تاثیر استرس گرمایی بر غلظت مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم های کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در سرم و کبد موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22034/aej.2021.135825

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط تنش گرمایی و پاسخ ­های فیزیولوژیکی ناشی از آن در میزان غلظت مالون دی آلدهید و آنزیم ­های آنتی اکسیدانی در سرم و کبد خون موش­ صحرایی صورت گرفت. به همین منظور 15عدد موش صحرایی جنس نر به صورت تصادفی به 3 تیمار ۵ تایی تقسیم شدند. موش­ ها در سه تیمار شاهد (در دمای اتاق 1±24 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز)، استرس گرمایی مزمن (در دمای 1±38 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز، و با در معرض ­ گیری هر روز به مدت یک ساعت از ساعت 8 صبح تا 9 صبح) و استرس گرمایی حاد (به مدت 20 روز در شرایط دمایی گروه شاهدو در روز 21 به مدت 4 ساعت از ساعت 8 صبح تا 12ظهر تحت استرس گرمایی حاد در دمای 1±38 درجه سانتی گراد)، قرار گرفتند. جهت سنجش فاکتورهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی سرمی شامل مالون دی آلدهید، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز از قلب 5 سی­ سی خون گرفته شد و سپس جهت سنجش این آنزیم­  ها در بافت، کبد جداسازی و  هموژن گردید. نتایج نشان داد میزان مالون دی آلدهید بافتی در تمامی گروه ­ها نسبت به میزان آن در سرم افزایش قابل ملاحظه ­ای داشته است. در میزان گلوتاتیون پراکسیداز سرمی نیز نسبت به گروه شاهد این افزایش معنی ­دار بود (0/05>p). میزان آنزیم ­های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز بافتی در گروه استرس حاد نسبت به گروه شاهد افزایش معنی ­داری مشاهده شد. نتایج بیانگر تاثیر استرس گرمایی بر میزان غلظت آنزیم ­های آنتی ­اکسیدانی است که نشانگر القای استرس اکسیداتیو جهت سازش با شرایط جدید اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Aebi, H., 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol. No. 105, pp: 121-126.
 2. Ando, M.; Shouji Yamamoto, K.; Kawahara, I.; Asanuma, M.U. and Sasaki, K., 1997. Age-related Effects of Heat Stress on Protective Enzymes for Peroxides and Microsomal Monooxygenase in Rat Liver. Environ Health Perspect. No.105, pp: 726-735.
 3. Baluchnejadmojarad, T. and Roghani, M., 2013. Coenzyme q10 ameliorates neurodegeneration, mossy fiber sprouting, and oxidative stress in intrahippocampal kainate model of temporal lobe epilepsy in rat. J Mol Neurosci. Vol. 49, No. 1, pp: 194-201.
 4. Bhat, S. and Rao, G., 2008.Seasonal variations in markers of stress and oxidative stress in rats. Indian Journal of Clinical Biochemistry. Vol. 23, No. 2, pp:191-194.
 5. Das, A., 2011. Heat stress-induced hepatotoxicity and its prevention by resveratrol in rats Asima. Toxicol Mech Methods. Vol. 21, No. 5, pp: 393-399.
 6. Das, N.; Sikder, K.; Ghosh, S.; Fromenty, B. and Dey, S., 2012. Moringa oleifera Lam. leaf extract prevents early liver injury and restores antioxidant status in mice fed with high fat diet. Indian J Exp Biol. Vol. 50, No. 6, pp: 404-412.
 7. Feng, J.; Zhang, M.; Zheng, S. and Xie, P., 2008. Effects of High Temperature on Multiple Parameters of Broilers in Vitro and in Vivo. Poul Sci. Vol. 87, No. 10, pp: 2133-2139.
 8. Gupta, M.; Kumar, S.; Dangi, S.S. and Jangir, B.L., 2013. Physiological, biochemical and molecular responses to thermal stress in goats. Int J Livest Res. Vol. 3, No. 2, pp: 27-38.
 9. Stine, J.G. and Chalasani, N., 2015. Chronic liver injury induced by drugs: A systematic review. Liver Int. Vol. 35, No. 11, pp: 2343-2353.
 10. Paglia, D.E. and Valentine, W.N., 1967. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J Lab Clin Med. 70, No. 1, pp: 158-169.
 11. Qian, L.; Song, X.; Ren, H.; Gong, J. and Cheng, S., 2004. Mitochondrial mechanism of heat stress-induced injury in rat cardiomyocyte. Cell Stress Chaperone. Vol. 9, No. 3, pp: 281-293.
 12. Sharma, H.S., 2006. Hyperthermia induced brain oedema: Current status & future perspectives. Indian. Journal Medician Research. Vol. 123, No. 5, pp: 629-652.
 13. Sinha, R.K. and Ray, A.K., 2007. Sleep-wake study in an animal model of acute and chronic heat stress. Physiology Behaviour. Vol. 89, No. 3, pp: 364-372.
 14. Singal, A.K.; Jampana, S.C. and Weinman, S.A., 2011. Antioxidants as therapeutic agents for liver disease. liver inter. Vol. 31, No. 10, pp: 1432-1448.
 15. Valko, M.; Rhodes, C.J.; Moncol, J.; Izakivic, M. and Mazur, M., 2006. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem.-Biol. Interact. Vol. 160, No. 1, pp: 1-40.
 16. Winterbourn, C.; Hawkins, R.; Brian, M. and Carrell, R., 1975. The Estimation of red cell superoxide dismutase activity. J Lab Clin Med. 85, pp: 337.
 17. Zuo, L.; Christofi, F.L.; Wright, V.P.; Liu, C.Y.; Merola, A.J.; Berliner, L.J. and Clanton, T.L., 2000. Intra and extracellular measurement of reactive oxygen species produced during heat stress in diaphragm muscle. Cell Physiol. Vol. 279, No. 4, pp: C1058-C1066.
 18. Zhang, H.J.; Doctrow, S.R.; Xu L.; Oberley, LW.; Beecher, B.; Morrison, J.; Oberley, T.D. and Kregel, K.C., 2004. Redox modulation of the liver with chronic antioxidant enzyme mimetic treatment prevents age-elated oxidative damage associated with environmental stress. FASEB J. Vol. 18, No. 13, pp: 1547-1549.
 19. Zulkifli, I.; Dass, T. and Norma, C., 1999. Acute heat-stress effects on physiology and fear-related behaviour in red jungle fowl and domestic fowl. Animal Sci. Vol. 79, No. 2, pp: 165-170.