodulin. eL Vol. 4, pp: e08887
 4. da Cunha Baia, L.; Baxmann, A.C.; Moreira, S.R.; Holmes, R.P. and Heilberg, I.P., 2012. Noncitrus alkaline fruit: a dietary alternative for the treatment of hypocitraturic stone formers. J Endourol. Vol. 26, No. 9, pp: 1221-1226.
 5. Devuyst, O.; Olinger, E. and Rampoldi, L., 2017. Uromodulin: from physiology to rare and complex kidney disorders. Nat Rev Nephrol. Vol. 13, No. 9, pp: 525-544.
 6. Divakar, K.; Pawar, A.T.; Chandrasekhar, S.B.; Dighe, S.B. and Divakar, G., 2010. Protective effect of the hydro-alcoholic extract of Rubia cordifolia roots against ethylene glycol induced urolithiasis in rats. Food Chem Toxicol. Vol. 48, No. 4, pp: 1013-1018.
 7. Dhole, A.R. and Yeligar, V.C., 2018. Urolithiasis and its herbal remedies. Int J Sci Res Sci Technol. Vol. 4, No. 11, pp: 150-156.
 8. Graham, S.D. and Keane, T.E., 2015. Glenn's Urologic Surgery. 8th edition, Philadelphia: LWW. 1078 p.
 9. Hess, B.; Zipperle, L. and Jaeger, P., 1993. Citrate and calcium effects on tamm-horsfall glycoprotein as a modifier of calcium oxalate crystal aggregation. Am J Physiol. Vol. 265, No. 6 Pt 2, pp: F784-F791.
 10. Hu, Q.H.; Zhang, X.; Wang, X.; Jiao, R.Q. and Kong, L.D., 2012. Quercetin regulates organic ion transporter and uromodulin expression and improves renal function in hyperuricemic mice. European Journal of Nutrition. Vol. 51, No. 5, pp: 593-
 11. Ibrahim, S.R.M. and Mohamed, G.A., 2015. Natural occurring 2-(2-phenylethyl) chromones, structure elucidation and biological activities. Nat Prod Res. Vol. 29, No. 16, pp: 1489-1520.
 12. Guntupalli, V.; Siva Lakshmi Durga, M.; Naga Varalakshmi, T.; Sai Sri Lakshmi, G. and Sakinala, P., 2018. Evaluation of anti-urolithiatic activity of chloform and methanolic extract of Cucumis melo seeds and fruit peel on rats. International Journal of Current Advanced Research Vol. 7, No. 5, pp: 12315-12318.
 13. Khan, S.R., 2013. Animal models for the study of human disease. Chapter 21: Animal models of calcium oxalate kidney stone formation, Elsevier press. pp: 483-498.
 14. Mani, M. and Mitchel, R., 2007. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medical management. 8 th ed. In Campbell's Urology: Philadelphia: Saunders. pp: 3229-3305.
 15. Srikaran, R. and Dulanjali, S.S., 2019. Evaluation of in vitro anti-urolithiatic activity of methanolic extract of Cucumis melo seeds on calcium oxalate crystals. Int J Curr Pharm Res. Vol. 11, No. 1, pp: 18-20.
 16. Tanagho, E.A. and McAninch, J.W., 2007. Smith's General Urology .17nd ed. New York: McGraw-Hill Medical. 246 p.
 17. Tokonami, N.; Takata, T.; Beyeler, J.; Ehrbar, I.; Yoshifuji, A. and Christensen, E.I., 2018. Uromodulin is expressed in the distal convoluted tubule, where it is critical for regulation of the sodium chloride cotransporter NCC. Kidney Int. Vol. 94, No. 4, pp: 701-715.
 18. van Rooijen, J.J.; Voskamp, A.F.; Kamerling, J.P. and Vliegenthart, J.F., 1999. Glycosylation sites and site specific glycosylation in human Tamm-Horsfall glycoprotein. Vol. 9, No. 1, pp: 21-30.
 19. Viswanathan, P.; Rimer, J.D.; Kolback, A.M.; Ward, M.D.; Kleinman, J.G. and Wesson, J.A., 2011. Calcium oxalate monohydrate aggregation induced by aggregation of desialylated Tamm-Horsfall protein. Urol Res. Vol. 39, No. 4, pp: 269-282.
 20. Wein, A.J.; Kavoussi, L.R.; Partin, A.W. and Peters, C.A., 2015. Campbell-Walsh Urology. 11nd ed. New York, Elsevier. 1363 p.
 21. Wesson, J.A.; Ganne, V.; Beshensky, A.M. and Kleinman, J.G., 2005. Regulation by macromolecules of calcium oxalate crystal aggregation in stone formers. Urol Res. Vol. 33, pp: 206-212.
 22. Zargari, A., 1997. Medicinal plants. Vol. 2, Tehran University Press. pp: 385-387.
 23. Zeng,; Xi, Y. and Jiang, W., 2019. Protective roles of flavonoids and flavonoid-rich plant extracts against urolithiasis: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Vol. 59, No. 13, pp: 2125-2135.